Monthly Archives: ខែ​ឧសភា 2012

ចៀនកូនមាន់់

ថ្ងៃអាទិត្យនេះ ញុំាបាយថ្ងៃត្រង់់ហើយដូចជាមិនសូវឆ្អែត ទើបបានជាពេលរសៀល ម៉ោងពីរកន្លះ ក៏ហេវបាយទៀត។អញ្ចឹងមានតែញុំាបាយកក តែអត់់មាន ម្ហូប អីញុំាជាមួយ ទើបបើកទូរទឹកកកទៅ ក៏គិតឃើញភ្លាមថានឹងចៀន ពងមាន់់ ញុំា ពីព្រោះវាស្រួលចំអិន ហើយលឿន មិនចាំយួរ៖គឺគ្រាន់់តែ យកពងមាន់់មួយ មកគោះដាក់់ចាន វាយ(កូរ)វាអោយសព្វ ហើយដាក់់ អំបិល ស្ករស និងម្រេច ហើយ វាយវាបន្ថែមបន្តិចទៀតដើម្បីអោយរស ជាតិលាយចូលគ្នាបានល្អ។ ក្នុងពេលកំពុងកូរ ខ្ញុំឆ្លៀតយកខ្ទះមកកំដៅ ដាក់់ខ្លាញ់់ ដើម្បីពេលវាយពងមាន់់ ហើយ អាចចាក់់ វាចូលទៅក្នុងខ្ទះ ភ្លាមតែម្ដង។ ខ្ញុំ ចង់់អោយខ្ទះក្ដៅខ្លំាង ដើម្បី ចៀនពងមាន់់ទៅឆាប់់ឆ្អិន។ ដូច្នេះ មុននឹងចាក់់ពងមាន់់ចូលទៅក្នុងខ្ទះ ខ្ញុំចាក់់ បន្តិចមើល ក៏ស្រាប់់តែ វាចេញជារូបរាងកូនមាន់់មួយ ដូចជាគំនូរមួយយ៉ាងស្អាត។ ពិតជាចៃដន្យ មែន។ខ្ញុំ មិននឹកស្មានដល់់សោះ។ខ្ញុំចៀនពងមាន់់អូមឺឡែត ញុំាម្ដងឬពីរដង សឹងរាល់់អាទិត្យមិនដែលខានទេប៉ុន្តែមិនដែលជួបចៃដន្យចឹងសោះ។ សូមមើលរូបខាងក្រោមនិងខាងក្រោមដែលខ្ញុំថតទុក។

អ្វីៗទំាងអស់់ត្រូវតែមានដើមកំណើត

អ្វីៗទំាងអស់់ត្រូវតែមានដើមកំណើត។ចឹងមែនហើយ ដែលមនុស្សទូទៅមាន
ជំនឿបែបនេះ។ប៉ុន្តែ គេពុំដឹងថាដើមកំណើតនៃអ្វីៗទំាងអស់់កើតចេញមកពីណា?
វិទ្យាសាស្រ្តបានគិតថាសាកលលោកកើតចេញមកពីបន្ទុះBig Bang តែមិនដឹង
ថាBig Bangបានកើតចេញមកពីណា?យើងត្រូវតែឆ្ងល់់ ឬសួរ ពីព្រោះមិនអាចមាន
អ្វីមួយកើតចេញពីភាពទទេបានទេ។

ប្រទេសណាដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់់ច្រើនជាងគេ?

ក្នុងពេលមិនយូរខាងមុខ ផែនដីពិតជានឹងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយ
សារតែអាកាសធាតុក្ដៅដែលចេះតែកើនឡើងជានិច្ច ពីមួយឆ្នាំទៅមួយ
ឆ្នាំ ហើយនេះមិនមែនជាការដឹងឮហើយមិនអោយព្រួយបារម្ភមិនបានទេ។
ចាប់់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មកម្ល៉េះ ប្រទេសជាច្រើនបានរួបរួមគ្នាបំណងបង្កើត
កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីធ្វើការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់់
(gas à effet de serre=greenhouse gases)។រួចហើយ គេក៏បាន
ចុះហត្ថលេខាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងគីយូតូ(protocole de Kyoto)នៅថ្ងៃ
ទី១១ខែធ្នូឆ្នាំ១៩៩៧ ក្នុងឱកាសសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី៣នៅទីក្រុងKyoto,
ប្រទេសជប៉ុន ។លុះដល់់ថ្ងៃទី១៦ កុម្ភៈឆ្នាំ២០០៥ ទើបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូល
ជាធរមានហើយបានត្រូវសច្ចាអនុមតិដោយប្រទេសនានាចំនួន១៦៨ប្រទេស
ក្នុងឆ្នាំ២០១០។ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់់គឺចំហាយទឹក ឩស្ម័នកាបូនិច,មេតាន,អូហ្សូន,
ប្រូតូសីដនិងឧស្ម័នកាបូក្លូរូផ្លួចំនួនបីប្រភេទទៀត។
លើផែនដីយើងសព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សលោកបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ
ប្រមាណជា១០ ពាន់់លានតោនទៅក្នុងបរិយាកាសដែលឥឡូវមានឧស្ម័នទាំង
នេះជាង ៨ ០០០ពាន់់លានតោនទៅហើយ ហើយបរិមាណនេះស្មើនឹង៣៨២ppm
(parties par millions) គឺជិតដល់់៤៥០ ppm ជាដែនកំណត់់ដែល
អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តព្រួយបារម្ភពីការប្រល័យរង្គាលមនុស្សលោក។នៅក្នុង
បរិមាណដប់់ពាន់់លានតោននៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់់ដែលពិភពលោកបញ្ចេញទៅក្នុង
បរិយាកាសក្នុងមួយឆ្នំាៗនោះ ប្រទេសអាមេរិកបញ្ចេញជាងមួយភាគប្រាំ គឺជាង
២ ពាន់់លានតោន ទៅហើយ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសតែ
មួយគត់់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងKyotoប៉ុន្តែមិនសច្ចាអនុមតិ
ដោយសាររដ្ឋាភិបាលលោកGeorge W.Bush បានពិចារណាថា កិច្ចព្រមព្រៀង
នោះនឹងបន្ថយល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិក,ជាហេតុនំាអោយប្រទេសធំៗ
មួយចំនួនមិនព្រមដែរ ដូចជាប្រទេសកាណាដា ដែលពេលនេះបានសុំដកខ្លួន
ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងKyotoហើយកាលពីថ្ងៃទី១២ធ្នូ២០១១កកន្លងទៅនេះ។


Le philosophe Ludwig Wittgenstein(1889-1951)

Parfaitement cohérent avec lui-même après avoir terminé son livre,Wittgenstein abandonna la philosophie.Rentré chez lui après la guerre,il distribua la fortune qu’il avait hérité de son père en 1912.En 1919,il fréquenta un institut pédagogique à Vienne et de 1920 à 1926,il travailla comme instituteur dans des villages autrichiens isolés.Pendant cette période,il était desespérément malheureux,et les lettres adressées à Engelmann montrent qu’il envisagea plusieurs fois le suicide. «Je sais, écrivit-il,que se tuer est toujours une sale besogne. On ne peut sûrement pas vouloir son propre aneantissement, et celui qui a vu (qui a réussi à se représenter),ce qu’entraîne pratiquement l’acte du suicide sait que c’est toujours un sursaut de défense personnel». La vie d’instituteur était un cauchemar pour Wittgenstein,il ne pouvait pas respecter les personnes avec qui il travaillait.«J’avais une tâche,écrivit-il,je ne l’ai pas réalisé,et pour l’instant,l’échec brise ma vie.» «J’aurais dû faire de ma vie quelque chose de positif, devenir une étoile dans le ciel.Mais au lieu de m’élever, je suis resté immobilisé sur la terre,et maintenant je disparais progressivement.»«La seule bonne chose,actuellement dans ma vie,écrivit-il en1920,c’est que je lis de temps en temps,à l’école,des contes de fées aux enfants.» Il subsiste quelque cartes postales et des lettres du front, elles ont été publiées par son ami Paul Engelmann. «Je travaille assez intensément(en philosophie),écrivit-il en 1917,et je souhaiterais être un homme meilleur et posséder un meilleur esprit.Ces choses sont réellement une et identiques.»Et plus tard:Notre vie est comme un rêve. Mais au meilleurs heures nous nous réveillons suffisamment pour réaliser que nous sommes en train de rêver.La plupart du temps,néanmoins,nous sommes profondément endormis.» Bertrand Russel a fréquemment dépeint ses premières rencontres avec Wittgenstein.Au terme de son premier trimestre à Cambridge,il vint me voir et me demanda: voulez-vous me dire, s’il vous plaît,si je suis complètement idiot ou non? Je répondis:Mon cher collègue,Je n’en sais rien.Pourquoi me demandez-vous cela?Il dit: parce que,si je suis complètement idiot,je deviendrait aéronaute;mais si ce n’est pas le cas, alors je deviendrais philosophe.

ស្ថានភាពនៃទ្វីបArctiqueកាន់់តែធ្ងន់់ធ្ងរឡើង

តាមទីភ្នាក់់ងារអាមេរិកមួយដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការសិក្សាអំពីមហាសមុទ្រ និងបរិយាកាសបានអោយដឹងថាស្ថានភាពកាន់់តែដុនដាបឡើងនៅក្នុង
តំបន់់ប៉ូលArctique(ប៉ូលខាងជើង)រយ‍ៈកាលប្រាំឆ្នំាចុងក្រោយនេះ។ ការសិក្សាថ្មីមួយរបស់់ទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ទោសថាមកពីកំណើន នៃកំដៅនិងបំលាស់់ប្ដូរអាកាសធាតុលើផែនដីបានបង្កអោយស្ថានភាព នៅតំបន់
ប៉ូលArctiqueកាន់់តែធ្ងន់់ធ្ងរឡើង។ ទឹកកកដែលរលាយនៅទីនោះ បានធើ្វ
អោយវាលទឹកកកមួយភាគធំក្លាយ ទៅជាទីវាលដីខ្មៅដែលស្រូបកំដៅនៃពន្លឺ
ព្រះអាទិត្យ គឺផ្ទុយពីវាលទឹកកក ដែលចំាងផ្លាតពន្លឺទៅក្នុងបរិយាកាស។
ផ្កាយរណបមួយរបស់NASAបានអោយដឹងថាទឹកកកប្រមាណជា៤៣០ពាន់់លាន
តោន បានរលាយនៅឯតំបន់់Groeland ក្នងចន្លោះឆ្នាំ២០១០និង២០១១ ហើយការរលាយនេះនឹងកាន់់តែបង្កើនល្បឿនឡើង។