Category Archives: ស្រុកគេ

ថ្ងៃបុណ្យណូអែល២៥ធ្នូ ជាថ្ងៃបុណ្យរំលឹកកំណើតព្រះយេស៊ូ

ថ្ងៃ២៥ធ្នូនឹងមកដល់់ថ្ងៃស្អែកនេះហើយ ។បងប្អូនគ្រប់់គ្នានឹងមានឱកាសឈប់់សំរាក
កាយពីការងារដើម្បីបុណ្យណូអែលនិងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី។ក្មេងៗនឹងបានសប្បាយចិត្ត
ពេលបានទទួលអំណោយក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែល ដោយមានជំនឿថាអំណោយនោះ
គឺជាអំណោយមកពីប៉ាណូអែលដែលពេលយប់់ថ្ងៃទី២៥ធ្នូបានដើរចែកចាយកាដូ
(អំណោយ)ដល់់ក្មេងៗដោយដាក់់កាដូរបស់់គេនៅក្រោមដើមសាប៉ាំងដែលមាន
ពន្លឺនិងគ្រឿងតែងលំអចំរុះពណ៌ភ្លឹផ្លេក។ប៉ាណូអែលមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេ
តែជាមនុស្សមកពីឋានលើជិះរទេះរអិលលើទឹកកកហោះនិង
ទាញដោយសត្វក្ដាន់់ចំនួនប្រាំពីរ ។
បុណ្យនេះដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំសាកកលដែរគឺមិនបាននំាអោយក្មេងៗ
គិតពិដើមហេតុមួយទៀតគឺការរំលឹកថ្ងៃខួបកំណើតរបស់់
ព្រះយេស៊ូនៅទីក្រុងBethléemប្រទេស Palestine។បើបុណ្យណូអែលទេ
ជាបុណ្យរំលឹកខួបកំណើតរបស់់ព្រះយេស៊ូមែននោះ ហេតុអីក៏ហៅ
បុណ្យនេះថាបុណ្យណូអែល ដែលលោកប៉ាណូអែលធ្វើដំណើរចែក
អំណោយអោយក្មេងៗទៅវិញ? អញ្ចឹង នឹងនំាអោយមនុស្សផងភ្លេច
ឈឹងពីការរំលឹកបុណ្យខួបកំណើតរបស់់ព្រះទៅហើយ? ក្នុងពិភពលោក
មនុស្សប្រមាណពីរពាន់់លាននាក់់ប្រារព្ធបុណ្យណូអែលជារៀងរាល់់ឆ្នាំ។
នេះបង្ហាញថាបុណ្យណូអែលក៏ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំសាកលដែរគឺទទួលការ
អបអរប្រារព្ធជាអន្តរជាតិ។ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់់គ្នាទេដែលស្គាល់់ពីអត្ថន័យ
របស់់បុណ្យនេះ ជាពិសេសជនជាតិចិនតែម្ដងដែលនំាគ្នាធ្វើបុណ្យណូអែល
តែមិនដឹងថាណូអែលជាបុណ្យអ្វីទេ។ខ្ញុំក៏អត់់ដឹងដែរ :D។
ឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ការសន្ទនាមួយកន្លែងក្នុងរឿង
ប្រវត្តិព្រះយេស៊ូ ពេលដែលអភិបាលក្រុងរ៉ូមគឺលោក Pilate
បានសួរចំលើយកាត់់ទោសព្រះយេស៊ូ ដូចតទៅ៖
Jesus : I came into this world so that I could witness
to the truth,and those who love the truth will come and listen to me.

Pilate : The truth? what is the truth?

ព្រះយេស៊ូ ៖ខ្ញុំកើតមកក្នុងលោកនេះដើម្បីធ្វើជាសាក្សីនៃការពិត,
ហើយអ្នកណាដែលស្រលាញ់់ការពិត នោះនឹងមកស្ដាប់់ខ្ញុំ។

ពីឡាត៖ការពិត?ការពិតជាអ្វី?
……………………………………………

ខាងក្រោមនេះជាប្រវត្តិសង្ខេបរបស់់ព្រះយេស៊ូ៖
ព្រះយេស៊ូប្រសូតនៅទីក្រុងBethlehemក្បែរទីក្រុងJerusalemហើយ
បានចំរើនវ័យឡើងនៅក្នុងភូមិមួយឈ្មោះNazarethដែលនៅទីនោះ
ព្រះអង្គបានរៀនមុខរបរជាជាងឈើ។នៅជន្មាយុសាមសិបព្រះវស្សា
ព្រះអង្គក៏បានបោះបង់់ចោលមុខរបរនេះ រួចហើយក៏បានចាប់់ផ្ដើម
ធ្វើដំណើរពេញផ្ទៃប្រទេសប៉ាលីស្ទីនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អ
អំពីសេចក្ដីស្រលាញ់់ចំពោះមនុស្សផងដូចគ្នា ហើយផ្កោលទោសអំពើ
ហឹង្សា និងសេចក្ដីចិត្តអាក្រក់់។ការធ្វើដំណើររបស់់ព្រះអង្គដែលមាន
សាវ័កដប់់ពីរនាក់់រួមដំណើរជាមួយបានទាក់់ទាញមនុស្សជាច្រើនអោយ
មកដល់់ទីកន្លែងណាក៏ដោយដែលព្រះអង្គចេញបង្ហាញព្រះអង្គ។
ជាច្រើនសតវត្សមកហើយ ព្យាករណ៏ជនជាតិហ្វ្សីសបានបង្រៀនថា
ព្រះនឹងបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃណាមួយក្រោមការគ្រប់់គ្រង
របស់់វីរជនណាម្នាក់់មានអំណាចដូចជាព្រះ។ជនជាតិហ្វ្សីសមានជំនឿ
ដូចព្រះយេស៊ូដែលថាព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រិស្ទដែលគេរង់់ចំាជាយូរមកហើយ
ដើម្បីបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។ដូច្នេះពួកគេក៏បង្ខំព្រះអង្គអោយរដោះពួក
គេចេញពីអំណាចរបស់់ក្រុងរ៉ូមដោយប្រើកំលំាង។ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនព្រមដឹកនំា
ការបះបោររបស់់ពួកគេ។ព្រះអង្គគ្រាន់់តែស្វះស្វែងរំដោះមនុស្សលោកដោយ
បង្រៀនអោយប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អទំាងខាងផ្លូវកាយនិងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ។ហេតុដូច្នេះ
ក្នុងកំហឹងពុះពោរ,ជនជាតិហ្វ្សីសជាច្រើនបានងាកមកប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គ
ហើយថ្កោលទោសព្រះអង្គដោយប្រគល់់ព្រះអង្គអោយពួកមន្រ្តីទីក្រុងរ៉ូម
និងអភិបាលក្រុងរ៉ូមPilate Pontius ដែលកាត់់ទោសដោយសំរេចធ្វើគត់់
ព្រះអង្គលើឈើឆ្កាង។
គម្ពីថ្មីបានរៀបរាប់់ថាព្រះអង្គបានបង្ហាញព្រះកាយចេញមកក្រោយការ
ធ្វើគត់់លើឈើឆ្កាង ដល់់សាវ័កទំាងដប់់ពីររបស់់ព្រះអង្គហើយបង្រៀនពួក
គេអំពីជីវិតអមតៈ។ពួកសាវ័កខ្លះក៍៏បានធ្វើដំណើរផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអំពី
ការរស់់រានមានជីវិតឡើងវិញរបស់់ព្រះអង្គ ហើយក្លាយជាបេសជនដែល
ផ្សាយដំណឹងល្អ។

Advertisements

ជាងដប់់ម៉ឺន$សំរាប់់អ្នកជាប់់ឃុំឃាំងម្នាក់់ក្នុងមួយឆ្នំាៗនៅកាណាដា

សព្វថ្ងៃ នៅប្រទេសកាណាមានអ្នកទោសចំនួនប្រហែល១៥ ០០០នាក់់ ដែល ម្នាក់់ៗក្នុងមួយឆ្នាំៗរដ្ឋត្រូវតែចំណាយប្រាក់់ជាងដប់់ម៉ឺនដុល្លារសំរាប់់ ការដាក់់គុក។ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើរដ្ឋចំណាយប្រាក់់ហ្នឹងសំរាប់អ្នកទោសម្នាក់់ៗ ស្មើគ្នាឬទេយ៉ាងណា។ដូចម្ដេចក្ដី ខ្ញុំក៏អាចគិតថាអ្នកទោសធ្ងន់់ពិតជាធ្វើអោយ រដ្ឋចំណាយប្រាក់់ច្រើនជាងអ្នកទោសស្រាល។ ប្រព័ន្ធតុលាការក្ដីនៅប្រទេសកាណាដាដូចជាមិនសូវខ្លំាងដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ទេគឺនៅធូរលុងជាងហើយក៏មិនមានការកាត់់ទោសប្រហារជីវិតដែរ។ទោសធំបំផុត នៅប្រទេសកាណាដាគឺជាប់់គុកត្រឹមមួយជីវិតប៉ុណ្ណោះ ហើយអាចទំាងថែមមានផ្លូវ នឹងទទួលនូវការដោះលែងក្រោមលក្ខ័ណ្ឌក្រោយពីជាប់់គុកអស់់រយៈពេល២៥ឆ្នំាទៀតផង។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាមានការកាត់់ទោសប្រហារជីវិតក៏មិនមែននៅគ្រប់់រដ្ឋ ដែរ ប៉ុន្តែអាចមានការកាត់់ទោសអោយជាប់់ពន្ធធនាគារដល់់ទៅរាប់់រយឆ្នំាឯណោះ ។ ត្រង់ហ្នឹង ខ្ញុំដូចអត់់យល់់បន្តិចសោះ។ខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេមានន័យថាម៉េចបើដាក់់គុក ដល់់ទៅពីរ ឬបីរយឆ្នំា ប៉ុន្តែមនុស្សរស់់មួយជីវិតមិនដែលលើស១២០ឆ្នំាផងហ្នឹង? ហ៊ឺ !យ៉ាងម៉េចៗទៅ។ប៉ុន្តែការដាក់់គុកដល់់អ្នកទោសនៅអាមេរិកមិនដឹងត្រូវការ ចំណាយប្រាក់់សន្ធឹកសន្ធាប់់ដូចនៅកាណាដាដែរអត់់? អញ្ចឹងតើបានជា ប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកាណាដាធូររលុងម៉េះ?

ព្រិលធ្លាក់់គួរអោយចង់់គន់់មើល

ព្រិលខានធ្លាក់់ជិតមួយខែហើយ នំាអោយតាមផ្លូវថ្នល់់ជ្រះទឹកកកអស់់
រលីង មើលទៅដូចជានៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់់ទៅហើយ។អញ្ចឹងហើយ
ប្រហែលគ្រប់់គ្នាគិតថាព្រិលនឹងមិនធ្លាក់់មកទៀតទេ។ប៉ុន្តែ ស្រាប់់តែថ្ងៃនេះ
រសៀលម៉ោងជាងបី ព្រិលក៏ចាប់់ផ្ដើមធ្លាក់់មកពាសពេញមេឃ ដូចជាគេរោយ
សំឡីពណ៌សក្បុស គួរអោយគយគន់់។តាមពិត យើងបានដឹងថាព្រិលនឹង
ធ្លាក់់មកបីបួនថ្ងៃមុនរួចទៅហើយ ។មិនមែនបានឃើញព្រិលធ្លាក់មកថ្ងៃនេះ
ធ្វើជាភ្ញាក់់ផ្អើលនោះទេ។ទោះបី ព្រិលបង្កការលំបាកក្នុងការបើកបរឡាន
ដោយការធ្វើអោយចរាចរណ៍ស្ទះឬទៅយឺតៗក្ដី ប៉ុន្តែព្រិលធ្លាក់់ធ្វើអោយមនុស្ស
ផងទំាងឡាយមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ ហើយនំាគ្នាទៅលេងទឹកកកព្រិល
លេងរអិល ឬលេងស្គី លើទឹកកក ។ព្រិលមិនមែនធ្វើអោយក្មេងចាស់់បានរត់់
លេងលើទឹកកកប៉ុណ្ណោះទេ ។វាធ្វើអោយបរិយាកាសជុំវិញសស្អាត បីដូចជា
ទីក្រុងដែលយើងកំពុងរស់់នៅអណ្ដែតទៅនៅលើពពកសក្បុស ហើយពេលយប់់
មានពន្លឺអគ្គសនីបំភ្លឺស្រស់់ថ្លា ។បរិយកាសល្អស្អាតគ្មានល្អងធូលីដី ហើយបរិបូរណ៍
ដោយសេចក្ដីសុខសាន្ត ប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ដែរតើ។

៣០%នៃប្រជារាស្រ្តខ្មែររស់់ក្រោមបន្ទាត់់ក្រីក្រ

ខ្ញុំអានពត៌មានថ្ងៃនេះបានដឹងថាសព្វថ្ងៃប្រជារាស្រ្តខ្មែរចំនួន៣០ភាគរយ
កំពុងរស់់់នៅក្រោមបន្ទាត់់ក្រីក្រ គឺមានន័យថាម្នាក់់ៗមានប្រាក់់ចំណូល
ក្រោមមួយ១ដល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រែប្រួល
នាពេលនេះ បានរឹតតែនំាអោយអ្នកក្ររឹតតែពិបាករកប្រាក់់ចំណូល ឬក៏
ពិបាករកការងារធ្វើ គឺពិបាករស់់កាន់់តែខ្លំាងឡើង ដោយសារម្ហូបអាហារ
កើនតំលៃជាពិសេសអង្ករតែម្ដង ។ក្នុងមួយរយៈពេលនេះ ទឹកជំនន់់កំពុងបាន
បំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណំាកសិកម្មទូទំាងស្រុកខ្មែរ ក៏ដូចជានៅស្រុកថៃដែរ។
នៅស្រុកខ្មែរមានចំនួនអ្នកស្លាប់់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់់ជាង២៥០នាក់់ហើយ
រីឯនៅស្រុកថៃវិញដែលបាននិងកំពុងរងគ្រោះទឹកជំនន់់ដែរនោះ មាន
អ្នកស្លាប់់កើនដល់់ជាង៤០០នាក់់ឯណោះ។ខ្ញុំបានដឹងផងដែរថាកាលពី
សប្ដាហ៍មុន នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ យីងឡាក់់ ស៊ីណាវាត់់ត្រាបានសន្យាថានឹង
បង្កើនប្រាក់់ចំណូលទាបបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃគឺពី៧ដុល្លារទៅ១០ដុល្លារ។
ប៉ុន្តែពេលនេះដោយសារទឹកជំនន់់ ក៌នំាអោយលោកស្រីប្រាប់់ថានឹងរង់់ចំា
ផុតគ្រោះទឹកជំនន់់សិនទើបអាចអនុវត្តការសន្យាដំឡើងប្រាក់់ចំណូលទាប
បំផុតបាន។នៅស្រុកខ្មែរយើងប្រាក់់ចំណូលទាបបំផុតមិនដឹងប៉ុន្មានទេ ហើយ
ក៏គ្មានរដ្ឋាភិបាលគិតដោះស្រាយដែរ ពីព្រោះថាប្រជារាស្រ្តយ៉ាងដូចគ្រូបង្រៀន
បានទាមទារដំឡើងប្រាក់់ប្រាក់់ខែអោយបាន៣០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ
មិនបានត្រូវដោះស្រាយឡើយ ដោយផ្ទុយទៅវិញជាញយត្រូវបាប៉ូលីសបង្រា្កប
ឡើងបាក់់ស្បាត។ដូច្នេះហើយ មានផ្លូវតែម្យ៉ាងទេ ដើម្បីរស់់បានសមរម្យ គ្រូបង្រៀនត្រូវកៀបសិស្សសាលាដើម្បីបានប្រាក់់ចំណូលកើន …ជាហេតុ
នំាអោយសិស្សក្រីក្រមានការលំបាកក្នុងការបន្តការសិក្សា ៖ខ្លះក៏ឈប់់រៀន
រកការងារធ្វើ ឬជួយការងារឪពុកម្ដាយវិញ ក្នុងពេលដែលមានឧបសគ្គបែបនេះ,
គួរអោយអាសូរ។ឪពុកម្ដាយខ្លះ លះបង់់កូនមួយរយៈដើម្បីចេញទៅធ្វើការទីឆ្ងាយ
ខ្លះក៏ចេញទៅធ្វើការនៅថៃឬម៉ាឡេស៊ី គឺមានទំាងចាស់់ទំាងក្មេង រាប់់ពាន់់
ឬរាប់់ម៉ឺននាក់់ ដើម្បីតស៊ូដើម្បីរស់់សំរាប់់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារ។អ្នកខ្លះជំពាក់់
បំណុលគេ ក៏បង្ខំលក់់កូនអោយទៅគេ ហើយខ្លះទៀតដូចជាលក់់
កូនដែរគឺអោយកូនរៀបការជាមួយចិនថៃវ៉ាន់់ដែលមួយចំនួនថំជាអ្នក
បោកប្រាស់់គឺយកស្រ្តីខ្មែរទៅលក់់ឬទៅធ្វើជាស្រ្តីបំរើសិច(ជួនកាល
ចែកចាយប្រពន្ធជាមួយឪពុកឬជីតារបស់់គេទៀតផង)និងកិច្ចការផ្ទះ។
ក្នុងពេលនេះ មានស្រ្តីខ្មែរចំនួនជិតមួយម៉ឺនហើយដែលចិនតៃវ៉ាន់់បានមក
រៀបការយកទៅស្រុកគេនោះ។ខ្មែរជៀនលឿនត្រង់់ណា ដែលប្រជារាស្រ្ត
ចាកចេញទៅរកស៊ីនៅក្រៅស្រុកដោយរស់់នៅឯស្រុកឯងមិនបាន?មួយ
រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសខ្មែរបានធ្វើការសាងសង់់
សំណង់់ធំៗជាច្រើន ប៉ុន្តែក៏ជាប់់ជំពាក់់បំណុលគេក៏ច្រើនដែរ ។ជាពិសេស
ក្នុងកាលថ្មីៗនេះ ប្រទេសខ្មែរយើងខ្ចីប្រាក់់ពីចិនចំនួន២០០០លានដុល្លារ
(បក្សប្រឆាំងថា៦០០០លានដុល្លារ)ដើម្បីយកមកធ្វើការសាងសង់់សំណង់់ផ្សេងៗ ជាពិសេសសំរាប់់កសាងផ្លូវថ្នល់់។តើពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ខ្មែរជំពាក់់គេប៉ុន្មាន
ពាន់់លានដុល្លារហើយតំាងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកនោះ?
ប្រជារាស្រ្តពិបាករស់់ប៉ុណ្ណឹងហើយរឹតតែជំពាក់់ថែមទៀត ទោះជាប្រាក់់ជំនួយ
អន្តរជាតិក្នុងមួយឆ្នំាៗជាង៥០០លានដុល្លារក៏ប្រជាជនខ្មែរចំនួន៣០%នៅតែរស់់
នៅវេទនារកអង្ករច្រកឆ្នំាងមិនគ្រប់់គ្រាន់់ddEl។ចុះទំរំាអត់់ប្រាក់់ជំនួនអន្តរជាតិ
ប្រចំាឆ្នំានេះ មិនដឹងប្រជារាស្រ្តខ្មែរកើនតែយ៉ាប់់រស់់នៅយ៉ាងណាថែមទៀត?
អញ្ចឹងតើបានជាខ្មែរក្នុងស្រុកចេះតែចង់់ចាក់់ចេញទៅរស់់នៅក្រៅស្រុក
ជាពិសេសទៅប្រទេសទីបីដោយប្រើពិធីនៃការរៀអាពាហ៍ពីពាហ៍ទំាងពិត
និងក្លែងក្លាយ ហើយនិងការដាក់់ពាក្យទៅលេងកូនឬទៅរៀន ដើម្បីសុំសិទ្ធិ
ជ្រកកោននៅស្រុកគេ។

ជាតិនិយមជាអ្វី?

ខ្ញុំមិនដឹងថាជាតិនិយមជាអ្វីអោយច្បាស់់ទេ ពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលសិក្សាពាក្យ
ជាតិនិយមនេះហើយមិនដែលចូលបំរើការអោយគណៈបក្សនយោបាយ ខ្មែរ
ណាមួយឡើយ។មិនតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំថែមទំាងបានរត់់ចោលស្រុកកំណើត ជាតិខ្មែរ
ជាទីស្រលាញ់់ពេញបេះដូងរបស់់ខ្លួនឯង មករស់់នៅស្រុកគេកំសត់់ ក្នុងចិត្ត
ជាទីបំផុត ។ពេលណានឹកមកស្រុកខ្មែរយើងម្ដងៗ ដូចជាស្រងេះស្រងោច
ចិត្តណាស់់ ហើយនឹកថាមិនគួរចាកចេញពីមាតុភូមិជាទីស្រលាញ់់មករស់់នៅ
ស្រុក គេកណ្ដោចកណ្ដែងយ៉ាងនេះសោះ។ម្យ៉ាងទៀត ខ្ញុំក៏មិនដែលមានគុណ
បំណាច់់អ្វីបន្តិចចំពោះជាតិខ្មែរយើងដែរ ពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើការបំរើជាតិ
ម្ដងណាទេ។ដូច្នេះ តើខ្ញុំ ដែលជាខ្មែរដែរនេះ មានជាតិនិយមក្នុងខ្លួនដែរឬទេ?
តើអ្វីទៅជាជាតិនិយម? ខាងក្រោមនេះជាគំនិតខ្លះៗរបស់់ខ្ញុំអំពីជាតិនិយម៖
-ខ្ញុំកើតជាខ្មែរ ខ្ញុំត្រូវតែស្រលាញ់់ខ្មែរ។អ្វីៗជាខ្មែរគឺជនជាតិខ្មែរ ប្រទេសខ្មែរ
ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់់ខ្មែរ វប្បធម៌ខ្មែរ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ភាសាខ្មែរ អរីយធម៌ខ្មែរ។ល។
-ខ្ញុំកើតជាខ្មែរ ខ្ញុំត្រូវតែមានមោទនភាពជាខ្មែរ ខ្ម។មោទនភាពជាខ្មែរមិនមែន
មាន ន័យថាខ្ញុំមានអំណួតជាជាតិខ្មែរទេ មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំចេះតែ ឬ ត្រូវតែ
សរសើរពីវប្បធម៌ អរីយធម៌ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់់ខ្ញុំខ្មែរទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែ
ស្រលាញ់់វប្បធម៌ អរីយធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់់ខ្មែរ។ការស្រលាញ់់នេះ
ហើយដែលនំាអោយខ្ញុំមានមោទនភាពជាខ្មែរ។ -មានតែខ្មែរទេទើបអាចជួយ
ខ្មែរបាន នេះបានន័យថា ខ្មែរត្រូវតែស្រលាញ់់និងជួយគ្នា។
-ខ្ញុំកើតជាខ្មែរគួររស់់នៅស្រុកខ្មែរ បំរើជាតិខ្មែរ ។
-ទោះជារស់់នៅស្រុកគេ ក៏ខ្ញុំដែលជាខ្មែរ ត្រូវតែមិនបំភ្លេចជាតិកំណើត ខ្មែរ
របស់់ខ្លួន ដូចជានៅតែចេះនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរ កាន់់ទំនៀមទំលាប់់
ប្រពៃណីខ្មែរ ។កូនរបស់់ខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវអោយកូនខ្ញុំរៀនចេះនិយាយ អាន និងសរសេរ
ភាសាខ្មែរយើង ហើយកាលណាចេះនិយាយ, អាន,សរសេរភាសាខ្លួនឯង
ទើបអាច ចេះស្រលាញ់់ជាតិខ្មែរខ្លួនឯងបានប្រសើរ។
-ជាតិនិយម គឺស្រលាញ់់ជាតិសាសន៏ខ្លួនឯង ដោយមិនត្រូវតែស្អប់់ជាតិ
សាសន៏ដទៃ ឬមើលងាយជាតិដទៃឡើយ ប៉ុន្តែជនជាតិដទៃក៏មិនត្រូវស្អប់់,
មើលងាយ ធ្វើបាប លួចទ្រព្យសម្បត្តិ លួចទឹកដីខ្មែរឡើយ ។
-ជនជាតិជិតខាង មិនអាចទទួលការស្រលាញ់់តបពីខ្មែរទេ ប្រសិនជាធ្វើ
បាបខ្មែរ លួចទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរ និងទឹកដីខ្មែរ។
-ជាតិនិយមមិនមែន ជាការឈ្លានពានទឹកដីរបស់់ប្រទេសឆ្ងាយជិត។
ជាតិនិយមដែលមានន័យថាស្រលាញ់់ជាតិរបស់់ខ្លួន គឺមិនមែនត្រឹមតែ
ស្រលាញ់់ ទេ គឺមានគំនិតចេះថែរក្សាទឹកដីវប្បធម៌ អរីយធម៌ ប្រពៃណីជាតិ
ពីព្រោះជាតិនិយម គឺជាគុណសម្បត្តិពីធម្មជាតិមួយដែលមនុស្សជាតិសាសន៏
នីមួយៗមានចំពោះ ជាតិររបស់់ខ្លួន។
-ជាតិនិយមមិនមែនកើតមានឡើងក្នុងសណ្ដានចិត្តនៃជនជាតិណាមួយ
តែក្នុងពេលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសក្រៅនោះទេ ។
ជាតិនិយមកើតមានឡើងឯងៗ ចំពោះជនជាតិណាមួយពីកំណើត
ក្នុងគ្រប់់កាលៈទេសៈ។
-ស្រលាញ់់ជាតិខ្មែរ គឺប្រាថ្នាសេចក្ដីសុខសប្បាយ
និងសេចក្ដីរីកចំរើនគ្រប់់វិស័យ ដល់់ជាតិខ្មែរ។
-ជាតិនិយមផ្ដើមមានឡើងមកពីព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់់ជាតិសាសន៏នីមួយៗ
ក្នុងការការ ពារទឹកដី ភាសា អក្សសាស្រ្ត ទំនៀមទំលាប់់ វប្បធម៌ អរីយធម៌។
-ជាតិនិយមខ្មែរ មិនបានមានន័យថា និយមតែអ្វីជាខ្មែរ ដូចជាស្រលាញ់់
តែជនជាតិខ្មែរ, ប្រទេសខ្មែរ,ម្ហូបអាហារខ្មែរ ,របស់់របរប្រើប្រាស់់ខ្មែរ…
នោះទេ ស្រលាញ់់ជាតិខ្មែរ មិនបានន័យថាមិនស្រលាញ់់ជាតិសាសន៏ដទៃ
នោះទេ។ ជាតិនិយម ពិតជាត្រូវការសន្តិភាពជាមួយប្រទេសជិតឆ្ងាយពីយើង
ដែលត្រូវការសន្តិភាពជាមួយយើងដែរ។ប៉ុន្តែជាតិនិយមប្រាប់់ ថា ត្រូវការ
ទឹកដីដើម្បី ប្រជាជនរស់់មានសេរីភាពនិងច្បាប់ទំលាប់ដោយមិនមានសត្រូវ
មកឈ្លានពាន ហើយមានសិទ្ធិការពារទឹកដី និង ភាសា វប្បធម៌ទំនៀមទំលាប់
របស់់ខ្ឡួន។
——————————————————-
ប្រកាសខាងលើនេះកើតចេញ មកពី គំនិតជាតិនិយមរវើរវាយរបស់់ឧត្តម
ម្ចាស់់តៀមកាហ្វេភូមិយើង។

កើតជាខ្មែរ ត្រូវតែស្រលាញ់់ខ្មែរ

កំណើនគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តគួរអោយព្រឹខ្លាច

ថ្ងៃនេះគេផ្សាយព័ត៌មានថាឆ្នាំ២០០៩គ្រាន់់តែក្នុងខេតេ្តកេបិកដែល
មានប្រជាជនប្រមាណ៨លាននាក់់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា
មានអ្នកស្លាប់់ដោយគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តដល់់ទៅ៥១៥នាក់់
គឺកើន៧,៥%លើសពីឆ្នាំ២០០៨ ហើយមានអ្នករងរបួសធ្ងន់់ចំនួន
ប្រមាណ២៣០០នាក់់ ដោយមិនបានរាប់់ចំនួនអ្នករងរបួសស្រាល
ផងទេ។នេះមិនមែនជាលទ្ធផលនៃកំណើនរថយន្តក្នុងតំបន់់ឬក្រុង
នីមួយៗដែលតែងមានកំណើនប្រជាជនជាច្រើនលំដាប់់រហូត។
ខេត្តកេបិកតែឯងក្នុងមួយខែៗទទួលជនអន្តោប្រវេសន៏ប្រមាណ
3 500នាក់់ ដែលជាការបង្កើនអោយក្រុងនានាក្នុងខេត្តមានមនុស្ស
កាន់់តែច្រើនបន្ថែមពីកំណើននៃកំណើតទារក។ប្រជាជនកាណាដាទិញ
ឡានថ្មីក្នុងមួយឆ្នាំៗចំនួនជាងមួយសែនគ្រឿងដែលនេះបង្ហាញអោយ
ឃើញថា កាលណាចំនួនរថយន្តកើនគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តក៏កើនតាមហ្នឹងដែរ…
ទោះជាមានវិធានការកាត់់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ…
វាមិនជាការភ្ញាក់់ផ្អើលអ្វីបន្តិចទេដែលចំនួនគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តកើនឡើងបើយើង
មិនបានគិតពីកំណើនប្រជាជនក្នុងក្រុងនីមួយៗនោះ។
គួរអោយព្រឺខ្លាចណាស់់…បើយើងបានឃើញផ្ទាល់់នូវគ្រោះថ្នាក់់
រថយន្ត ដែលមានអ្នកស្លាប់់និងអ្នករបួសក្នុងថ្លក់់ឈាម ជាពិសេស
ក្មេងតូចដែលគ្នាទើបតែបានកើតមកមិនទាន់់បានស្គាល់់អ្វីជា
ជាជីវិតផង ស្លាប់់តែត្រូវអស់់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធ័មជាទីបំផុត!!!។
ឱ!ព្រះជាម្ចាស់់ !!!មិនដឹងគួរអោយសង្វេគចិត្តយ៉ាងម៉េចទេ..ពេល
ឃើញសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់់ដូច្នេះ!!!តើនរណា?តើអ្វី?ជាអ្នកទទួល
ខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះ?ឫមិនជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងការបើកបរឫ
ក៏ជាការមិនសូវចេះបើកបរ ឬមិនចេះគោរពច្បាប់់ចរាចរ?តើគេអាច
ជៀសវាងបានទេគ្រប់់គ្រោះថ្នាក់់ទាំងឡាយ?វិទ្យាសាស្រ្តបានវិវត្តន៏ជឿនលឿន
ទៅមុខ ដើម្បីបំរើសេចក្ដីខ្វះខាតរបស់់មនុស្សលោក ដើម្បីបំរើផាសុកភាពរបស់់
មនុស្សលោក…ប៉ុន្តែប្រឈមមុខជានិច្ចជាកាលនឹងបញ្ហានៃកំណើន
មនុស្សលោកលើផែនដីដែលសព្វថ្ងៃកើនជិតដល់់៧ពាន់់លាននាក់់
ហើយ…ចឹងហើយទើបបានជាវិទ្យាសាស្រ្តចេះរកវិធីយ៉ាងណា
បង្កើនផលលិតផលបានគុណភាពល្អ បានច្រើនយ៉ាងឆាប់់រហ័សទាន់់
ចិត្ត ហើយពេលខ្លះក៏អាចបង្កើនបរិមាណលើសហួសកំរិតផងដែរ
ដែលអាចបង្កអោយមានវិបត្តិមួយដែលគេហៅថាវិបត្តិនៃការ
ផលិតកម្មហួសកំណត់់ដូចជាវិបត្តិមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេស
អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ១៩២៩ ក្រោយពេលសង្គ្រាមលើកលោកទីមួយ។តែនេះក៏អាច
ជាបញ្ហានយោបាយសេដកិច្ចផងដែរ៖ព្រោះតែគិតខាងតែចំណេញ ប្រថុយការខាត!
និយាយអោយចំទៅ រាល់់បញ្ហាធំៗដែលកើតមានឡើងក្នុងលោក
បង្កឡើងក៏ដោយសារកំណើនប្រជាជនលើផែនដីនេះឯង។សព្វថ្ងៃនេះ
បញ្ហានេះ ស្មុគស្មាញមកតែពីមនុស្សកាន់់តែច្រើន នាំគ្នារើសផ្ទះមក
រស់់នៅក្នុងទីក្រុង ដើម្បីរកកាងារធ្វើ ឫដើម្បីរកមធ្យោបាយរស់់នៅ
តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាដើរសុំទាន រើសរបស់់អេតចាយ
ស៊ីឈ្នួល លួចឆក់់ លក់់គ្រឿងញៀន លក់់ខ្លួនប្រាណ ….ដែលទាំងនេះ
ជាបញ្ហានៃភាពក្រីក្ររបស់់ប្រទេសមួយចំនួនធំដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅ
ក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងអាព្រិច។និយាយពីគ្រោះថ្នាក់់់រថយន្ត,លើផែនដីយើងនេះ
ក្នុងមួយឆ្នាំៗមានគ្រោះថ្នាក់់រាប់់សិបលាន ដែលបណ្ដាលអោយមានអ្នកស្លាប់់ចំនួន
ប្រមាណមួយលាននាក់់ និងបួសធ្ងន់់ប្រមាណ៥០លាននាក់់!សោកនាដកម្ម
ដ៏សាហាវយ៉ាងនេះបង្កអោយមានជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងសំបើមដល់់បណ្ដាក្រុមគ្រួសារនិង
ញាតិមិត្តនៃជនរងគ្រោះក្នុងជីវិតរបស់់ពួកគេ ហើយកុំភ្លេចថា ជំងឺផ្លូវ
ចិត្តគឺពិតជាអាចបណ្ដាអោយមានជំងឺផ្លូវកាយដែលនេះគេហៅថា
stressស្រ្តេស មានការពាក់់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្លួនប្រាណមួយចំណែកធំ បន្ថែមលើស្រ្តេសផ្សេងៗទៀតនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់់ខ្លួន!
វិទ្យាសាស្រ្តបានទាញផលប្រយោជន៏យ៉ាងក្រែលពីចំណេះដឹង
របស់់មនុស្សលោកដើម្បីបំរើសេចក្ដីត្រូវការនិងសេចក្ដីលោភលន់់
របស់់មនុស្សលោក ហើយទីបំផុតក៏មានផលអវិជ្ជាមានផងដែរ
ទៅលើសង្គមមនុស្សលោកដោយបង្កអោយមានការប្រឈមមុខគ្នា
រវាងមនុស្សនិងមនុស្សនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអែរ
ឫមហាអំណាចយោធា។ម្យ៉ាងទៀតវិទ្យាសាស្រ្តក៏ជាអ្នកបង្កអោយ
មានបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរដូចជាការបង្កផ្សែងពុលទៅក្នុងបរិយាកាស
ដែលជារឿងមួយគួរអោយព្រឺខ្លាចទៀតហើយ..ព្រោះថាពេលវេលា
មិនខ្លីទេខាងមុខនេះ គឺក្នុងឆ្នាំ២០៥០ គេនឹងតំរូវអោយមានការកាត់់
បន្ថយផ្សែងពុលចូលទៅក្នុងបរិយាកាសបាន៥០ភាគរយ
សំរាប់់ប្រទេសនីមួយៗ ជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្ម
ដែលបញ្ចេញផ្សែងពុលច្រើនជាងគេ ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន
កាណាដា បារាំង អង់់គ្លេស អាល្លឺម៉ង ឥណ្ឌា ជាដើម ព្រោះ
ប្រទេសអស់់ទាំងនេះមានរោងចក្រ និងឡដុតធ្យូងច្រើនសំបើមណាស់់។
មានក្រុមអ្នកកាន់់សាសនាមួយក្រុម(មានគ្នាជាង៥០ ០០០នាក់់)នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងរដ្ឋVIRGINIEឈ្មោះAMISH ដែលកាន់់សាសនាគ្រឹស្ទបាន
ប្រកាន់់ទំនៀមទំលាប់់របស់់ខ្លួនពីដើមរៀងមកតាំងពី
ពាក់់កណ្ដាលសតវត្សទី២០មិនត្រូវការប្រើប្រាស់់រថយន្ត
ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៏ អគ្គិសនី និយាយរួមគឺមិនប្រើ
របស់់របរវិទ្យាសាស្រ្តដែលបង្កើតមកហើយដែលយើងគ្រប់់គ្នា
ថាមានប្រយោជន៏ក្នុងជីវិតរស់់នៅ..ប៉ុន្តែគេមិនខ្ចីទិញប្រើ ..មិនខ្ចីមាន..
ចឹងទៅ ក៏ធ្វើដំណើរសព្វថ្ងៃតែនឹងរទេះសេះ …ហើយ
របៀបរស់់នៅក៏មិនខុសពីសម័យបុរាណឡើយ!ត្រង់់ហ្នឹងគេយល់់
ថាវិទ្យាសាស្រ្តបានពិតជាមានផលអវិជ្ជាមានធំណាស់់ដល់់
សង្គមមនុស្ស..តែចំណែកយើងមើលឃើញនិងទទួលយកផល
វិជ្ជាមាន ដោយភ្លេចសូន្យឈឹងថា អ្វីៗដែលវិទ្យាសាស្រ្តបង្កើតមក
មានផលវិជ្ជាមាននិងអវិជ្ជាមានមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ តែខុសត្រង់់
ការដែលមនុស្សភាគច្រើន មិនសូវអើពើឫ មិនខ្វល់់ពីផលអវិជ្ជមាន
របស់់វិទ្យាសាស្រ្តដោយយកប្រយោជន៏វិទ្យាសាស្រ្តមកប្រើ
ដើម្បីមហិច្ឆតាលោភលន់់របស់់ខ្លួនឯងដោយបង្កបញ្ហាគ្រប់់យ៉ាងជន៏ពិសេស
សង្រ្គាមដែលគ្រាន់់តែក្នុងសតវត្សទី២០កន្លងទៅនេះបានសំលាប់់
មនុស្សប្រមាណ១០០លាននាក់់ បន្ថែមពីលើការបំពុលបរិយាកាស
យ៉ាងគួរអោយព្រឺខ្លាចបំផុតសំរាប់់សតវត្សទី២១នេះដែលនឹង
កើនមនុស្សលោកលើផែនដី លើសពី១២ពាន់់លាននាក់់!!!
ពិតជាមិនអាចស្រមៃមើលឃើញយ៉ាងម៉េចកើត សំរាប់់អនាគត
កូនចៅមនុស្សលោកជំនាន់់ក្រោយ!!!ប៉ុន្តែធម្មជាតិតែយ៉ាងហ្នឹង!
មិនអាចអនុញាតិអោយផែនដីទទួលកំណើនមនុស្សឫសត្វលោក
ដោយគ្មានកំណត់់ឡើយ!!!