Category Archives: សុខភាព

ឪឡឹកគូបជប៉ុនមួយថ្លៃ១២៨ដុល្លារ

ឪឡឹកគូប មិនមានទេក្នុងធម្មជាតិ។ជប៉ុនផលិតឪឡឹកគូបនេះដោយ
បញ្ចូលផ្លែឪឡឹកពេលមិនទាន់់ធំទៅក្នុងប្រអប់់ជ័រគូបមួយហើយទុកវាទាល់់
តែធំណែនក្នុងប្រអប់់នោះក៏ចេញជារាងគូប(Cube)ធ្វើអោយប្លែកហើយល្អ
មើល។ដូច្នេះហើយបានជាគេអាចលក់់វាថ្លៃដល់់ទៅ១២៨ដុល្លារក្នុងមួយផ្លែ។
ចំណែកផ្លែឪឡឹកមូលធម្មតា លក់់នៅប្រទេសកាណាដាថ្លៃពី៣ទៅ១០
ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។

ឪឡឹកកាណាដាខាងលើទាំងពីរនេះលក់់មួយថ្លៃតែ៤ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ

Advertisements

ទឹកអប់់ប្រើដើម្បីអ្វីខ្លះ?

ទឹកអប់់ដូចជាមិនចុះប្រជាប្រិយភាពបន្តិចទេ,ប្រហែលជាឡើង
ប្រិយភាពផងក៏មិនដឹង(ឡើងមែន គឺឡើងជិះយន្តហោះដែរ :D) ពីព្រោះ
កាលពីទៅលេងស្រុកខ្មែរ,ក្នុងខណៈជិះយន្តហោះ អ្នកបំរើយន្តហោះ
ដើរពពាយនាយលក់់ទឹកអប់់ទៀត ហើយអ្នកទិញត្រូវតែបង់់ប្រាក់់
តាមកាតក្រេតឌី៖ល្អមើលមែន,សម័យនេះវិទ្យាសាស្រ្តជឿនលឿន
មែន រហូតអាចធ្វើអោយមានការប្រើកាតក្រេតឌីលើយន្តហោះ។
និយាយតាមពិត ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តហិតទឹកអប់់ដែរ គឺហិតក្លិនពីគេប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែមិនចំណូលចិត្តប្រើទឹកអប់់ទេ(មិនមែនមកពីទឹកអប់់ថ្លៃ ហើយមិន
ហ៊ានទិញនោះទេ)។និយាយដូចនេះ មិនមែនមានន័យថាទឹកអប់់ណាក៏
ខ្ញុំចូលចិត្តនោះទេ។ទឹកអប់់ភាគច្រើនបំផុតគឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តធុំក្លិនវាទាល់់
តែសោះ ។និយាយតាមត្រង់់ អ្នកខ្លះប្រើទឹកអប់់ជះក្លិនទៅគេ នឹកស្មានថា
គេចូលចិត្តហើយ ?តាមពិតវាអោយធ្វើខ្ញុំឯណេះចង់ក្អួតទៅវិញទេ៖
កុំច្រលំ ណា!។ទឹកអប់់ក្រអូបមែន ប៉ុន្តែវាផលិតឡើងអោយមានក្លិនផ្សេងៗ
ទៅតាម ចំណង់់ចំណូលចិត្តរបស់់របស់់អ្នកប្រើប្រាស់់។ចំណែកខ្ញុំ ខ្ញុំចូលចិត្ត
ក្លិនធម្មជាតិជាងដូចជាក្លិនផ្កា មានផ្កាម្លិៈ,ផ្កាចំប៉ី,ផ្កាចំប៉ា ….ដែលមានក្លិន
ប្រហើរតាមជំនោរខ្យល់់ហើយមិនខ្លំាងដូចទឹកអប់់ ហើយក៏ប្រាកដណាស់់
គឺមិនអាចធ្វើអោយខូចសុខភាពទេ។ឯទឹកអប់់អាចធ្វើអោយខូចសុខភាព
បានដោយសារទឹកអប់់មិនមែនធម្មជាតិ គឺផលិតមកពីរោងចក្រដែលប្រើ
ជាតិគីមី ជាដើម។ ទឹកអប់់ចែកជាពីរប្រភេទ៖មួយប្រភេទដាក់់ផ្លាកសំរាប់់តែបុរស
ឯមួយប្រភេទមួយទៀតសំរាប់់តែស្រ្តីប៉ុណ្ណោះ។តាមការសង្កេតរបស់់ខ្ញុំ
ទឹកអប់់សំរាប់់បុរសដូចជាសំរាប់់តែបុរសមែន គឺថាស្រ្តីមិនចូលចិត្តក្លិនទឹកអប់់
របស់់បុរសទេ រីឯទឹកអប់់សំរាប់់ស្រ្តីវិញពិតមែនផ្ដល់់ចំណូល
ចិត្តសំរាប់់ស្រ្តីមែនប៉ុន្តែ បុរសក៏ចូលចិត្តហិតក្លិនទឹកអប់់សំរាប់់ស្រ្តីដែរ៖
យ៉ាងហោចណាស់់គេអាចដឹងដូច្នោះបានដោយសារស្រ្តីប្រើទឹកអប់់មិនមែន
សំរាប់់តែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេក៏សំរាប់់មិត្តប្រុសរបស់់ខ្លួនឬសំរាប់់ទាក់់
អារម្មណ៍ពីបុរសផងដែរ។ចុះ បុរសវិញ គេប្រើទឹកអប់់សំរាប់់អីដែរ ឬក៏
សំរាប់់តែខ្លួនឯងទេ ?ដោយដឹងថាស្រ្តីគេចូលចិត្តតែទឹកអប់់សំរាប់់
ស្រ្តីតែប៉ុណ្ណោះនោះ?

Two men:one is healthy,the other one is not because…

Jean-Claude is working nine to five o’clock, five days a week.
Jean-Claude is healthy.He eats well and he does exercise .
Jean-Claude is vegetarian.He does not eat meat.He eats vegetables
fish, fruit, bread, cereals and does not drink milk.He does not drinks
alcohol.Jean-Claude does exercise regularly.He goes jogging.
He plays tennis and he plays hockey.Jean-Claude is in good
shape and he is very active.Jean-Claude said:I work to live.

Sylvain works 9:00 to 5:00, five days a week.
Sylvain is not in good health.He does not eat well
and he does not exercise, He does not take breakfast.
He eats a sandwich at lunch and diner, he eats frozen meals.
He drinks lots of coffee.Sylvain said: I don`t have time to
exercise.I am very tired.Sylvain is not in good shape and
He is not active.Sylvain said:I live to work.
…………………………………………………..
IN french:
Jean-Claude travaille de neuf heures à cinq heurs,cinq
jours par semaine.Jean-Claude est en bonne santé.
Il mange bien et il fait de l`exercice.Jean-Claude est
végétarien.Il ne mange pas de viande.Il mange des légumes,
du poisson,des fruits,du pain,des céréales et produits
laitiers.Il ne boit pas d`alcool.Jean-Claude fait de l`exercice
régulièrement.Il fait du jogging,il joue au tennis et il joue
au hockey.Jean-Claude est en forme et il est très actif.
Jean-Claude dit:Je travaille pour vivre.

Sylvain travaille de neuf heures à cinq heures,cinq jours
par semaine.Sylvain n`est pas en bonne santé.Il ne mange pas
bien et il ne fait pas d`exercice,il ne déjeune pas.il mange
un sandwich au dîner et au souper,il mange des repas surgelés.
Il boit beaucoup de café.Sylvain dit :je n`ai pas le temps de
faire de l`exercice.Le jour,je travaille et le soir je suis très
fatigué.Sylvain n`est pas en forme et il n`est pas actif.
Sylvain dit :Je vis pour travailler.

Queen of fruits Vs King of fruits

Queen Victoria of England (United Kingdom) loves so much
to eat (haha sdach,kor that eat douch te yerng der)the
fruit Mangosteen after she tasted this imported product in
the middle of 19 th century,because this fruit is very
delicious(slightly sweet and tart);and so she values
anyone as noble if he/she brings her that fruit.Of course,
its taste pleases everybody`s palate .That`s why, since then,
the fruit was called the queen of fruits. And I think that`s
because the queen Victoria ate the most delicious fruit,
She called it the queen of fruits when it becomes one of
her favorite fruits.Mangosteen is one of most expensive fruits
(in Canada,fresh durian costs 5 $ a pound). Mangosteen trees
grow in abundance in south-east Asia and also in tropical regions
of Africa and America.Mangosteen tree grows can grow until 25
metres high and gives fruits at age 10 and can live until 500 years
and can grive fruits for 100 years.Mangosteen can stay fresh after
being picked between 3 and 5 days.Mangosteen was unknown for
longtime in Europe.It is about the same size as peach but has a
very thick peel,which is of dark purple with opaque white center.
That`s why for growing the trees of this fruit,we do not need
to use insecticide.This fruit with many other kind of south-east
Asian fruits,such as rambutans,longans,jack fruits…could be
found in Canada,but not in The United Stated of America,due to
the concerns that they may transport insects into this country.
Mangosteen gives many benefits for our body :it
-maintains a strong immune system ,
-maintains a healthy system of digestion,
-maintains a healthy respiratory system
-maintains a positive mental attitude,
-maintains a good function of cartilages and articulations,
-is anti-aging by its antioxidants,
Because we have the queen of fruits(mangosteen is called God`s fruit also),
so I have a question to ask her:what is the king of the fruits?
But I can name a kind of fruit,the king of fruits?I suggest that should
be the durian? what do you think? I love this fruit so much for its delicious taste .With mangosteen ,durian is one of my favorite fruits also.And you ,
what is your most delicious fruit? Which of these two kinds of fruits is most delicious?

ហេតុអីប្រជាជនខ្មែរចេញទៅព្យាបាលនៅស្រុកវៀតណាម?

តើប្រព័ន្ធព្យាបាលស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចបានជាមិនអាចព្យាបាល
សុខភាពប្រជាជនខ្មែរបាន?មិនថាជំងឹនោះធ្ងន់់ធ្ងរពេកណាស់់នោះទេ…
ប៉ុន្តែប្រជាជនខ្មែរដូចជាមិនមានទំនុកចិត្តលើពេទ្យខ្មែរ ទាល់់តែនំាអោយ
ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលមានលុយសំរាប់់ព្យាបាលចាកចេញទៅ
ព្យាបាលនៅស្រុកវៀតណាម ទោះជាត្រូវបង់់ថ្លៃអស់់ប៉ុន្មានក៏ដោយ។
ម្យ៉ាងទៀតរឿងប្រព័ន្ធព្យាបាលសុខភាពនៅស្រុកខ្មែរ,ខ្ញុំដូចជា
អត់់យល់់ហេតុអីបានជារដ្ឋមិនអាចព្យាបាលអោយប្រជាជនទូទៅ
បានដោយអត់់គិតថ្លៃ?។នេះជារឿងអាយុជីវិតរបស់់ប្រជាជនខ្មែរ…
បើរដ្ឋមិនអាចធានាការព្យាបាលសុខភាពប្រជាជនខ្លួនឯងទេ..រដ្ឋកើត
ឡើងដើម្បីអ្វី?ហើយរដ្ឋកើតឡើងដោយសារនរណា?មិនដោយសារ
ប្រជាពលរដ្ឋទេអី?ដូច្នេះរដ្ឋមានតួនាទីមួយត្រូវធានាសុខមាលភាព
សង្គម សន្តិសុខសង្គម…ដល់់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។បើរដ្ឋមិនអាច
ព្យាបាលពលរដ្ឋខ្លួនឯងបានទេ..មុខតែនំាអោយពលរដ្ឋជាពិសេស
អ្នកក្រីក្រ រងទុក្ខវេទនា ទំាងក្រុមគ្រួសារពេលសមាជិកគ្រួសារណា
ម្នាក់់ធ្លាក់់ខ្លួនឈឺហើយត្រូវការព្យាបាលបន្ទាន់់ដូចជាជំងឺធ្ងន់់
ដែលតម្រូវអោយចំណាយប្រាក់់ច្រើនដើម្បីសង្រ្គោះជីវិត។
ពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ មានពួកម៉ាកប្អូនថ្លៃខ្ញុំម្នាក់់មានឪពុកឈឺធ្ងន់់ ក៏ចេញទៅ
ព្យាបាលឯស្រុកវៀតណាមព្រោះស្រុកខ្មែរយើងមិនចេះព្យាបាល
ជំងឹធ្ងន់់ទេទាល់់តែទៅស្រុកវៀតណាមឬថៃទើបមានសង្ឃឹម។
ខ្ញុំឮគាត់់ប្រាប់់មកថាទៅព្យាបាលនៅស្រុកវៀតណាមមួយថ្ងៃត្រូវ
ចំណាយអស់់ប្រហែល១០០០ដុល្លារអាមេរិក ហើយគាត់់ស្នាក់់ជាង
មួយសប្ដាហ៌អស់់ជាង៧០០០ពាន់់ដុល្លារហើយក៏នៅតែគ្មានសង្ឃឹមទៀត។
ហឺ!…ធ្វើម៉េចទៅចឹង?អស់់លុយហើយនៅតែគ្មានសង្ឃឹម។
នរណាស្រលាញ់់លុយជាងជីវិត?ចុះហេតុអីបានជាគេមិនអាចដឹង
ជាមុនថាជំងឹនោះត្រូវព្យាបាលបានឬមិនបាននៅស្រុកវៀតណាម?
បើព្យាបាលមិនកើត ចំាបាច់់អីទៅវៀតណាមនោះ?ស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េច
បានជាអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចេះតែចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅ
ស្រុកវៀតណាម?នេះខ្ញុំមិននិយាយតែជំងឺឈឹធ្ងន់់នោះទេ..ជំងឺឈឺល្មមៗ
ក៏ខ្មែរមួយចំនួនចេញទៅព្យាបាលនៅស្រុកវៀតណាមដែរ។ខ្ញុំឮថាព្យាបាលនៅ
ស្រុកខ្មែរអស់់ថ្លៃពេក ។ឯនៅស្រុកវៀតណាមព្យាបាលអស់់ថោកហើយ
មានទំនុកចិត្តទៀតផង ទើបបានជាខ្មែរយើងចូលចិត្តចេញទៅ
ព្យាបាលនៅទីនោះ។ឬមួយនេះជានរយោបាយរបស់់វៀតណាមទេ
ដែលគ្រប់់គ្រងលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពខ្មែរ ហើយដែលមិនអនុញាតិអោយ
ខ្មែរព្យាបាលជំងឺធំៗបាន ដើម្បីអោយខ្មែរយកលុយទៅចាក់់ចូល
ហោប៉ៅវៀតណាមខ្លួនឯងជាជាងចូលហោប៉ៅខ្មែរយើង?យ៉ាងនេះយ៉ាងហ្នឹង
នឹងធ្វើអោយខ្មែរវេទនាគ្មានទីបញ្ចប់់…ខំប្រឹងធ្វើការ-រកស៊ី
ពេលឈឺយកលុយទៅចាយស្រុកគេគឺលុយហូរចូលស្រុកគេយ៉ាងងាយៗៗ
ទុកអោយខ្មែរនៅតែក្រឬកាន់់តែក្រ។

ប្រយោជន៏ផ្លែឱឡឹក

ធ្លាប់់តែញុំាឱឡឹក ជាពិសេសពេលបាយ មិនដឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៏
យ៉ាងណាសំរាប់់សុខភាព!តែពេលបានអានទស្សនាវដ្ដីមួយឈ្មោះ
DERNIERE HEURE ទើបដឹងថាឱឡឹកមានប្រយោជន៍ច្រើនបែបសំរាប់់សុខភាព។ប៉ុន្តែការនិយម
ចូលចិត្តញុំាឱឡឹកច្រើនតែក្នុងរដូវក្ដៅ ..ព្រោះវាមានជាតិទឹកច្រើន

ដែលនាំបំបាត់់ការស្រេកទឹក ជំនួសទឹកបានដែរ
ហើយផ្អែមឆ្ងាញ់់ត្រជាក់់ដល់់បេះដូង..ជាពិសេសមុននឹងញុំាដាក់់វាទុក
អោយបានយូរបន្តិចក្នុងទូទឹកកក។
រយៈពេលប្រហែលមួយខែទៀតទេ រដូវក្ដៅមកដល់់ហើយ..ហើយ
ប្រជាប្រិយភាពរបស់់ផ្លែឱឡឹកក៏នឹងកើនខ្លាំងឡើង ប្រជែងនឹង
ផ្លែឈើផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រជាប្រិយភាពគ្រប់់រដូវក្នុងមួយឆ្នាំៗ។
មានអ្វីមួយគួរកត់់សំគាល់់ចំពោះតំលៃបរស់់ផ្លែឱឡឹក៖
ក្នុងរដូវទឹកកក ផ្លែឱឡឹកមានតំលៃថ្លៃ ហើយមិនសូវសំបូរទេ…ប្រហែលជាចឹងហើយ៖មិនសូវសំបូរ គឺថ្លៃ?
ប៉ុន្តែតាមពិត ក្នុងរដូវត្រជាក់់ ការនិយមញុំាផ្លែឱឡឹកថយចុះ ក៏ព្រោះ
តែធាតុអាកាសត្រជាក់់មិននាំអោយមនុស្សម្នាចូលចិត្តញុំាប៉ុន្មានដែរ!
ផ្ទុយទៅវិញ ក្នុងរដូវក្ដៅបែរជាពេលមនុស្សម្នាទាំងឡាយចូលចិត្តញុំា
ផ្លែឱឡឹកដែលកាន់់តែសំបូរច្រើនជាងក្នុងរដូវត្រជាក់់ តំលៃឱឡូវបែរជាចុះថោកបន្តិច ឫច្រើនទៅតាមទីផ្សារលក់់ដូរ។
ចឹងមានតែពេលនេះ ហើយដែលគួរញុំាផ្លែឱឡឹកអោយបានច្រើន
ជាពិសេសក្នុងពេលបរិភោគបាយ ដើម្បីញុំាបាយអោយបានឆ្ងាញ់់
ក៏ដូចជាដើម្បីស្រូបជាតិសំខាន់់ៗពីផ្លែឱឡឹកដែលអាចធ្វើអោយ
យើងមានសុខភាពកាន់់តែល្អប្រសើរ។
ផ្លែឱឡឹកមានសារធាតុសំខាន់់មួយចំនួនដែលជួយទ្រទ្រង់់សុខភាព
ដល់់សរីរាង្គកាយ។វា មានសារជាតិម្យ៉ាងហៅថា Lycopène
ច្រើនជាងផ្លែឈើឫបន្លែណាៗទាំងអស់់។គឺសារជាតិនេះហើយដែល
ដែលមាននាទីបញ្ចុះសំពាធឈាម,បើយោងទៅតាមការសឹក្សាស្រាវជ្រាវ
ផ្មីៗកន្លងមក,ទទួលបន្ទុកក្នុងការធ្វើអោយសាច់់ផ្លែឱឡឹកមានពណ៌ក្រហម
មានតួនាទីម្យ៉ាងពិសេសគឺបង្ការជំងឹមហារីក,ជំងឹបេះដូង។ឱឡឹកមានជាតិ
វីតាមីន c ដែរ ដែលមានសារៈសំខាន់់ក្នុងការទប់ទល់់នឹងការឆ្លងជំងឹ និងមេរោគVirus ផ្សេងៗ។ វាមានវីតាមីន A ដែរ ដែលមាននាទីជួយបន្ថយគ្រោះថ្នាក់់នៃជំងឹបេះដូង ជំងឹមហារីក និង
បញ្ហាភ្នែក។ ហើយវាក៏មានវីតាមីនB6ផងដែរដែលជាជំនួយដល់់
សរីរាង្គអោយចេះប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្រ្តេស និងភ័យស្លន់់។ក្រៅពីមានវីតាមីនទាំងប៉ុន្មានខាងលើ វាមានជាតិរ៉ែ
ម្យ៉ាងឈ្មោះPotassium ដែលជួយកាត់់បន្ថយការឡើងឈាម។

ដូច្នេះ ឃើញថាឱឡឹកមានសារៈប្រយោជន៏ច្រើន
ដែលមនុស្សភាគច្រើនដឹងតែពីញុំាទៅឆ្ងាញ់់ បាយបាន ប៉ុណ្ណោះ។