Monthly Archives: ខែ​មេសា 2012

កប្ប ជាអ្វី?(កប្ប អានថាកាប់់)

កាលពីនៅក្មេង ខ្ញុំធ្លាប់់ឮមិត្តភក្ដិជិតខាងបានសួរគ្នាពីពាក្យកប្បនេះម្ដង
ហើយតំាងពីពេលនោះមកខ្ញុំអត់់ដែលបានឮនរណានិយាយពាក្យនោះ
ទៀតទេ។ខ្ញុំធ្លាប់់តែឮគេនិយាយថាភ្លើងឆេះកាល ដូចថានៅព.ស៥០០០
ភ្លើងនឹងឆេះកាលដោយមិនដឹងថាពាក្យកាលមានន័យយ៉ាងម៉េចផងទេ។
ទំនងជាគេនិយាយថាពិភពលោកនឹងត្រូវបំផ្លាញដោយភ្លើងយក្យកំណាចមួយ។
ប៉ុន្តែ គេដូចជាយល់់ថាកប្បជាចំនួនដែលធំបំផុតមួយដែលគណនាមិនបាន
រហូតទាល់់តែគេប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនគ្រាប់់ល្ងមួយល្អីទៅវិញ។តាមពិតកប្បមិន
មែនគ្រាន់់តែជាចំនួនទេ គឺជារយៈពេលដ៏យូរអង្វែងមួយ មិនដឹងប៉ុន្មានពាន់់ ឬប៉ុន្មាន
លានឆ្នំា។អម្បាញ់់មិញនេះខ្ញុំបានបើកវចនានុខ្មែរដើម្បីរកមើលពាក្យកប្បអោយ
ស្គាល់់ន័យរបស់់ពាក្យនេះ ដែលមានន័យថា៖កាលដែលតំាងនៅយូរអង្វែង ឧ.
មួយកប្ប ,ភ្លើងប្រល័យកប្ប
។ដូច្នេះ សូម្បីក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរក៏ពាក្យកប្បនេះ
ពុំប្រាប់់អោយដឹងន័យអោយបានច្បាស់់ផង។ពាក្យកប្បជាពាក្យមកពីភាសាបាលី
សំស្រឹ្កតដែលអានថាKalpa។ហើយដោយសារខ្មែរយើងធ្វើកម្លាយពាក្យកម្ចី
អោយមានសូរស័ព្ទជាភាសាខ្មែរនោះទើបបានជារាល់់ពាក្យបាលី សំស្រ្កឹត ដែល
មានសូរ ា ឬ ៈនៅខាងចុងពាក្យ ត្រូវលុបចេញ។កាលពីជិតដប់់ឆ្នំាកន្លងទៅ
ខ្ញុំបានអានសៀវភៅមួយក្បាលអំពីសាសនានានាក្នុងលោកហើយក៏បានចាប់់
អារម្មណ៍នឹងសាសនាហិណ្ឌូដែលជាសាសនាមួយប្រជាជនខ្មែរធ្លាប់់កាន់់កាលពី
សម័យបុរាណ។ដូច្នេះហើយទើបបានជាខ្ញុំស្គាល់់ពាក្យពេចន៏ខ្លះៗដែលមាន
ទាក់់ទិននឹងរឿងរ៉ាវសាសនាព្រាហ្មណ៍ ឬសាសនាហិណ្ឌូ និងសាសនាព្រះពុទ្ធ។
និយាយពីពាក្យកប្ប,អត្ថបទក្នុងសៀវភៅនោះ សរសេរប្រាប់់អោយដឹងដូច្នេះថា៖
តាមជំនឿក្នុងសម័យព្រាហ្មណ៍សាសនា,យុគសាកលគឺជាយុគមួយដែល
ដែលវិលចុះឡើងនៃការបំផ្លាញនិងការបង្កើតលោកដែលមានរយៈមួយជុំ
គឺរយៈពេល១០០ឆ្នំា*នៃមួយជីវិតរបស់់ព្រះព្រហ្ម។មួយឆ្នំា*នៃជីវិតរបស់់ព្រះព្រហ្ម
គឺ៣៦៥ថ្ងៃ*ដែលមួយថ្ងៃ*នៃជីវិតរបស់់ព្រះព្រហ្មស្មើនឹងមួយកប្ប(kalpa)។
ចំណែកមួយកប្បស្មើនឹង៤ ៣២០លានឆ្នំាផែនដី។ដូច្នេះ មួយជីវិតរបស់់ព្រះព្រហ្ម
ដែលមានរយៈពេល១០០ឆ្នំា*នោះគឺត្រូវស្មើនឹង១០០x៣៦៥x៤ ៣២០លាន
ឆ្នំាផែនដី=១៥៧ ៦៨០ ០០០ លានឆ្នំា=១៥៧ ៦៨០ ០០០ ០០០ ០០០ ឆ្នំាផែនដី។
ដូច្នេះលុះដល់់មួយរយៈពេលខាងលើកន្លងផុតទៅ ជីវិតរបស់់ព្រះព្រហ្មនិងសាកល
លោកទំាងមូលនឹងរលាយរលត់់ក្នុងមហាប្រល័យ(Grand cataclysme)។
រួចហើយសាកលលោកឈប់់លែងមានមួយរយៈពេលស្មើនឹងមួយជីវិតរបស់់
ព្រះព្រហ្មដែរ ទើបព្រះព្រហ្មភ្ញាក់់ឡើង,សាកលលោកក៏ចាប់់ផ្ដើមមានជាថ្មីទៀត។
ប៉ុន្តែក្នុងពេលព្រះអង្គសោយនិន្រ្ទា សាកលលោកក៏មានសភាពច្របូកច្របល់់។
អ្វីដែលពុំទាន់់បានចេញផុតពីសភាពនោះ ត្រូវតែឆ្លងកាត់់ការកាត់់ក្ដីហើយត្រូវ
តែត្រៀមខ្លួនចាប់់កំណើតជាថ្មីទៀត យោងទៅតាមបុណ្យកុសលដែលខ្លួន
បានសាងសំរាប់់ក្នុងថ្ងៃថ្មីដែលព្រះព្រហ្មនឹងភ្ញាក់់ឡើងវិញ គឺមួយកប្បនេះឯង
ដែលត្រូវចែកចេញជាមួយពាន់់មហាយុគ(mahâyuga)ហើយមួយមហាយុគ
ចែកចេញជាបួនយុគ គឺក្រឹតយុគ ត្រេតាយុគ ទ្វាបរយុគ និងកលិយុគ។
ក្រឹតយុគ(Krita Yuga)គឺជាយុគសម័យមាសដែលមានរយៈពេល
១ ៧២៨ ០០០ ឆ្នំា ។ក្នុងកំឡុងពេលនេះ ព្រះធម៌ ឬ​Dharma (ទេវៈទទួល
ខុសត្រូវខាងយុត្តិធម៌និងភារកិច្ច)មានជើងបួន។មនុស្សក្នុងសម័យនេះមាន
គុណសម្បត្តិល្អប្រពៃ មានសេចក្ដីសុខសប្បាយនិង មានសុខភាពល្អហើយ
អាយុវែង ។
ត្រេតាយុគ(Tretâ Yuga)គឺជាយុគសម័យប្រាក់់ឬសម័យទី២ដែល
មានរយៈពេល១ ២៩៦ ០០០ ឆ្នំាដែលជាសម័យព្រះធម៌មានជើងបី ហើយ
មនុស្សលោកមានសេចក្ដីសុខមធ្យមនិងអាយុវែងមធ្យមដែរ។
ទ្វាបរយុគ(Dvâpara Yuga)ជាយុគសម័យដែលព្រះធម៌មានជើងតែ
ពីរគឺគ្មានលំនឹង ហើយមនុស្សលោកក៏ពុំសូវមានគុណសម្បតិ្តហើយក៏ពុំ
មានអាយុវែងប៉ុន្មានដែរ។យុគសម័យនេះមានរយៈពេល៨៦៤ ០០០ឆ្នំា។
កលិយុគ(kali Yuga)គឺជាយុគសម័យដែលយើងកំពុងរស់់នៅ
រាល់់ថ្ងៃនេះ ប្រកបដោយទុក្ខទោសធ្ងន់់៖ព្រះធម៌មានជើងតែមួយគ្មានអ្វី
ជាទីពឹង។មនុស្សលោកបាត់់សឹងអស់់នូវគុណសម្បត្តិ។ក្នុងកំឡុងយុគសម័យ
នេះដែលមានរយៈពេល៤៣២ ០០០ឆ្នំា,មនុស្សភាគច្រើនរស់់នៅជាទាសករ,
អ្នកសុំទាន,មនុស្សបង្កជំលោះ និងកាចសាហាវ ហើយពុំមានសេចក្ដីសុខ
សប្បាយទេ ហើយក៏រស់់ពុំបានអាយុវែងដែរ។ពួកគេយកអ្វីៗដែលគួរស្អប់់ខ្ពើមធ្វើ
ជាកិត្តិយស។ពួកគេស៊ីមិនចេះស្កប់់ស្កល់់ហើយរស់់នៅក្នុងទីក្រុងដែលពោរពេញ
ទៅដោយចោរ។បុរសជាមនុស្ស គ្រប់់គ្រងដោយប្រពន្ធរបស់់គេដែលជាស្រីឆ្នាស់,
និយាយប៉ប៉ាច់់ប៉ប៉ោច មានកាមគុណច្រើន ហើយសាយភាយកូនក៏ច្រើនដែរ។មនុស្ស
ក្នុងយុគសម័យនេះរស់់នៅទទួលរងនូវការកៀបសង្កត់់ពីស្ដេច ឬពីអ្នកគ្រប់់គ្រង
ប្រទេសរបស់់ខ្លួនឯង ហើយក៏ទទួលរងនូវមហន្តរាយធម្មជាតិ,ទុរ្ភិក្ស និងសង្រ្គាម
ទៀត។មានតែកល្កិនដែលជាមនុស្សមានក្បាលសេះត្រូវជា
អវតាព្រះវិស្ណុទេដែលអាចចុះមកជួយកំចាត់់ទុក្ខវេទនារបស់់មនុស្សលោកបាន ដោយធ្វើការកាត់់ទោសមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់់ហើយផ្ដល់់រង្វាន់់ដល់់មនុស្ស
ដែលកសាងល្អ រួចហើយនឹងរៀបចំយុគសម័យមួយថ្មីអោយរុងរឿងឡើង៕

កងទ័ពខ្មែរពិតជាស្នេហាជាតិមែនឬ?

យើងជាជនជាតិខ្មែរត្រូវចេះវិភាគ៖
ប្រទេសជាតិខ្មែរបាននិងកំពុងមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង
តំាងពីយូរលង់់ណាស់់មកហើយ ,និយាយអោយដល់់ខាងដើមតែម្ដង
គឺចាប់់តំាងពីជនជាតិថៃ លាវ យួន និងចាមបានចូលមករស់់នៅលើ ជ្រោយ
សុវណ្ណភូមិរបស់់ខ្មែរយើងនេះមក។
បញ្ហាព្រំដែនថ្មីៗជាមួយប្រទេសថៃ នៅតែមិនទាន់់ដោះស្រាយដាច់់ស្រេចនៅឡើយ
ទេ ហើយដោយសារតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានធ្វើអន្តរាគមន៍ ទើបបានជាស្ងាត់់
មាត់់ទំាងសងខាង អំពីជំលោះនៅតំបន់់ព្រះវិហារក្នុងពេលនេះ។សង្រ្គាមនៅតំបន់់
ព្រះវិហារដែលបានផ្ទុះកាលពីជាងប្រាំឆ្នំាកន្លងទៅ មិនទាន់់អាចថារលត់់ទេ។ប៉ុន្តែ
ដោយសារតុលាការអន្តរជាតិគេតម្រូវអោយដកទ័ពចេញ ទើបត្រូវតែធ្វើតាមបញ្ជារ។
ជំលោះនៅប្រាសាទព្រះវិហារនេះ ជាសាក្ខីភាពមួយដែលខ្មែរទូទៅបានយល់់ឃើញ
ថាទ័ពខ្មែរមានសេចក្ដីស្នេហាជាតិណាស់់ទាល់់តែប្រជាជនខ្មែរទូទំាងប្រទេសដឹងឮ
គ្រប់់គ្នា ហើយរួមកំលំាងគ្នាគំាទ្រទាំងកំលាយកាយកំលំាងចិត្តដល់់ពួកគេ។
ប៉ុន្តែ គួរជួយវិភាគផងថា ៖ប្រទេសខ្មែរយើងមិនមែនមានបញ្ហាព្រំដែនតែជាមួយ
ថៃទេ,ប៉ុន្តែជាមួយវៀតណាមគឺគ្រប់់សម័យកាល ។ប្រជាជនខ្មែរនៅតាមបណ្ដោយ
ព្រំប្រទល់់ជាមួយវៀតណាម ជាពិសេសនៅខេត្តស្វាយរៀង ឮតែបាត់់បង់់ដីស្រែ
ឬបង្គោលព្រំដែនត្រូវបានរំកិលនៅក្នុងខេត្តខ្មែរទំាងឡាយតាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់់
រវាងប្រទេសទំាងពីរនេះ។ភស្តុតាងជាក់់ស្ដែង គឺលោកសម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្ស
សមរង្ស៊ី បានទៅដកបង្គោលព្រំដែនដែលវៀតណាមបានលួចរំកិលចូលមកក្នុង
ដីខ្មែរ កាលពីពីរបីឆ្នំាកន្លងទៅ នំាអោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសព្វថ្ងៃដែលគំាទ្រដោយ
វៀតណាម បណ្ដេញលោកចេញពីប្រទេសយ៉ាងគូរអោយឈឺចាប់់និងជូរចត់់ជា
ទីបំផុត។ប៉ុន្តែទ័ពខ្មែរ មិនដែលបានទៅឈមមុខនៅទីនោះទេ;មិនដែលបានទៅ
ការពារទឹកដីនៅទីនោះទេ។តើហេតុអីបានជាពួកគេការពារទឹកដីតែនៅខាង
ព្រំប្រទល់់ជាមួយថៃឬលាវ?ឯនៅព្រំប្រទល់់ជាមួយវៀតណាម បែរជាធ្វើ
មិនអើពើ?នេះ មិនមែនជាសកម្មភាពរបស់់ពួកគេទេ,វាជាសកម្មភាពនយោបាយ
របស់់មេដឹកនំាខ្មែរដែលនៅក្រោមចៅហ្វាយវៀតណាម,ទើបបានជាបាត់់បង់់ទឹកដី
ប៉ុន្មាននៅទីនោះក៏មិនអើពើលើកលែងតែនៅតំបន់់ព្រំប្រទល់់ជាមួយប្រទេសថៃ
និងលាវតែប៉ុណ្ណោះ។


វិភាគអំពីមិត្តភាពនិងស្នេហា ភាគ១០(ជាភាសាបារំាង)

Ce discours,pense Phèdre,appelle une seconde partie,l’éloge d’un homme sans amour.Mais Socrate se défend ironiquement de vouloir l’entreprendre.Car,si dans le blâme il est déjà monté au ton dithyrambe,que serait-ce dans l’éloge? Socrate veut s’en aller et résiste aux instances de Phèdre qui cherche à prolonger l’entretien,quand,tout à coup,il sent ce signal divin qui l’avertit d’ordinaire et le retient au moment où il va prendre quelque résolution:il a cru entendre une voix qui lui défendait de partir avant d`avoir expié l’impiété qu’il a commise.Or son talent de devin lui permet de reconnaître en quoi consiste cette impiété: le discours de Lysis,et celui que Phèdre lui a fait prononcer à lui-même,sont impies:ils ont outragé l’Amour qui est fils d`Aphrodite et qui est dieu.Il s’agit donc pour lui d’offrir au dieu Amour une palinodie,en expiation de son premier discours. Deuxième partie de Socrate:Tout d`abord Socrate s’élève avec force contre cette fausse idée que l’amant passioné doit ne pas être préféré,parce qu’il est dans le délire.Il faudrait qu’il fût prouvé que le délire est un mal.Bien au contraire, les plus grands biens nous arrivent par un délire inspiré des dieux.Il y en a plusieurs formes:le délire des prophétesses; incapables de faire,quand ellessont dans leur bon sens,le moindre bien aux hommes,elles leur ont rendu,quand elles sont remplies de l`inspiration céleste,les plus grands services en leur prédisant l’avenir.Le mot«divination» n’est au reste qu’une corruption maladroite du délire.L’art prophétique l’emporte sur l’art augural,par lequel on s’efforce de substituer le raisonnement à l’inspiration,autant que le délire qui vient des dieux l’emporte sur la sagesse des hommes.D`autres foisle délire inspiré des dieux a fait trouver des pratiques religieuses propres à obtenir dans de grands fléaux la miséricorde céleste. Une autre espèce de possession et de délire constitue l’inspiration poétique, que l’art raisonnable et sage ne surait remplacer.Enfin il faut considérer le délire amoureux lui-même comme étant aussi un don divin.Mais au moment d`en parler,Socrate sinterrompt pour exposer sur l’âme certaines idées nécessaires à son dessin et il ne reviendra que plus tard sur le délire amoureux. Socrate va donc étudier la nature de l’âme divine et humaine,en déterminer les propriétés et les fonctions.Le point de départ de la démonstration sera ce principe: Toute âme est immortelle.Socrate prouve tout d`abord que ce qui se meut soi-même est immortel.Ce qui est perpétuellement en mouvement est en effet immortel. Or,ce qui,donnant le mouvement à autre chose,est en même temps mû par autre chose cesse de vivre dès qu’il cesse de se mouvoir.Seul à la vérité ce qui se meut soi-même ne cesse jamais d`être mû,ne pouvant se dépouiller de sa propre essence,et il est pour tout ce qui se meut la source et le principe du mouvement;or un principe est inengendré.Car tout ce qui est engendré est engendré nécessairement à partir d`un principe;mais il est nécessaire aussi que le principe ne soit pas engendré;car vouloir que le principe naisse d`une autre chose,ce serait vouloir le faire naître de quelque chose qui n’est pas principe puisque c’est lui qui est le principe; hypothèse absurde;mais puisque le principe est inengendré,il est aussi impérissable.Car,à supposer disparue l’essence du principe],s’il est vrai,du moins,que tout doit naître d`un principe.Ainsi,en résumé,il n’est possible, ni que le principe soit engendré,ni qu’il soit détruit.Autrement le monde entier et toute la génération s’arrêteraient en même temps et il n’y aurait plus rienà partir de quoi ils pourraient reprendre leur mouvement et le cours de leur devenir.Maintenant qu’il est prouvé que ce qui se meut soi-même est immortel,nul n’hésitera non plus à affirmer que l`essence et la notion de l’âme sont d’être une chose qui se meut elle-même.Tout corps qui reçoit son mouvement du dehors est en effet sans âme;tout corps,au contraire,qui trouve en lui-même le principe interne de smouvement,possède une âme,en tant que la nature de l’âme est telle qu’on vient de le dire.Si donc il est vrai que ce qui se meut soi-même n’est rien d’autre que l’âme ,il est necessaire de conclure,en définitive,que l’âme est quelque chose d’inengendré et d’immortel.On peut maintenant parler de l’idée même de l’âme.