Category Archives: Incroyable

វង្វេងក្នុងព្រៃ៤៩ថ្ងៃ មិនស្លាប់់!!!

កាលពីថ្ងៃទី២២មិនា២០១១ កន្លងទៅនេះ មានបុរសស្រ្តីពីរនាក់់ប្ដីប្រពន្ធ
បានបើកឡានមួយចេញពីផ្ទះរបស់់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តBritish colombia
នៃប្រទេសកាណាដា ចុះមកទិសខាងត្បូងគឺសំដៅទៅកាន់់រដ្ឋNevada,
សហរដ្ឋអាមរិក ដោយត្រូវបើកឆ្លងកាត់់រដ្ឋWashington និង រដ្ឋOregon ។
អ្នកទំាងពីរមានបំណងទៅផ្សារហាលវាលមួយនៅទីក្រុងLas Vegas។
ដូច្នេះ គូស្វាមីភរិយាទំាងពីរនាក់់ក្នុងវ័យជិតចូលនិវត្តន៍ ត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយ
គួរសម ចាកចេញពីផ្ទះរបស់់ខ្លួននៅឯទីក្រុងPentictonខេត្ត Brtish
Colombia,ប្រទេសកាណាដា។
អ្នកទំាងពីរប្រហែលជាបានឈប់់សំរាកតាមផ្លូវម្ដងឬពីរដងរួចហើយ តំាង
ពីបានចាកចេញដំណើរមកនោះ។ប៉ុន្តែលើកចុងក្រោយ គាត់់ទាំង
ពីរនាក់់ពិតជាបានឈប់់មកចូលហាងទំនិញមួយក្បែរផ្លូវ នៅឯទីក្រុង
Baker City រដ្ឋOregon ពីព្រោះកាម៉េរាបានថតជាប់់រូប
គាត់់បាននៅក្នុងហាងទំនិញនោះ។លុះបន្តដំណើរ ឆ្ងាយទៅមុខទៀត…
មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េច អ្នកដំណើរទំាងពីរបើកវង្វេងផ្លូវ ហើយរថយន្តរបស់់
ខ្លួនក៏មកសណ្ឋិតនៅលើវាលដីភក់់ក្រៀមក្រោះមួយ ហើយបើកបរលែងកើត
ក៏ឈប់់គាំងនៅនឹងកន្លែងនោះទៅ។វង្វេងនៅកណ្ដាលព្រៃ មិនដឹងធ្វើម៉េច
ហើយពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លំាង…ពីព្រោះមិនអាចទាក់់ទងអ្នកណាបាន
ទោះបីជាគាត់់មានទូរស័ព្ទដៃ ក៏ទូរស័ព្ទមិនបានដែរ ដោយសារថានៅ
ក្នុងតំបន់់នោះ មិនមានសេវាកម្មទូរស័ព្ទដៃទេ។តើអោយគាត់់ធ្វើយ៉ាង
ម៉េចទៅ ?កណ្ដាលព្រៃធំស្ងាត់់ បើពេលយប់់ជិតមកដល់់ហើយនោះ នឹង
រឹតតែនំាអោយគាត់់នៅមិនសុខក្នុងចិត្តឡើយ។ក្នុងអារម្មណ៏ចំបែង
ចិត្តខ្លំាងដូច្នេះ,បុរសជាប្ដី ឈ្មោះAlbert Chrétien ក៏បានសុំRita
Chrétien អាយុ៥៦ឆ្នំា ជាប្រពន្ធ ដើរចេញទៅស្វែងរកគេជួយ…
ប៉ុន្តែដូចជាទៅសុំភ្លើងយក្សចឹង។ប្រពន្ធគាត់់ទន្ទឹងរង់់ចាំប្ដីមិនឃើញមក
ពីមួយម៉ោង ទៅពីរម៉ោង រហូតដល់់មួយថ្ងៃ ពីរថ្ងៃ បីថ្ងៃ…ក៏មិនឃើញ
ត្រលប់់មករកប្រពន្ធកំសត់់វិញសោះទុកអោយគាត់់ភ័យព្រួយ អត់់បាយ
ក្រហាយទឹក ….កុំតែបានចូលហាងទំនិញមួយនៅទីក្រុងBaker City
កុំអី គ្មានអីញុំាសោះទេ ក្រៅតែពីទឹក ស្ករគ្រាប់់ហិរ ប្រេងខ្លាញ់់ត្រី
ហើយនិងទឹកកករលាយនៅក្បែរនោះ ទើបត្រដរនៅរស់់ស្ទើរស្លាប់់ ក្នុង
រថយន្តវង្វេងរបស់់ខ្លួនកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់់ដាច់់ចេញពីពិភពលោក រហូត
អស់់រយៈពេល៤៩ថ្ងៃ ហើយគាត់់ត្រូវស្រកទំងន់់អស់់១៤គីឡូ។
ប៉ុន្តែ ថ្ងៃទី៤៩ ជាថ្ងៃមានសំណាង ពីព្រោះមានអ្នកប្រម៉ាញ់់សត្វបាន
ដើរកាត់់ក្បែរនោះហើយឃើញគាត់់ ក៏ជួយសង្គ្រោះគាត់់ដោយបានបញ្ជូន
គាត់់ទៅកាន់់មន្ទីពេទ្យភ្លាម។ឯប្ដីរបស់់គាត់់នៅតែបាត់់ខ្លួនរកមិនឃើញ ។
ប៉ុន្តែ គេមិនមានសង្ឃឹមថាគាត់់នៅមានជីវិតឡើយ។នៅឯមន្ទីរពេទ្យ,
Raymond ជាកូនប្រុសរបស់់គាត់់បានមកសួរសុខទុក្ខម្ដាយ ហើយបាន
និយាយថា ៖យើងមានការរន្ធត់់ណាស់់។យើងសឹងតែមិនជឿថាអ្នកម្ដាយ
នៅរស់់រានមានជីវិត។នេះគឺជាអព្ភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយ!។

សូមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ ជាពិសេសប្រសិនជា
ជិះឡានតែមួយឆ្លងកាត់់តំបន់់ដាច់់ស្រយាល។ដូច្នេះ សំរាប់់ដំណើរ
ផ្លូវឆ្ងាយ យើងគួរពិចារណាចំណុចសំខាន់់ៗដូចខាងក្រោមនេះ៖

-ត្រូវប្រាប់់ក្រុមគ្រួសារឬ មិត្តភក្ដិអោយដឹងពីការធ្វើដំណើររបស់់ខ្លួន
-ត្រូវស្គាល់់ផ្លូវធ្វើដំណើរអោយច្បាស់់
-ជៀសវាងបើកបរ បើស្រវឹង ឬមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ឬនឿយហត់
-បើអាច គួរមានអ្នកបើកបរទីពីរដើម្បីផ្លាស់់ប្ដូរក្នុងភាពចំាបាច់់ឬ
អាសន្នណាមួយ។
-រថយន្តត្រូវតែអាចធន់់ដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ
-បើជៀសវាងបាន កុំបើកបរក្នុងពេលយប់់ជ្រៅ។
-សន្តិសុខក្នុងតំបន់់ធ្វើដំណើរ
-អាកាសធាតុក្នុងតំបន់់ធ្វើដំណើរ
-មានផែនទី, ទូរស័ព្ទដៃ, GPS…
-ទឹកនិងម្ហូបអាហារដាក់់មកតាមអោយបានគ្រប់់គ្រាន់់(ច្រើនហួស រឹតតែល្អ
ដើម្បីបង្ការអាសន្នមើលមិនឃើញ)ក្នុងមួយរយៈពេលណាមួយដែល
មានអាសន្នឬគ្រោះថ្នាក់់
-មានប្រដាប់់ប្រើប្រាស់់ចំាបាច់់ ក្នុងគ្រាមានអាសន្ន ដូចជាវង្វេងផ្លូវ ឬ
ត្រូវឈប់់កណ្ដាលផ្លូវស្ងាត់់ឬគ្រោះថ្នាក់់ណាមួយដូចជាពិល ដែកកេះ បង់បិទរបួសជាដើម។ល។
………………………………….

មិនគួរអោយជឿ(១៤)

ប្រសិនជាផ្ទំាងទឹកកកនៃទ្វីបមហាសមុទ្រទឹកកកAntarctique រលាយ
អស់់ នោះនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងឡើងកំពស់់៧០ម៉ែត្រ!។

រយៈពេល៣០ឆ្នំាមកហើយដែលទ្វីបមហាសមុទ្រទឹកកកArctique បានបាត់់បង់់ផ្ទំាងទឹកកក
អស់់ផ្ទៃក្រឡា៩៨៨ ០០០គីឡូម៉ែត្រក្រឡា។

មិនគួរអោយជឿ(១៣)

លោក Georges Schmidt,អ្នកស្រុកAlsaceសញ្ជាតិបារំាងចេះនិយាយ៣០ភាសាបានរូ
ហើយអាចបកប្រែភាសាចំនួន៦៦ភាសា។

ដកស្រង់់ចេញពីសៀវភៅRecord Guiness ទសវត្សរ៍៧០

មិនគួរអោយជឿ(១២)

ក្មេងក្នុងរូបខាងលើនេះជាអ្នកនិពន្ធដ៏ក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងលោក
(កើតនៅថ្ងៃទី២៥មេសា១៩៥៨)មានឈ្មោះថា
Dorothy Straightដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយមាន
ចំណងជើងថា៖How the world beganកាលគេអាយុបាន៤ឆ្នំា។
ដកស្រង់់ពីសៀវភៅrecord guiness1972

កូនស្រីខ្ញុំអាយុ៤ឆ្នាំអត់់ទាន់់ស្គាល់់ABC…អស់់ផង!!!!

មិនគួរអោយជឿ(១១)

­­­­­a)សត្វអណ្ដើកអាចរស់់រហូតដល់់អាយុ ១៩០ឆ្នំា។
ជាសត្វដែលរស់់មានអាយុយ៉ឺនយូរជាងគេទំាងអស់់។

b)ខ្លែងស្រាកអាចហើរបោះពួយចុះក្រោមនូវល្បឿន៣២០គ.ម/ម៉ោង។

c)គេធ្លាប់់ឃើញហើយ ពស់់ថ្លាន់់ប្រវែង១១ម៉ែត្រ។

d)ឥន្រ្ទីអាចមើលឃើញសត្វដែលខ្លួនចាប់់ជាចំណីនៅចំងាយ២គ.មពីខ្លួន។

e)សត្វកណ្ដុរមួយប្រភេទនេះអាចដេកចំនួន២៥១ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នំា។

f)សត្វដំរីអាចលើកអង្កត់់ឈើហុបមួយទំងន់់៨០០គ.កជាមួយនឹងប្រម៉ោយនិងភ្លុករបស់់វា។

មិនគួរអោយជឿ(១០)

ក្នុងកំឡុងបីឆ្នំា,សត្វកណ្ដុរញីឈ្មោលជាគូគ្នានឹងមានកូនចំនួន៦០០ ០០០(៦សែន)ក្បាល;
គូទន្សាយញីឈ្មោលនឹងបង្កើតកូនបាន១៣ ០០០ ០០០ (១៣លាន)ក្បាល។

ឯសត្វរុយញីឈ្មោលជាគូគ្នាអាចមានកូនចំនួនដល់់ទៅ
៥ ០០០ ០០០ ០០០ ០០០ ០០០ ០០០
(៥ពាន់់លាន ប្រាំពាន់់លាន)ក្បាល ក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នំាប៉ុណ្ណោះ!!!!!!
[ប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលសត្វរុយរស់់បានត្រឹមតែជាងពីរសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះ!!!] 😀

មិនគួរអោយជឿ(៩)

សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តគិតថា សត្វទំាងស្គាល់់ និងមិនស្គាល់់ ចំនួនពីរទៅបីប្រភេទវិនាស
បាត់់រាល់់ម៉ោង។បើរត់់តាមកំរិតល្បឿននេះចឹង ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នំា ចំនួនប្រភេទសត្វ
២៥ភាគរយនឹងវិនាសផុតពូជជាមិនខាន។

បាឡែនខៀវចំនួន៩៩ភាគរយបានវិនាសបាត់់ដោយសារការនេសាទ។
មានបាឡែនចំនួន ៣០ ០០០ ក្នុងឆ្នំា១៨០០។សព្វថ្ងៃនៅសល់់តែ
ចំនួន៣ ០០០ប៉ុណ្ណោះ។