Category Archives: Uncategorized

គេមិនដឹងខ្ញុំខឹង

ខ្ញុំបានឈប់ញ៉ាំសាច់ជាយូរមកហើយ ហើយក៏ទទួលរងការរិះគន់់ពី​​អ្នកដទៃ
ជាច្រើននាក់ដែរ។ប៉ុន្តែ ខ្ញុំខំអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តមិនតបតដោយកំហឹងនឹង
សំដីដែលបញ្ឈឺដល់ខ្ញុំឡើយ។សំដីដែលបញ្ឈឺនោះគឺគេថាខ្ញុំអត់ស៊ីសាច់ឆ្អិន
ប៉ុន្តែស៊ីសាច់ឆៅ។សំដីនេះឈ្លើយ បញ្ឈឺចិត្ត ក៌ដូចជារារាំងផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំដែរ។
ខ្ញុំខឹងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ តែខ្ញុំធ្វើជាសើចលេងជាមួយគេឯង គឺបណ្តោយអោយ
ពេលកន្លងទៅលឿនៗ នឹងអាល់គេឈប់និយាយរឿងខ្ញុំ ហើយនិយាយ
រឿងអ្វីផ្សេង។ខ្ញុំសូមនិយាយការពិតថាខ្ញុំសប្យាយចិត្តពេលខ្ញុំបានមកជួបជុំ
គ្នាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាក្នុងឱកាសជប់លៀងសុីផឹកជាដើមនេះ។
ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយហើយក៏ចូលចិត្តស្ដាប់គេនិយាយដែរ។ធ្វើដូច្នេះ យើងកាន់
តែស្គាល់គ្នាបានច្រើនឡើង។សំដីបញ្ឈឺខាងលើ មិនអាចរារំាង ដំណើរទៅមុខ
របស់ខ្ញុំបានឡើយ។ខ្ញុំដើរលើផ្លូវរបស់ខ្ញុំនេះជាងម្ភៃឆ្នំាហើយ ហើយខ្ញុំនឹងដើរតទៅមុខទៀតរហូតដល់ទៅបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់់ខ្ញុំ។ខ្ញុំគិតថា
អ្នកដែលចង់បានបុណ្យដោយការធ្វើបុណ្យ ធ្វើទាន សំពះព្រះ បន់ស្រន់
គួរតែចាប់ផ្ដើមឈប់ហូបសាច់ទៅ ។ការអត់ហូបសាច់មួយថ្ងៃ ដូចជាបាន
សាងអំពើល្អមួយដែរ។អ្នកដឹងទេថា សាសនាព្រះពុទ្ធមិនអោយសំលាប់សត្វ ។សំលាប់សត្វគឺបាប។អញ្ចឹងការហូបសាច់ក៏បាបដែរ។
ប៉ុន្តែ មនុស្សគេចពីបាបមិនបានទំាងអស់ទេ ។គ្រាន់តែយើងអាចបន្ថយ
បាបបានឬបើយើងបានតំាងចិត្តឈប់ធ្វើបាបហើយ យើងក៏នឹងសប្បាយចិត្ត ហើយយើងក៏នឹងរស់នៅគេចផុតពីជំងឺជាច្រើនបានទៀតផងដែរ
ដោយការមិនហូបសាច់។

Advertisements

La démonstration de la vérité

Je ne vous demande pas de croire à ce que je pense .Mais, vous pouvez penser à ce que je crois.Moi,je crois à ce que je pense.La vérité existe même si ce monde s’en va.La vérité existe  par la pensée ou même par le rêve.Le philosophe français Renée Descartes a dit que :”Je pense donc je suis ”.Il voulait dire par là qu’il est sa pensée et non son corps lorsqu’il écrivait:<Je suis mes pensées.Je suis ce que je pensais.Je ne suis pas mon corps. Je suis une chose qui pense.Je suis mes pensées… Je suis ce que je pensais. Je ne suis pas mon corps.  Je ne suis pas du tout le rassemblement de mes membres qui s’appelait le corps.  Je ne suis pas un vent, une respiration ou une vapeur qui a pénétré et est sorti de  mon corps. Je ne suis qu’une chose qui pense c’est-à-dire un esprit ou une raison.> de la même manière je dirais:< je rêve donc je suis>.Pour  le rêve,je ne crois pas qu’il est rien ou vide de sens .Il pourrait être le lien entre ce monde temporel et le monde intemporel.De cette façon, le rêve  pourrait être un messager qui nous transmet un message.

Un jour dans le mois de Février de l’année 2017 J’ai rêvé qu’on m’emmenait au paradis du dixième(étage) ciel.Le moyen de transport,ça semblait monter dans un ascenseur.A un moment donné,Je me suis arrêté au  troisième étage(ciel) et J’ai vu l’entrée pleine de lumière et un peu loin il y avait beaucoup de choses le long de l’entrée . Et Tout d’un coup,on me disait que ce n’est pas le troisième étage(ciel).C’est au  dixième étage(ciel) que je devrais aller.Soudainement,Je me suis réveillé.

On dit souvent que le rêve ,ce n’est pas vrai.C’est vrai.Je rêvais des fois que J’ai gagné le gros lot de  loto 6/49  et mon rêve me donnait même les nurméros gagnants.L’important ce n’est pas ce que j’expecterait  de mon rêve.L’important c’est que Je rêve de ce  qu’il existe.Si je rêvais de vous,c’est parce que vous existez.Si vous n’existez pas ,Je ne rêverais pas de vous.Alors,lorsque je rêvais de paradis,c’est parce que le paradis existe.Si le paradis n’existait pas,Je n’en rêverais pas.

L’ère de glace va revenir dans le futur

Sans la pollution ou non, le climat de la terre ne serait pas la même chose dans le futur lointain!climate change

Happy New Year 2019

56664671_2411346658933291_6353229028559683584_nAnick2019année du cochon

A lettter sent to Khmer RFA

imageletter1letter2letter3letter4letter5iletter6imageimageimageimageimage

ពីង ប៉ុង ជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាងគេ

គ្រប់កីឡាទំាងអស់គឺផ្ដលសុខភាពនិងបន្ថយស្រ្តេស ​ប៉ុន្តែមនុស្សទំាងឡាយចូលចិត្តលេងឬទស្សនាកីឡាផ្សេងៗទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន។សំរាប់ខ្ញុំ ពីងប៉ុងគឺជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងនិងទស្សនាជាងកីឡាណាណាទំាងអស់។


ប្រាថ្នារបស់មនុស្សលោកគឺដូចតែគ្នា

10849853_1492203391004519_5088271011496620917_n