Monthly Archives: ខែ​កុម្ភៈ 2011

ស្នេហាជាអ្វី?

ខ្ញុំជឿថាអ្នកគ្រប់់គ្នាដឹងថាស្នេហាជាអ្វី ទោះជាបានសួរឬពិភាក្សា
គ្នាអំពីសំណួរនេះជាញយដងដដែលៗក៏ដោយ ។ហេតុអី?
ព្រោះស្នេហា ស្មុគស្មាញ ជាពិសេស មកពីវាច្រើនកើតមានឡើងពី
ខួរក្បាល ឬកាមតណ្ហា ជាជាងបេះដូងស្មោះ។ស្នេហា តាមន័យត្រង់់គឺ
ការស្រលាញ់់ស្អិត ឬជាប់់ស្អិត ដែលគ្មាននរណាងាយនឹងបេះផ្ដាច់់ចេញ
ឬបំបែកចេញពីអ្វីឬអ្នកដែលខ្លួនស្រលាញ់់បានឡើយ។បើ បេះចេញបាន
នោះក៏នឹងបន្សល់់នូវ ទឹកភ្នែក និង ការនឹកគិត ដែលជួនកាលអាចនំា
ដល់់ការធ្វើអត្តឃាតទៀតផងក៏មានដែរ។ស្នេហាគឺពិតណាស់់ជាការស្រលាញ់់
ដោយប៉ងប្រាថ្នា មិនមែនស្រលាញ់់ហើយមិនប៉ងប្រាថ្នា នោះទេ,
មានន័យថាចង់់បាននូវអ្វី ឬ អ្នកណាដែលខ្លួនស្រលាញ់់ ។
មនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់់,ខ្លួនឯង គិតថាស្អាត ល្អ លើសគេ ៖ ត្រង់់ហ្នឹងគួរដឹងថា
បវរកញ្ញា បវរបុរស ឬ ប្រុសស្រីនានា ដែលស្អាតហើយល្បីនាមពេញពិភពលោកនេះក្ដី
ក៏មិនអាចធៀបបានឡើយនឹងអ្វី ឬ នរណាដែលខ្លួនស្រលាញ់់ស្អិត
ជាប់់បេះដូងនោះ។ប៉ុន្តែស្នេហាមិនបានន័យថា ត្រូវតែបានទទួលការ
ស្រលាញ់់តបវិញនោះទេ ។ចឹងហើយ ស្នេហាមានន័យសំខាន់់ចំពោះ
អ្នកស្រលាញ់់ ជាងអ្នកដែលត្រូវបានស្រលាញ់់។ប៉ុន្តែគួរអោយអនិច្ចារ
ដែលស្នេហាភាគច្រើនតែងមានវិបត្តិ ព្រោះថាស្នេហា ដែលពិតជាត្រូវការ
មនុស្សពីរនាក់់ស្រលាញ់់គ្នាទៅមក បង្កភាពស្មុគស្មាញ ដោយសង្គម
ព្រោះស្នេហាមិនប្រាកដថា នឹងបានទទួលនូវការស្រលាញ់់តបវិញនោះឡើយ ។
ត្រង់់ហ្នឹងហើយ ដែលចេះតែមានការកើតសេចក្ដី សោកសៅ ហ្មងសៅ
នៅក្នុងរឿងស្នេហា ជាពិសេសស្នេហាយុវវ័យដែលដែលតែងខកចិត្ត
និងបន្សល់់នូវទឹកភ្នែក ហើយបណ្ដាលអោយកវី អ្នកនិពន្ធចំរៀង
តែងរឿងរ៉ាវស្នេហា មិនចេះជិនណាយពីជំនាន់់មួយទៅជំនាន់់មួយ។
ទោះជាស្នេហាមិនបានទទួលនូវការស្រលាញ់់តបវិញក៏ដោយ ប៉ុន្តែ
អ្នកស្រលាញ់់នៅតែស្រលាញ់់ ពីព្រោះស្នេហាផ្ដើមដោយអ្នកស្រលាញ់់
មិនមែនដោយអ្នកដែលត្រូវបានគេស្រលាញ់់នោះទេ ។
ដូច្នេះហើយបានមនុស្សទូទៅចូលចិត្តស្រលាញ់់គេ
ជាងត្រូវបានគេស្រលាញ់់

C’est pourquoi la plupart des gens préfèrent aimer que d`être aimé.

អត្ថបទទាក់់ទងនឹងស្នេហា៖
ស្នេហាកើតចេញពីបេះដូងឬពីខួរក្បាល?
https://sambatt.wordpress.com/2010/08/21/
ការស្ទង់មតិមួយអំពីន័យថាស្នេហា៖
https://sambatt.wordpress.com/2010/06/26/

What is the happiness?

It seems that everybody knows what is the happiness,but is having different views about happiness.is the happiness,the pleasures of life?
Most people often think :NO MONEY,NO HAPPY.
MONEY,in this world,is all-powerful.It seems that everything depends on MONEY.It seems that everybody needs MONEY to be HAPPY.Everybody could have money(little or much).But everybody desires to be rich or to become millionaire.With a lot of money,most people believe life could be enjoyed fully.Most people even learned that the goal of life is all the pleasures!
Plato,a great Greek philosopher,argued that all people desire happiness.But the problem is how to make happiness.So it is about the knowledge of the happiness.
Can we be (really) happy without knowing what is the happiness?
According to Plato,happiness is the natural consequence of a healthy soul.He further claimed that because moral virtue makes up the health of the soul ,all people should desire to be virtuous.People sometimes do not seek to be virtuous,but only because they don`t realize that virtue produces happiness.
So what is the happiness?
For Our Lord Buddha,the happiness is the pre-end of desires,the pre-end of craving for life.Our Lord Buddha claimed that « When heart has fewer desires,we have happiness.When desires end,we have peace.»
For Socrates,the greatest Greek philosopher,the happiness is simply the question of justice.It`s not the question of power nor of pleasures.Anyone who did not commit injustice,is happy.Our objective of life is « not to commit injustice».
It does not suffice to wish:It is to know.To learn to be just is to be not unjust.That`s a simple learning,the pratical learning to know about the justice and the injustice,in order to be just.
The following is a dialogue between Socrates and a man whose name is Pôlos:

Pôlos: But ,Socrates,to refute you,it is no good seeking the ancient history! The events of yesterday and before yesterday suffice amply to prove your error,and to show that a large number of people committed injustices and live in happiness.

Socrates:Which events?

Pôlos: you see the king of macedoine Archelaos,son of Perdikkas?

Socrates:No,But I heard of him.

Pôlos:Is he happy or unhappy,to your mind?

Socrates:I don`t know ,Pôlos.I din`t meet him yet,that man.

Pôlos:What?If you have met him,you would know?And otherwise,you don`t know?
So now,don`t you know if he is happy or not?

Socrates:Of course not,by Zeus!

Pôlos: Well,Socrates, even the for the great king of the Persian Empire,you will say that you don`t know if he is happy or not?

Socrates:And i will tell you the truth.BecauseI don`t know if he got a good education,nor if he is just.

Pôlos:What?all the happiness are thus there!

Sorcates:As what I told you ,Pôlos.I assure to you that the good man who knows what is the good,are happy.and those who are unjust and vulgar are unhappy.

Pôlos: So,in your logic,Archelaos is unhappy?

Socrates: If he is unjust,yes,my friend!

តន្ត្រីបន្ថយស្រ្តេស(relax music)

ប្រសិនជាអ្នកមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្ត ក្រោយមួយសប្ដាហ៍ជាប់់រវល់់
នឹងការងារ ឬ ការរៀនសូត្រ ថ្ងៃនេះល្ងាចថ្ងៃសុក្រ អ្នកអាចសំរាកកាយ
សំរាកចិត្តបានស្រួល ដោយអាចបន្ធូអារម្មណ៏ជាមួយការកំសាន្តតន្ត្រី ចំរៀង
ឬការដើរកំសាន្តទីណាមួយបានយូររហូតដល់់យប់់ជ្រៅក៏បាន ពីព្រោះថ្ងៃសៅរ៍
និងអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់់សំរាក។ជីវិត គឺចឹងឯង គឺតស៊ូដើម្បីរស់់ ហើយរស់់ដើម្បី
សប្បាយ ។ដូច្នេះហើយគ្រប់់គ្នា ត្រូវធ្វើការ ឬ រកស៊ី ដោយប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹម
ជីវិតរៀងៗខ្លួន ។ប៉ុន្តែគួរអោយ អាណិតអាសូរ ជីវិតអ្នកក្រតោកយ៉ាក ដែលត្រូវ
ធ្វើការគ្មានថ្ងៃបានឈប់់លំហែកាយនឹងគេ សូម្បីមួយថ្ងៃ ក៏គ្មានដែរ គឺត្រូវធ្វើការ
រាល់់ថ្ងៃជានិច្ច ដើម្បីរស់់ ក៏មិនចង់់បានរស់់ទៀត។
ដូច្នេះហើយក៏នឹងគ្មានពេលឯណាដើរលេងកំសាន្តឫពេលសំរាកចុងសប្ដាហ៍
អោយជ្រះអារម្មណ៍ពីការងារបានម្ដងណាឡើយ។ពួកគេមានពេលតិចតួចណាស់់
ដើម្បីសំរាកជាពិសេសគឺមានតែពេលគេងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ដែល
គេអាចឆ្លៀតបានដើម្បីស្ដាប់់ចំរៀងឬតន្ត្រីបន្ថយស្រ្តេសក្នុងខ្លួន។ទោះបីយ៉ាងណា
មនុស្សគ្រប់់គ្នា ទំាងអ្នកមាន អ្នកក្រ តែងមានស្រ្តេសដូចគ្នា ហើយ បើមិនធ្វើការទេ
អាងមានលុយ ក៏មិនស្រួលខ្លួនដូចគ្នាដែរ ។ដូច្នេះ គ្រប់់គ្នា ត្រូវការបញ្ចេញកំលំាងកាយ
រួចសំរាកកាយ ទើបស្រួលខ្លួន ។ក្នុងពេលសំរាកកាយ យើងអាចស្ដាប់់ចំរៀង ឫតន្រ្តី
ដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹងអោយបានកាន់់តែច្រើន ជាជាងគ្រាន់់តែដេកឬ អង្គយសំរាក ។Le monde de l’esprit, existe-t-il?

Le monde de l’esprit

Les scientifiques et la plupart des astronomes ne parlent
guère du monde de l’esprit,qui,pourtant est vivement
l’objet de croyance des grandes religions.Ils croient que
cet univers,c’est ce tout ce qui existe,le seul Univers
qui est né à partir du Big Bang qui s’est explosé il y a
maintenant plus de 15 milliards d’années.Existe-t-il d’autres
Univers au-delà des cofins de notre Univers?Ils croient pourtant
que notre Univers enveloppe(contient) Tout,même des mondes
invisibles(les mondes de l’esprit) s’ils existent.S’ils peuvent
parler de monde de l`esprit,et penser peut-être que
l’esprit existe…alors peuvent-ils se poser la question suivante:
qu’est-ce que l’esprit? Est-ce la matière ou autre chose sans matière?
Peut-il exister indépendemment de matière?Est-ce que tous
les êtres vivants sur terre possèdent un esprit(âme)?S’ìls admettent
qu’il existe l’âme ou l’esprit,là ce serait la porte leur ouvrant
vers une nouvelle recherche dont les équipements scientifiques ,
très sophistiqués,soient-ils,ne peuvent l’expérimenter ni leur
permettent de l’exploiter.Cet Univers (Notre Univers) n’est pas
tout ce qui existe,car le monde des esprits ne peut
y être puisqu’il est nul part c’est-à-dire qu’il est hors du Temps et
L’espace qui enveloppent notre Unvers,l’Univers physique ou
l’Univers des Matières où règnent les lois physiques et où il y a
des lunes,des planètes, des étoiles…des galaxies…. Tandis que le monde
de l’esprit ( l’Unvers de l’esprit) n’en a pas c’est-à-dire que
le Temps et l’espace n’y existent pas.Il transcende le Temps et L`espace .
Donc l’audace ou l’orgueil des scientifiques et de la plupart
des astronomes,c’est qu’ils pensent que Notre Univers est le seul
qui contient Tout ce existe sans même penser que
le monde des esprits est dehors (transcende) de ce monde qui est
soumis au Temps et l’espace.Qu’est ce que la transecendance
de l’Espace-Temps?Ce paramètre(l’espace-temps) est l’un
des plus importants.Il est présent dès que l’on pénètre dans
un Univers au-delà de celui de nos cinq sens,dans le monde
de l’esprit.On entre alors dans une autre dimension où le Temps
et l’espace n’existent plus,et où l’espace tri-dimensionel disparaît.
Patanjali,un philosophe indien du deuxième siècle avant Jésus-Christ,
exposait ce paramètre sous la forme d`un aphorisme:
« passé,présent et futur n’existent pas.
Tout arrive au même instant»
.Quand on est hors de soi-même
c’est-à-dire quand on transcende le temps et l’espace ,on peut voir
l’esprit même si nos yeux sont bandés …car ce n’est plus les yeux
qui voient, mais l’esprit qui voit,et même on peut entendre
l’esprit qui parle que les autres qui sont dans le temps et
l’espace ne peuvent entendre. J’aimerais vous montrer quelque photos
suivants qui montrent les tests scientifiques sur la transcendance:

កំសាន្តចំរៀងជាតិនិយមខ្មែរ

អត្ថបទអំពីជាតិនិយម៖
ជាតិនិយមជាអ្វី?

មានមនុស្សខ្មែរចឹងដែរណ៎!

នៅឯវែបសាយខ្មែរមួយគឺ ទីក្រុងខ្មែរ មានប្រធានបទពិភាក្សាមួយដែល
មិនធ្លាប់់ឃើញ គឺជាប្រកាស់់ផ្សាយមួយរបស់់បុរសខ្មែរម្នាក់់ ដែលខឹងនឹងព្រះដល់់ក!

Snaeha Online
God Is A Stupid Idiot!

* Posted by Snaeha Online on January 31, 2011 at 12:45pm in Religion & Philosophy
* Send Message View Discussions

That piece of trash doesn’t really exist. But if it did, it would be the stupidest and the most incompetent being ever in the history of the universe.

First of all the piece of scum, supposedly created night and day. But that piece of trash couldn’t do it so that everyone in on earth could have the same daytime or the same nighttime. One part of the world would experience light while the other part is experiencing darkness. This happens even when people are on the same continent or hemisphere.

To further how stupid that piece of trash is: it also created deserts. That makes it nearly impossible for any life to exist there. The only time life might have a tiny bit of an easy time for survival is if the desert has ice and water.

By the way, a desert is a place where there is no tree. So Anarctica qualifies as a desert eventhough it all icy.
By using whatever available data that are known about Christianity and Buddhism, I have made a reasonable arugment that REINCARNATION is impossible. I understand that Christianity doesn’t teach Reincarnation. I’m just using the creation of Adam and Eve as the first and the only people on earth as an example.

God supposedly created just two people in the beginning. And they had sex and produced babies. They supposedly lived for 900 years. So there must have quite a few babies created by those first two babies. That’s according to the Abrahamic religions (Christianity and Islam).

So let’s apply the belief of reincarnation into Christianity. If reincarnation was supposed to have taken place, then where did the soul of the first baby come from? Remember, in the beginning there were only two people (Adam and Eve). So there had to be a person already dead thus their soul would have to go and conceive themself through the act of Adam having sex with Eve. So, where did that first sould come from?

I have just theorized why reincarnation is impossible.

Ok. Let’s apply reincarnation to Buddhism. According to what I have read here, the first people were created by the elements. Ok, that alone proves that reincarnation is impossible.

Let’s say that the first people were infacts created by the elements. Then where did the first baby come from? There had to be a dead person in order for a soul to exist and thus able to go to be conceived in any woman that is sexually active with a man.

Oh, please don’t say that God sent an angel to be conceived by sexually active couples. Cause according to Buddhism, the idea or a creator is not accepted. And to the believers, Buddha is God himself.

And if reincarnation is possible, why do humans keep multiplying? Aren’t dead people needed in order for souls to be free to reincarnate? What if there aren’t enough souls? And is reincarnation is possible, why do men still have to plant their secretion into women? Why can’t the souls just go and get themselves conceived in virgins?

Anyways, please go ahead and ponder on my questions and try to come up reasonables replies. Thanks.

So if there was no one dead to free their soul to be reincarnated, then no matter how much Adam and Eve had sex, they would never be able to create a baby. They could be having for a gazillion years, they would still never be able to make a single baby. Then how did human population get so large?

Yep, Reincarnation is stupid! It doesn’t happen! It can’t happen! So Buddha was a crazy retard that went and sat under a tree to achieve halluncinations and delusions.

Muhammad should be charge with the crime of pedophilia. He married a six year old girl and had sex with her when she turned nine. He should also be charged with mind controlling of people. False promises of providing 72 virgins to any man that kills in the name of Allah. He should be charged for sex discrimination because there’s no place special for women in his religion. He should be charged for crime against humanity by allowing a woman to be stoned to death if she is caught in adultery. He should also be charged for not balancing out justice between men and women. He should be charged for all the terrible things that his followers are doing or have done.

God of the bible should be charged with lying because he lied to Adam and Eve that they would die on that same day after eating the apple. But instead they went on to live for 900 years. He should be charged with murder because he flooded the earth and killed most of the inhabitants. He should be charged with war crimes because he encouraged the raping of women and the bashing of baby’s heads against the rock. He should be charged with war against humanity for causing earthquaks, typhoons, hurricanes, tornadoes, volcanoe eruptions, milaria, chickenpox, smallpox, milaria, aids, herpes, polo, disabilities, poverty, child molestations, and everything else that is bad in this world. Because the bible claims that its God created the universe and everything in it. The God of the bible should also be charged with crime of Incest because he only created two people in the beginning. He shoul also be charged wtih Rape because he had sex with the Virgin Mary. He should also be charged with assualt because when someone touches another person without their permission, they can bring assult charges against them.

Buddha, should be confined in a mental institute because he’s obviously is need of psychiatric helps. He should not be charged with any crimes. He is obviously crazy.

Buddha was a prince. He enjoyed the best things that life had to offer. His father tried to protect him by not allowing him to experience any natural experiences that were bad. One day he went out beyond his palace walls and saw things that he had never seen before. And many of the things he saw were bad things but natural.

But since he was so proteced and wasn’t allowed to experience what all humans would normally experience, he was in a terrible shock. He became depressed and obsessive compulsive. He completely went to pieces. The guy just lost it.

Being a spoiled brat that he was, he resorted to doing what spoiled people usually do. He started acting out. He refused to eat. He wanted to sit under a tree and try to find out how to end all sufferings, the sufferings that all humans go through. But he couldn’t accept that because all of his life he was so pampared. He probably had someone wipe his behind after he pooped.

You know how our bodies and minds can be if we don’t eat. That’s what happened to Buddha. Except that his conditions went beyond what any normal person would experience. He starved himself to the point where all of his rib bones could cleary be seen. In internal organs might have gotten permanently damaged. His mind began to fail, thus allowing halluncinations and delusions to occure.

Yes, Buddha definitely needed psychiatric helps. But since he was a prince and no one wished to go against his wills, thus he was allowed to be crazy all he wanted. Because of his obvious insanity, Buddha should not be charged with any crimes. But he should be confined in a mental institute for the criminally insanes.Reply by Snaeha Online 3 minutes ago
The guy was crazy. He tried to find out ways to end human’s sufferings. Did he acheive that? NO! People are still suffering. Oh one way to end sufferings is to not need anything. But that is impossible. All humans need things. Buddha was crazy!!!!!!!!!

As for Jesus and Muhammad, they must all be charged with all the crimes that I listed above.

!!!
Posted by Sok Sen on December 18, 2012 at 5:07am in General Discussion
View Discussions
.

Preah kaduy mae vear ey!!!!

ShareTwitter

Views: 14

► Reply to This
. .

Replies to This Discussion
Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

Puk ah joy mrai!!!! Preah Kaduy mae vear ey!!!! Kaduy mae vear kon mi chkout!!!!

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

KNPO correctly urged you to insult people who believed in Buddhism because it has destroyed Cambodia and you didn’t do it. Now I have to do it.

Kaduy mae ah chkout that believes in Christianity and thinking that the characters in that religion are Khmer. Ah lop!!!! Ah chkout min krup tirk.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

You must support people when you know in your hearts they are right. We all want to see our people and our country be strong and vibrant.

And if you all really want to believe in something Khmer you should go ahead and create one Khmer god. You shouldn’t be worshipping some stupid a ss Buddha and Jesus. They are not Khmer! And they are not gods.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

I mean if Buddha and Jesus were truly gods and they could actually used their supernatural powers to help someone, then I wouldn’t mind if we all believed in them. But they can’t do s***. I mean, if we’re going to believe in some stupid a ss made up characters that can’t do s***, we should believe in something that is truly Khmer.

Preah kaduy mae vear ey!!!! Ah Sihanouk was god. And ah lop muy ning could only make rainfalls when you didn’t need them. But when there was a draught and water was desperately needed, ah joy mrai ning couldn’t produce one drop of water. What the f*** is wrong with all gods? Why can’t they do something when people really need them to?

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

Ah Sihanouk was god and all he could do was kill millions of Khmer and bring constant wars to Cambodia and always sufferings to the people.

Ah lop muy ning never did anything good for Khmer.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

All Khmer people on KC that believe in god, preah kaduy mae heng and ngeng ey!!!!

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 8 hours ago

Do you think Buddha hates Khmer? I mean, it seems as though he’s only blessing Vietnam and Thailand by constantly empowering them with the ability to keep taking Khmer land.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 8 hours ago

No, no, Sok Sen. Buddha is Khmer. He’s Khmer god. One day he will punish Vietnam, Thailand and all the Khmer’s enemies. You just watch, Sok Sen. It has been prophecized by our Khmer ancestors.

► Reply

Permalink Reply by ♫D☻R♪♪♪ (Born2DoThis) 8 hours ago

How the flip are we to know? You are so stupid like Vasilly aka Rocky aka Angkor car. How many times do we have to say that Buddha was a human being not a guy who can walk on water and turn wine to blood and crackers to his body.

► Reply

Permalink Reply by Andrew 3 hours ago

I hate Oknha Sok Sen nasS…jas huey meckor ot tov watt…I hate Sok Sen, he’s too old and why he doesnt go to temple for meditation. then your high blood will be kool down. ok!!!

Please dont staying at home and drank all nights and piss off Religions. you are so much sins now. lolzzzz

► Reply

Permalink Reply by Andrew 3 hours ago

Hello Sok Sen…

What do They mean Heng and ngeng????? Lolzzzzzzzzzzzzzzz Omg!!!!! Hahahhahahhahahhahahahahhahahhahahahahhahahhahahha

► Reply

សាសនា ជាអ្វី?

ពាក្យ សាសនាជាពាក្យក្លាយចេញមកពីពាក្យ សាសនៈ បានន័យថា
ពាក្យបណ្ដាំ ឬ ការទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់់គ្រូអាចារ្យណាមួយក្នុងលោក។
ប៉ុន្តែការបកប្រែប៉ុណ្ណេះ ពុំទាន់់អស់់ន័យសេចក្ដីទេ ព្រោះថាសាសនា
ជាពាក្យមានន័យទូលំទូលាយណាស់់,ពុំអាចមាននិយមន័យប៉ុណ្ណឹងបានឡើយ។
សំរាប់់មនុស្សមួយចំនួនធំ,សាសនាគឺជារបៀបរៀបចំនៃជំនឿ ។គឺជាពិធីគោរព
ឬ សក្ដារៈបូជាចំពោះព្រះអាទិទេព ឬទេវៈ។ចំពោះមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀត,
សាសនាជាកិច្ចគោរពបូជាព្រះ ឬទេវៈមួយចំនួន។អ្នកខ្លះ មានសាសនា
ដែលពុំមានព្រះ ឬ ទេវៈណាប្រាកដ សំរាប់់គោរពបូជាទេ។

មនុស្សខ្លះ មានជំនឿសាសនាតាមរបៀបយល់់ឃើញរបស់់ខ្លួន
ឯង គឺថា ជំនឿរបស់់ខ្លួនមិនទាក់់ទង នឹងសាសនាដទៃឡើយ។ប៉ុន្តែ មនុស្សសឹង
ទាំងអស់់ដែលមានជំនឿសាសនា គឺមកពីគេជឿថាទេវានុភាពជាអ្នកបង្កើតលោក
ហើយមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់់ខ្លួន។

មនុស្សកាន់់សាសនា មានហេតុផលផ្សេងៗ។មនុស្សភាគច្រើននៅ
ក្នុងពិភពលោក គោរពសាសនា ព្រោះជាកេរ្តិ៍មរតកនៃវប្បធម៌,
នៃកុលសម្ព័ន្ធ ឬ គ្រួសាររបស់់ខ្លួន។សាសនាផ្ដល់់អោយមនុស្សជា
ច្រើននូវអារម្មណ៏សុខស្រួល ព្រោះគេជឿថាទេវានុភាព គ្រប់់គ្រងលើខ្លួនគេ។
គេតែងសូមបួងសួងអំណាចទេវៈ អោយជួយ ឬ ការពារ ពួកគេ។
អ្នកខ្លះ ទៀតកាន់់ជំនឿសាសនា ព្រោះតែជឿថាសាសនា សន្យានឹងជួយ
សង្រ្គោះពួកគេហើយ ថែមទំាង អោយពួកគេមានសុភមង្គលឬ អោយ
មានសំណាងនិងមានជីវិតល្អប្រសើរឡើងនៅជាតិក្រោយ។

ដូច្នេះយើងឃើញថា សាសនាមានអត្ថន័យទូលំទូលាយណាស់់ មិនមែន
ត្រឹមតែ ជាពាក្យបណ្ដាំ ឬទូន្មានប្រៀនប្រដៅនៃគ្រូអាចារ្យណាមួយនោះ
ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែជាជំនឿទូទៅលើអំណាចទេវៈ ឬ អាទិទេព ឬ កំលាំងធម្មជាតិនានា។

ជនជាតិខ្មែរយើង កាលដើមឡើយ ពុំមានជំនឿសាសនាច្បាស់់លាស់់
ណាមួយទ ប៉ុន្តែគោរពកំលាំងធម្មជាតិ ឬ វត្ថុសក្ដិសិទ្ធិ ផ្សេងៗ
គឺ គេមានជំនឿលើអំណាចធម្មជាតិ ឬ ទេវៈផ្សេងៗ ដោយយល់់ថា
ធម្មជាតិទំាងឡាយសុទ្ធតែមានព្រលឹង និងកំលាំងសក្ដិសិទ្ធិ ដែលមើលពុំឃើញ។
ការគោរព លើកំលំាងធម្មជាតិ គេថា គោរពអ្នកតាធម្មជាតិ
ដូចជា អ្នកតាទឹក អ្នកតាដី អ្នកតាភ្លើង អ្នកតាខ្យល់់ អ្នកតាព្រៃភ្នំជាដើម។
ប៉ុន្តែ គេក៏មានការគោរពលើអំណាចមេបាប ឬ បុព្វបុរសដែលស្លាប់់ទៅហើយ
នៅចំាថែរក្សារនិងផ្ដល់់សេចក្ដីសុខដល់់ពួកគេ។អ្នកតាតំណាងបុព្វបុរស
ឬមេបាមានដូចជា អ្នកតាដំបងដែកអ្នកតាក្រហមក អ្នកតាឃ្លាំងមឿង។ល។
ក្រៅពីអ្នកតានិយម គេមាន ជំនឿគោរពដល់់ជីដូនជីតាជិតឆ្ងាយ
របស់់ខ្លួន ដែលស្លាប់់ទៅហើយ ហើយដែលអាចផ្ដល់់សេចក្ដីសុខដល់់ពួកគេ។
ជំនឿគោរពបែបនេះ ធ្វើដោយពិធីសែន ម្ហូបអាហារ នៅឱកាសបុណ្យផ្សេងៗ។
ប៉ុន្តែ ការសែនម្ហូបអាហារ ជាពិធីផ្សេងពីការផ្ដល់់ម្ហូបអាហារដល់់
មនុស្សជាទីស្រលាញ់់ដែលទើបនឹងស្លាប់់។អ្នកដែលនៅមានមរណទុក្ខនេះ
ដោយសេចក្ដីស្រលាញ់់ អាណិតស្ដាយ មនុស្សដែលស្លាប់់ទៅថ្មីៗ ទើបរៀបចំម្ហូប
អាហារផ្ដល់់ជូន។

នៅក្នុងលោក មានសាសនារាប់់ពាន់់។សាសនាធំៗមានចំនួនប្រាំបី
តាមលំដាប់់លំដោយនៃកំណើតមានដូចតទៅ៖
សាសនាជូដាយ(Judaism),សាសនាហិណ្ឌូHinduism)
សាសនាព្រះពុទ្ធ(Buddhism),សាសនាកុងជឺ(Confucianism),
សាសនាតៅ(Taoism),សាសនាស៊ីនតូ(Shinto),
សាសានាព្រះយេស៊ូ(Christianity),និងសាសនាអ៊ីស្លាម(Islam)។

សាស្រ្តាចារ្យ បែរ៏ម៉ែន បាននិយាយក្នុងសៀវភៅរបស់់លោកឈ្មោះ
A philosphy of religion ថា សាសនាគឺជាខ្សែចំណង
មួយសំរាប់់ចងភ្ជាប់សត្វលោកជាមួយនឹងវត្ថុសក្ដិសិទ្ធិដ៏មានតំលៃខ្ពង់់ខ្ពស់់បំផុត,
ជាសេចក្ដីស្មោះត្រង់់ចំពោះអំណាចមួយ ឬអំណាចច្រើនដែលមាននៅក្នុង
ពិភពលោក ,ជាការរក្សានូវគុណតំលៃចាស់់,ជាការសម្ដែងអោយ
អ្នកផងឃើញនូវសេចក្ដីសមរម្យខាងសម្ព័ន្ធភាពនិងសេចក្ដីស្មោះត្រង់់ទោះជា
ដោយពិធីដង្វាយក្ដី ,សម្ដែងនូវឥរិយាបទទន់់ភ្លន់់ក្ដី។សាស្រ្តាចារ្យសីលធម៌ម្នាក់់
ទៀតនិយាយថា សាសនាគឺជា ធម្មរូប,ជាគ្រឿងឧបករណ៏សំរាប់់គ្រប់់គ្រង
មនុស្សអោយរស់់នៅក្នុងសន្តិភាព,អោយរស់់នៅក្នុងបែបភាពសមសួនជាមនុស្ស។
ទស្សនវិទូ កូតេ ម្នាក់់ឯងមានទស្សនៈថាសាសនារបស់់មនុស្សលោកទូទៅ
គឺមនុស្សធម៌ និងយុត្តិធម៌។លោកបានបញ្ជាក់់ថាធម៌ទំាងពីរប្រការនេះ
គឺល័ក្ខគោលសំខាន់់សំរាប់់ធ្វើអោយជីវិតមនុស្សក្នុងសង្គមដើរទៅដល់់សន្តិភាព
ជាស្ថាពរ។អ្នកប្រាជ្ញ ជាច្រើនផ្សេងទៀត មានសេចក្ដីយល់់ឃើញថា សាសនាគឺជា
ប្រភពនៃចរិយាធម៌,ជាប្រភពនៃទំនៀមទំលាប់់ប្រពៃណីដ៏ល្អទំាងឡាយ។
ហេតុនេះ ឃើញថា សាសនា អាចបកប្រែបានន័យទូលំទូលាយហើយ
ការនំាមកនូវសេចក្ដីបកប្រែខាងលើនេះ ក៏ល្មមអោយយើងបានភ្លឺថ្លាគំនិត
ខ្លះៗអំពីសាសនា។រីឯអំពីកំណើត របស់់សាសនាវិញ យើងដឹងឮថា
មនុស្សជាអ្នកបង្កើត គឺថា ដោយមនុស្សម្នាក់់ជាអ្នកដឹកនំា ឬ ដោយ
មនុស្សទំាងឡាយជាកុលសម្ព័ន្ធហើយដែលបានសាយភាយទូទៅ។
ឧទាហរណ៏សំរាប់់ករណីទី១៖សាសនាព្រះពុទ្ធ ត្រូវបានព្រះពុទ្ធបង្កើតឡើង
នៅក្នុងឆ្នំា៥៤៣ មុនគ.ស។ឧទាហរណ៏សំរាប់់ករណីទី២៖ សាសនាហិណ្ឌូ
ឬ សាសនាព្រាហ្ម តាមការស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសាស្រ្ត បានត្រូវនំាចូលប្រទេស
ឥណ្ឌាដោយពួកអារ្យ(Arya)។កាលពីដើម ជនជាតិអារ្យ បានរស់់នៅ
ត្រង់់ភូមិភាគCaucaseនិងខ្ពង់់រាប Pamir បន្ទាប់់មក បានចូលលុកលុយ
ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយផ្នែក និងមួយផ្នែកទៀតចូលលុកលុយប្រទេសឥណ្ឌាខាងជើង
ប្រមាណជាក្នុងឆ្នាំ១៥០០ មុន គ.ស។ដូចនេះហើយ បានជា គេចាត់់ទុក
ពួកអារ្យជាបុព្វបុរស នៃអំបូរ ឥណ្ឌា-អឺរ៉ុប។​នៅប្រទេសឥណ្ឌា ពួកទ្រាវិឌ
(Dravidians)ដែលជាម្ចាស់់ស្រុក បានខំតស៊ូច្បាំងណាស់់ដែរនឹងពួកអារ្យ
ប៉ុន្តែនៅតែទទួលបរាជ័យ ព្រោះពួកអារ្យមានគ្រឿងចំបាំងជំនាញៗជាង។
ទីបំផុត ពួកអារ្យ ក៏ចូលមកគ្រប់់គ្រងលើពួកទ្រាវិឌ ហើយចាប់់ផ្ដើមផ្សាយ
លិទ្ធិសាសនារបស់់ខ្លួនតំាងពីពេលនោះមក។លិទ្ធិសាសនានេះ មានសរសេរនៅ
ក្នុងសៀវភៅវេទ (Veda)។សម័យ នោះ គឺជាសម័យវេទនិយម
ព្រោះក្នុងលិទ្ធិសាសនា គេគោរពព្រះអាទិទេព ជាអ្នកបង្កើតលោក
ផ្សេងពីព្រះព្រហ្ម។ព្រះព្រហ្ម ក្នុងសម័យនោះ គ្រាន់់តែជាទេវៈរាយរងប៉ុណ្ណោះ។​
បន្ទាប់់មក ប្រហែលជាក្នុងឆ្នំា៥៥០ មុន គ.ស ទើបគេចាប់់ផ្ដើម ជឿ លើ
ព្រះព្រហ្ម ជាអ្នកសាងលោក គឺក្រោយ ពេលដែល ពួកព្រាហ្មបាន
សរសេរសៀវភៅមួយឈ្មោះថាBrahmanas។ សៀវភៅនេះពន្យល់់យល់់អំពី
ព្រះគម្ពីហិណ្ឌូផ្សេងទៀត ហើយ បង្ហាញ ប្រាប់់អំពីវិធីគោរពបូជាព្រះ និង
អំពីការប្រតិប័ត្រធម៌។គឺពួកព្រាហ្ម នេះហើយដែល នំាគោរពបូជា
ព្រះព្រហ្មជាអាទិទេពធំជាងគេបង្អស់់។ហេតុនេះ សាសនា ដែលគេ
គោរពនេះហៅថា សាសនាព្រាហ្ម។ដែលថាសាសនាបង្កើតឡើងដោយ
កុលសម្ព័ន្ធ នោះ គឺមកពីមិនដឹងថានរណាជាអ្នកបង្កើតសាសនា ដូច
សាសនាព្រះពុទ្ធ សាសនាព្រះយេស៊ូ ជាដើម។ពួកអារ្យដែលបាននំា
ព្រាហ្មសាសនាចូលមកទឹកដីឥណ្ឌា តើពួកគេមានបានសាសនាព្រាហ្ម
នោះមកពីណា?ឬ បង្កើតដោយខ្លួនឯង ?ប៉ុន្តែ សួរថា អ្នកណានំាគំនិត
បង្កើតឡើង?ឬ ពួកគេ មានគំនិតបង្កើតសាសនានេះព្រមគ្នាឡើង?
អតីតកាលពិតជាមានអាថ៌កំបំាងច្រើនណាស់់។យើងពុំអាចដឹងថា
ពួកអារ្យជាអ្នកបង្កើតព្រាហ្មសាសនា ឬ ក៏មិន។ តើ យើង អាច
សួរដូច្នេះបានទេថាពួកអារ្យមានព្រះមែន ទើប បានជាគេ នំាគ្នា
គោរពព្រះរបស់់គេ? ឬ បានន័យថា មានព្រះពិត ទើប ពួកអារ្យ
នំាគ្នាគោរពបូជា រួចមកនំាគ្នារៀបចំបង្កើតសាសនានេះឡើង ដូចដែល
សាសនាហ៊្វីស(Judaism) ដែលបង្កើតឡើងដោយAbrahamដែលជាបិតា
នៃជនជាតិនេះហើយដែលព្រះបានបង្ហាញអោយឃើញ និងដឹកនំាជីវិតពួកគេ?។
បើដូច្នេះ មែន នោះនឹងត្រូវរូបមន្តមួយដូចនេះ៖ មាន…ទើប។
ឧទាហរណ៏៖ មានគ្រូ បង្រៀន ទើបសិស្សចេះមានភ្លើងឆេះ ទើបមានផ្សែង
មានខ្យល់់អុកស៊ីហ្សែន ទើបអាចរស់់បាន។ល។នៅក្នុងអតីតកាល
បើគេថយក្រោយចេះតែថយក្រោយកាន់់តែជ្រៅ គេកាន់់តែមានអាថ៌កំបាំងដ៏ច្រើន។
គេមិនត្រូវសិក្សាអំពីអតីតកាលដោយការស្មានៗនោះទេ គេត្រូវរក
ភស្តុតាងថែមទៀត ព្រោះការកាត់់ស្មានទោះដោយប្រាជ្ញាក៏អាចនឹងមិន
សមហេតុផលជានិច្ចដែរ។អតីតកាលប្រកបដោយអាថ៌កំបាំងណាស់់
ដូច្នេះ គេក៏គង់់ពិបាកណាស់់ដែរក្នុងការសិក្សា។ការពិត មិនអាចសំដែង
ចំពោះមុខមនុស្សយើងបានគ្រប់់គ្នាទេ គឺបានត្រឹមតែចំពោះមុខមនុស្ស
មួយចំនួនតូច ក៏ល្មមហើយ។ម្យ៉ាងទៀតការពិតតូចក៏ដូចជាការពិតធំដែរ
ព្រោះជាការពិត។ការពិតតូចជាទ្វារ បើកចំហរទៅរកការពិតធំ។ក្នុងលោកយើងនេះ
មានអព្ភូតហេតុធម្មជាតិច្រើនណាស់់ ដែលគេមិនអាចពន្យល់់បាន ឬ បកស្រាយបាន
គឺថាហួសវិស័យធម្មជាតិដែលវិទ្យាសាស្រ្ត មិនអាចសិក្សាបាន និងពន្យល់់បាន។
វិទ្យាសាស្រ្ត ចាប់់អារម្មណ៍ ជាពិសេសតែនឹងអ្វីដែលអាចទាញយក
ប្រយោជន៏បាន ដើម្បីបំពេញសេចក្ដីត្រូវការនៃមនុស្សលោកអោយទាន់់សម័យ។
ហេតុនេះ ឃើញថា សាសនាភាគច្រើនមានអាថ៌កំបាំង គឺថាកើតមក
ពីអាថ៌កំបំាង។ប៉ុន្តែ អាថ៌កំបំាងជាអ្វី? គឺជារឿងរ៉ាវដែលគេមិនដឹងមិនយល់់
និងមិនអាចរកឃើញដើមហេតុបាន។
ខាងក្រោមនេះជាការឆ្លងឆ្លើយគ្នារវាងអ្នកចូលលេងប្លករបស់់ខ្ញុំនិងខ្ញុំ
អំពីន័យសាសនានិងទស្សវិជ្ជាមានដូចតទៅៈ

vanna | ខែវិច្ឆិកា 21, 2011 ម៉ោង 11:46 ល្ងាច | | កែប្រែ

ខ្ញុំទើបតែរកឃើញ !!! វាពិតជាពិសេសណាស់សំរាប់ខ្ញុំដែលជាសិស្សម្នាក់ក្នុងការ ស្វែងយល់។ ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់សំនួរមួយថា គេច្រើនតែនិយាយថា “ព្រះពុទ្ធសាសនាជា ទស្សនវិជ្ជា” តើវាត្រឹមត្រូវដល់កំរិតណា? ចូលអ្នកធ្វើការសន្និដ្ឋានផង!
សូមអរគុណ!!!

sambatt | ខែវិច្ឆិកា 22, 2011 ម៉ោង 3:12 ព្រឹក | | កែប្រែ

បាទ,
ទស្សនវិជ្ជា មិនមែនសាសនាទេ។សាសនាសំរាប់់មនុស្សទំាងអស់់
ឯទស្សនវិជ្ជាសំរាប់់មនុស្សម្នាក់ៗ,នេះតាមគំហើញរបស់់លោក
Karl Jaspers,មហាទស្សនវិទូអាល្លឺម៉ង់់ម្នាក់់។ ប៉ុន្តែ ក្នុងន័យទូទៅ
ខ្ញុំជឿថាសាសនាខុសពីទស្សនវិជ្ជា ត្រង់់ថាសាសនាមិនមែនជា
ការស្វែងរកការពិតទេ ព្រោះថា ព្រះពុទ្ធសាសនាក្ដី គ្រឹស្ទសាសនាក្ដី
មិនមែនស្វែងរកការពិតទេ ព្រោះមានការពិតហើយ គឺថាបានជួប
ការពិតហើយ ។ចំណែកទស្សនវិជ្ជាវិញគ្រាន់់តែជាការស្វែងរកការពិត
ហើយមិនទាន់់ដល់់ទៅដល់់ការពិតនៅឡើយ។កាលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គកំពុង
ស្វែងរកការពិតក្នុងព្រៃ នោះគឺព្រះអង្គជាទស្សនវិទូ លុះព្រះអង្គបាន
ជួបការពិតហើយទើបព្រះអង្គមានព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធ ព្រះតថាគត
ជាព្រះអហរន្តជាអ្នកត្រាស់់ដឹងនូវការពិត ។គោលដៅនៃទស្សនវិជ្ជា
គឺអញ្ចឹងឯង គឺសំដៅទៅអោយដល់់ការពិត ,លុះទៅដល់់ហើយ
ក៏នៅតែមាននាមថាទស្សនវិជ្ជាដែរប៉ុន្តែជាកំពូលទស្សនវិជ្ជាដែល
គេហៅថាសាសនា។

vanna | ខែវិច្ឆិកា 24, 2011 ម៉ោង 11:34 ព្រឹក | | កែប្រែ

អរគុណសំរាប់ចំម្លើយយ៉ាងពេញលិញ ! បើតាមខ្ញុំយល់តើអ្នកណាអ្នកបង្កើត សាសនាព្រះពុទ្ធនោះ? តើព្រះអង្គមែនទេ? តើការប្រើពាក្យថា ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាពាក្យមួយដែលខុសមែនទេ? សូមលើកយកហេតុផលមកបញ្ជាក់ផង ?

sambatt | ខែវិច្ឆិកា 25, 2011 ម៉ោង 3:08 ព្រឹក | | កែប្រែ

បាទ ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រាជ្ញ ឬជាអ្នកចេះដឹងអីផង ។ខ្ញុំមិនចេះឆ្លើយ
រាល់់សំណួរបាននោះទេ៖ប៉ុន្តែ បំណាច់់ជាអ្នកស្វែងរកការពិតម្នាក់់
ខ្ញុំខំំឆ្លើយតាមការចេះដឹងបន្តិចបន្តួចទៅចុះ៖ដរាបណាមានការពិតណា
មួយបានត្រូវរកឃើញហើយ មនុស្សនឹងត្រេកអរចង់់ដឹងចង់់ឃើញចង់់ជួប
ព្រោះការពិតនោះមិនមែនផ្ដល់់ទុក្ខទេ តែផ្ទុយទៅវិញផ្ដល់់សេចក្ដីសង្ឃឹម
និងសុខសាន្តទោះក្នុងជាតិនេះក្ដីជាតិក្រោយក្ដី ។ដូច្នេះបានជាទីប្រាថ្នា
របស់់គេ ។អញ្ចឹងហេតុអីក៏មិនរួបរួមគ្នាបង្កើតជាសហគមន៏ឬក្រុមជំនឿ
មួយទៅ ដើម្បីរក្សាការពិតដែលនំាទៅរកបរមសុខនៅបរលោកដែលជា
ត្រើយនៃជីវិតសំរាប់់ខ្លួននិងកូនចៅផងខ្លួននៅជំនាន់់ក្រោយៗ?ដូច្នេះ
ដោយសារថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់់ដឹងការពិតហើយមិន
អាចលាក់់កំំបំាងមនុស្សទំាងអស់់បានទើបសំដែងការពិតអោយ
មនុស្សបានជ្រាបដឹងនិងដើរតាមដើម្បីទៅរកបរមសុខចុងក្រោយ
នោះទើបបានជាព្រះអង្គត្រូវតែរៀបចំសហគមន៌សាសនានេះឡើង
ដើម្បីអាចជាប្រយោជន៌ដល់់មនុស្សគ្រប់់គ្នា។នេះហើយដែល
ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់់ព្រះពុទ្ធដែលជាអ្នករៀបចំបង្កើតឡើង
ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីអោយមនុស្សដេកបន់់ស្រន់់គុណព្រះអោយជួយ
ដោយអុចធូប សំពះ ប៉ុន្តែអោយរៀនអោយយល់់ដឹងការពិតដែល
ព្រះបានត្រាស់់សំដែងហើយគ្រប់់គ្នាជឿ។ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គកាលទើប
បានត្រាស់់ដឹងការពិតភ្លាម មិនមានបំណងសំដែងអោយសាធារណជន
បានដឹង និងបានយល់់ទេ ព្រោះព្រះអង្គព្រះតំរិៈថាមនុស្សធម្មតាក្នុង
លោកយើងនេះមិនងាយយល់់ធម៌របស់់ព្រះអង្គទេ ព្រោះគេមាន
កិលេសតណ្ហាក្រាស់់ ។ប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គមានមេតា្តធម៌ អាណិត
ដល់់មនុស្សលោកទើបបានជាសំរេចសំដែងការពិតដល់់ពួកគេដើម្បី
អោយអាចបានសំរេចព្រះនិពាន្តដោយការសង្វាតព្យាយាមដើរតាម
គន្លងធម៌របស់់ព្រះអង្គ កុំអោយនៅវិលវល់់ក្នុងវាលវដ្តសង្សានេះ
ទៀតឡើយ។

vanna | ខែវិច្ឆិកា 25, 2011 ម៉ោង 1:34 ល្ងាច | | កែប្រែ

អរគុណចំពោះចំម្លើយ ! តាមខ្ញុំយល់ ការបង្កើតជារឿងឲ្យមានសាសនា ជារឿង មួយដែលខុសឆ្គង តែមិនមែនជាបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេ ។ សាសនា មានន័យថា The system of belief binding the God. ជារឿងមួយដែលមិនត្រឹម ត្រូវ ។ ភាពត្រឹមត្រូវព្រះអង្គជាបុគ្គលសាមញ្ញ មិនមែនជាព្រះនោះទេ ដោយព្រះ អង្គធ្វើការបដិសេធ “តថាគតមិនមែនជាព្រះទេ តថាគតជាមនុស្សសាមញ្ញ” ហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គ ក៏ធ្វើការបដិសេធចោលចំពោះជំនឿផ្សេងៗទំាងអស់ (កាលាមសូត្រ កុំជឿ១០យ៉ាង ចាំអ្នកពិចារណាថាមានប្រយោជន៍ និងត្រឹមត្រូវ ហើយចំាអ្នកសំរេចចិត្តទទួលយក)ធ្វើដែលព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យមនុស្សយល់ជាសទ្វា មិនមែនជំនឿទេ ។ ជំនឿមាន ន័យថា ផ្អែកទៅលើកត្តាខាងក្រៅដើម្បីសំរេច ចិត្តទទួលយក ។ ចំនែកសទ្វា មាន ន័យថា ផ្អែកទៅលើកត្តាខួរក្បាល ដើម្បី សំរេចចិត្តទទួលយក ។ ខុសគ្នាទំាងស្រុងទំាងស្រុង មួយដោយប្រើ កត្តាខាងក្រៅ និងមួយដោយប្រើបញ្ញា ។ ដោយសារតែ ចង់ប្រើប្រាស់យកប្រយោជន៍អំពីកិច្ច បដិបត្តព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពទ្ធ បុគ្គល ជាច្រើនខិតខំរកវិធីយ៉ាងណា ដើម្យី យកធម៌ដែលជាចំនេះដឹងរបស់ព្រះអង្គទៅធ្វើ ជាឧបករណ៍បំពេញសេចក្តី ត្រូវការបស់ខ្លួន សួរថាតើវាសាកសម្យអត់ បើតាមគំនិតរបស់អ្នក ?