Category Archives: ទស្សនវិជ្ជា

គេមិនដឹងខ្ញុំខឹង

ខ្ញុំបានឈប់ញ៉ាំសាច់ជាយូរមកហើយ ហើយក៏ទទួលរងការរិះគន់់ពី​​អ្នកដទៃ
ជាច្រើននាក់ដែរ។ប៉ុន្តែ ខ្ញុំខំអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តមិនតបតដោយកំហឹងនឹង
សំដីដែលបញ្ឈឺដល់ខ្ញុំឡើយ។សំដីដែលបញ្ឈឺនោះគឺគេថាខ្ញុំអត់ស៊ីសាច់ឆ្អិន
ប៉ុន្តែស៊ីសាច់ឆៅ។សំដីនេះឈ្លើយ បញ្ឈឺចិត្ត ក៌ដូចជារារាំងផ្លូវដើររបស់ខ្ញុំដែរ។
ខ្ញុំខឹងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ តែខ្ញុំធ្វើជាសើចលេងជាមួយគេឯង គឺបណ្តោយអោយ
ពេលកន្លងទៅលឿនៗ នឹងអាល់គេឈប់និយាយរឿងខ្ញុំ ហើយនិយាយ
រឿងអ្វីផ្សេង។ខ្ញុំសូមនិយាយការពិតថាខ្ញុំសប្យាយចិត្តពេលខ្ញុំបានមកជួបជុំ
គ្នាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាក្នុងឱកាសជប់លៀងសុីផឹកជាដើមនេះ។
ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយហើយក៏ចូលចិត្តស្ដាប់គេនិយាយដែរ។ធ្វើដូច្នេះ យើងកាន់
តែស្គាល់គ្នាបានច្រើនឡើង។សំដីបញ្ឈឺខាងលើ មិនអាចរារំាង ដំណើរទៅមុខ
របស់ខ្ញុំបានឡើយ។ខ្ញុំដើរលើផ្លូវរបស់ខ្ញុំនេះជាងម្ភៃឆ្នំាហើយ ហើយខ្ញុំនឹងដើរតទៅមុខទៀតរហូតដល់ទៅបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់់ខ្ញុំ។ខ្ញុំគិតថា
អ្នកដែលចង់បានបុណ្យដោយការធ្វើបុណ្យ ធ្វើទាន សំពះព្រះ បន់ស្រន់
គួរតែចាប់ផ្ដើមឈប់ហូបសាច់ទៅ ។ការអត់ហូបសាច់មួយថ្ងៃ ដូចជាបាន
សាងអំពើល្អមួយដែរ។អ្នកដឹងទេថា សាសនាព្រះពុទ្ធមិនអោយសំលាប់សត្វ ។សំលាប់សត្វគឺបាប។អញ្ចឹងការហូបសាច់ក៏បាបដែរ។
ប៉ុន្តែ មនុស្សគេចពីបាបមិនបានទំាងអស់ទេ ។គ្រាន់តែយើងអាចបន្ថយ
បាបបានឬបើយើងបានតំាងចិត្តឈប់ធ្វើបាបហើយ យើងក៏នឹងសប្បាយចិត្ត ហើយយើងក៏នឹងរស់នៅគេចផុតពីជំងឺជាច្រើនបានទៀតផងដែរ
ដោយការមិនហូបសាច់។

Advertisements

La démonstration de la vérité

Je ne vous demande pas de croire à ce que je pense .Mais, vous pouvez penser à ce que je crois.Moi,je crois à ce que je pense.La vérité existe même si ce monde s’en va.La vérité existe  par la pensée ou même par le rêve.Le philosophe français Renée Descartes a dit que :”Je pense donc je suis ”.Il voulait dire par là qu’il est sa pensée et non son corps lorsqu’il écrivait:<Je suis mes pensées.Je suis ce que je pensais.Je ne suis pas mon corps. Je suis une chose qui pense.Je suis mes pensées… Je suis ce que je pensais. Je ne suis pas mon corps.  Je ne suis pas du tout le rassemblement de mes membres qui s’appelait le corps.  Je ne suis pas un vent, une respiration ou une vapeur qui a pénétré et est sorti de  mon corps. Je ne suis qu’une chose qui pense c’est-à-dire un esprit ou une raison.> de la même manière je dirais:< je rêve donc je suis>.Pour  le rêve,je ne crois pas qu’il est rien ou vide de sens .Il pourrait être le lien entre ce monde temporel et le monde intemporel.De cette façon, le rêve  pourrait être un messager qui nous transmet un message.

Un jour dans le mois de Février de l’année 2017 J’ai rêvé qu’on m’emmenait au paradis du dixième(étage) ciel.Le moyen de transport,ça semblait monter dans un ascenseur.A un moment donné,Je me suis arrêté au  troisième étage(ciel) et J’ai vu l’entrée pleine de lumière et un peu loin il y avait beaucoup de choses le long de l’entrée . Et Tout d’un coup,on me disait que ce n’est pas le troisième étage(ciel).C’est au  dixième étage(ciel) que je devrais aller.Soudainement,Je me suis réveillé.

On dit souvent que le rêve ,ce n’est pas vrai.C’est vrai.Je rêvais des fois que J’ai gagné le gros lot de  loto 6/49  et mon rêve me donnait même les nurméros gagnants.L’important ce n’est pas ce que j’expecterait  de mon rêve.L’important c’est que Je rêve de ce  qu’il existe.Si je rêvais de vous,c’est parce que vous existez.Si vous n’existez pas ,Je ne rêverais pas de vous.Alors,lorsque je rêvais de paradis,c’est parce que le paradis existe.Si le paradis n’existait pas,Je n’en rêverais pas.

A lettter sent to Khmer RFA

imageletter1letter2letter3letter4letter5iletter6imageimageimageimageimage

what is the happiness?

It seems that everybody knows what is the happiness,but has different
views about the happiness.Is the happiness all the pleasures of life?
Most people often think :NO MONEY,NO HAPPY.
MONEY,in this world,is all-powerful.It seems that everything depends on MONEY.
It seems that everybody needs MONEY to be HAPPY.Everybody could have money.
But everybody desires to be rich or to become millionaire.With a lot of money,
most people believe that life could be enjoyed fully.Most people have even
learned that the goal of life is all the pleasures!
Plato,a great Greek philosopher,argued that all people desire happiness.
But the problem is how to make happiness.So it is the question about the
knowledge of happiness.
Can we be (really) happy without knowing what is the happiness?
According to Plato,the happiness is the natural consequence of a healthy soul.
He further claimed that because moral virtue makes up the health of the soul,
all people should desire to be virtuous.People sometimes do not seek to be
virtuous,but only because they don’t realize that virtue produces happiness.
For Our Lord Buddha,the happiness is the pre-end of desires,the pre-end of
craving for life.Our Lord Buddha claimed that « When heart has fewer desires,
we have happiness.When desires end,we have peace.»
For Socrates,one of the greatest Greek philosophers,the happiness is simply
the question of justice.It’s not the question of power neither of pleasures.
Anyone who did not commit injustice,is happy.Our objective of life is
« to not commit injustices».
It does not suffice to wish:It is to know.To learn to be just is to be not
unjust.That’s a simple learning,the pratical learning to know about the
justice and the injustice,in order to be just.
To show you his idea above,please read the below dialogue between Socrates
and a man whose name is Pôlos:
Pôlos: But,Socrates,to refute you,it is no good seeking the ancient history!
The events of yesterday and before yesterday suffice amply to prove your error,
and to show that a large number of people committed injustices and live in happiness.

Socrates:Which events?

Pôlos: you see the king of Macedoine Archelaos,son of Perdikkas?

Socrates:No,But I heard of him.

Pôlos:Is he happy or unhappy,to your mind?

Socrates:I don’t know ,Pôlos.I din’t meet him yet,that man.

Pôlos:What?If you have met him,you would know?And otherwise,you don’t know?
So now,don’t you know if he is happy or not?

Socrates:Of course not,by Zeus!

Pôlos: Well,Socrates, even the for the great king of the Persian Empire,
you will say that you don’t know if he is happy or not?

Socrates:And I will tell you the truth.Because I don’t know if he got
a good education,neither if he is just.

Pôlos:What? all the happiness are thus there!

Sorcates:As what I told you ,Pôlos.I assure to you that the good men
who knows what is the good,are happy;and those who are unjust and vulgar are unhappy.

Pôlos: So,in your logic,Archelaos is unhappy?

Socrates: If he is unjust,yes,my friend!

ANALYSIS
But everything is pain, this is the starting point of the Buddhist doctrine.
The birth is suffering, aging is suffering, death is suffering,
grief, lamentation, suffering, sorrow and torment are
pain, union with what we hate is suffering, separation from what we love
is suffering, not getting what one desires is suffering.
So, human life is full of inevitable sufferings.Nobody can escape
the sufferings.The suffering itself comes from the impermanence
of life.
According to Soren Kirkegaard,the greatest philosopher of Denmark,
human life is not designed for pleasure.He told us,yet in the time
given to each of us for our own existence, we strive for happiness
in order to escape anxiety and the deep hopeless depression which is
despair.But there is no escape-no matter how pleasurable and comfortable
we make our lives in order to hide from the truth.For the truth is,
Kierkegaard insists,that all of us live anxiety and despair.This is the
universal human condition.We suffer from anxiety even when we are not
aware of it.,and even when there is nothing to fear,nothing in the
objective world to feel anxious about.This is because at bottom,says
Kierkegaard,our anxiety is not objective at all,it is subjective anxiety-
it is the universal fear of something that is nothing,it is the fear of the
nothingness of human life.

Anxiety pervades the works of Soren Kierkegaard(1813-1855),one of the
forerunners of existentialism,who lived out his short life in Denmark
in the first half of the nineteenth century.
“I stick my finger into existence-it smells of nothing.where am I ?
What is this thing called the world? Who is it who has lured me
into the thing,and now leaves me here? Who am I?How did I come into
the world? Why was I not consulted?
For Kierkegaard,the meaninglessness of my existence fills me with
anxiety and with despair, a sense of hopelessness and deep depression.
The life of modern man is lived in despair,he says,and there is no one
who does not have anxiety in the face of his existence.A year before
he died,Kierkegaard summed up the agony of the beginning and end of life:
“Hear the cry of the …mother at the hour of giving birth,see the
struggle of the dying at the last moment: and say then whether that
which begins and that which ends like this can be designed for pleasure.“

So,For Kierkegaard ,the happiness does not exist because human life is lived
in anxiety and despair.Human life would be happy if it could escape
all sufferings,anxiety and despair.We will not have a happy life while
our life could not escape the sufferings.
That is why Lord Buddha set out to find a way to escape from the
sufferings of human life.And what He found is the eightfold path,along
which one must practice right belief,right intention,right speech right
action,right livelihood,right effort,right thinking and right meditation.
The Buddha belived that if one followed these rules,his soul woild be finally
be freed of the bondage of rebirth and would enter Nirvana.Nirvana,according
to the Buddha,cannot be defined but it is the final result of the end of
all earthly desires when the soul finds perfect peace.

Le philosophe Ludwig Wittgenstein(1889-1951)

Parfaitement cohérent avec lui-même après avoir terminé son livre,Wittgenstein abandonna la philosophie.Rentré chez lui après la guerre,il distribua la fortune qu’il avait hérité de son père en 1912.En 1919,il fréquenta un institut pédagogique à Vienne et de 1920 à 1926,il travailla comme instituteur dans des villages autrichiens isolés.Pendant cette période,il était desespérément malheureux,et les lettres adressées à Engelmann montrent qu’il envisagea plusieurs fois le suicide. «Je sais, écrivit-il,que se tuer est toujours une sale besogne. On ne peut sûrement pas vouloir son propre aneantissement, et celui qui a vu (qui a réussi à se représenter),ce qu’entraîne pratiquement l’acte du suicide sait que c’est toujours un sursaut de défense personnel». La vie d’instituteur était un cauchemar pour Wittgenstein,il ne pouvait pas respecter les personnes avec qui il travaillait.«J’avais une tâche,écrivit-il,je ne l’ai pas réalisé,et pour l’instant,l’échec brise ma vie.» «J’aurais dû faire de ma vie quelque chose de positif, devenir une étoile dans le ciel.Mais au lieu de m’élever, je suis resté immobilisé sur la terre,et maintenant je disparais progressivement.»«La seule bonne chose,actuellement dans ma vie,écrivit-il en1920,c’est que je lis de temps en temps,à l’école,des contes de fées aux enfants.» Il subsiste quelque cartes postales et des lettres du front, elles ont été publiées par son ami Paul Engelmann. «Je travaille assez intensément(en philosophie),écrivit-il en 1917,et je souhaiterais être un homme meilleur et posséder un meilleur esprit.Ces choses sont réellement une et identiques.»Et plus tard:Notre vie est comme un rêve. Mais au meilleurs heures nous nous réveillons suffisamment pour réaliser que nous sommes en train de rêver.La plupart du temps,néanmoins,nous sommes profondément endormis.» Bertrand Russel a fréquemment dépeint ses premières rencontres avec Wittgenstein.Au terme de son premier trimestre à Cambridge,il vint me voir et me demanda: voulez-vous me dire, s’il vous plaît,si je suis complètement idiot ou non? Je répondis:Mon cher collègue,Je n’en sais rien.Pourquoi me demandez-vous cela?Il dit: parce que,si je suis complètement idiot,je deviendrait aéronaute;mais si ce n’est pas le cas, alors je deviendrais philosophe.

វិភាគអំពីមិត្តភាពនិងស្នេហា ភាគ១០(ជាភាសាបារំាង)

Ce discours,pense Phèdre,appelle une seconde partie,l’éloge d’un homme sans amour.Mais Socrate se défend ironiquement de vouloir l’entreprendre.Car,si dans le blâme il est déjà monté au ton dithyrambe,que serait-ce dans l’éloge? Socrate veut s’en aller et résiste aux instances de Phèdre qui cherche à prolonger l’entretien,quand,tout à coup,il sent ce signal divin qui l’avertit d’ordinaire et le retient au moment où il va prendre quelque résolution:il a cru entendre une voix qui lui défendait de partir avant d`avoir expié l’impiété qu’il a commise.Or son talent de devin lui permet de reconnaître en quoi consiste cette impiété: le discours de Lysis,et celui que Phèdre lui a fait prononcer à lui-même,sont impies:ils ont outragé l’Amour qui est fils d`Aphrodite et qui est dieu.Il s’agit donc pour lui d’offrir au dieu Amour une palinodie,en expiation de son premier discours. Deuxième partie de Socrate:Tout d`abord Socrate s’élève avec force contre cette fausse idée que l’amant passioné doit ne pas être préféré,parce qu’il est dans le délire.Il faudrait qu’il fût prouvé que le délire est un mal.Bien au contraire, les plus grands biens nous arrivent par un délire inspiré des dieux.Il y en a plusieurs formes:le délire des prophétesses; incapables de faire,quand ellessont dans leur bon sens,le moindre bien aux hommes,elles leur ont rendu,quand elles sont remplies de l`inspiration céleste,les plus grands services en leur prédisant l’avenir.Le mot«divination» n’est au reste qu’une corruption maladroite du délire.L’art prophétique l’emporte sur l’art augural,par lequel on s’efforce de substituer le raisonnement à l’inspiration,autant que le délire qui vient des dieux l’emporte sur la sagesse des hommes.D`autres foisle délire inspiré des dieux a fait trouver des pratiques religieuses propres à obtenir dans de grands fléaux la miséricorde céleste. Une autre espèce de possession et de délire constitue l’inspiration poétique, que l’art raisonnable et sage ne surait remplacer.Enfin il faut considérer le délire amoureux lui-même comme étant aussi un don divin.Mais au moment d`en parler,Socrate sinterrompt pour exposer sur l’âme certaines idées nécessaires à son dessin et il ne reviendra que plus tard sur le délire amoureux. Socrate va donc étudier la nature de l’âme divine et humaine,en déterminer les propriétés et les fonctions.Le point de départ de la démonstration sera ce principe: Toute âme est immortelle.Socrate prouve tout d`abord que ce qui se meut soi-même est immortel.Ce qui est perpétuellement en mouvement est en effet immortel. Or,ce qui,donnant le mouvement à autre chose,est en même temps mû par autre chose cesse de vivre dès qu’il cesse de se mouvoir.Seul à la vérité ce qui se meut soi-même ne cesse jamais d`être mû,ne pouvant se dépouiller de sa propre essence,et il est pour tout ce qui se meut la source et le principe du mouvement;or un principe est inengendré.Car tout ce qui est engendré est engendré nécessairement à partir d`un principe;mais il est nécessaire aussi que le principe ne soit pas engendré;car vouloir que le principe naisse d`une autre chose,ce serait vouloir le faire naître de quelque chose qui n’est pas principe puisque c’est lui qui est le principe; hypothèse absurde;mais puisque le principe est inengendré,il est aussi impérissable.Car,à supposer disparue l’essence du principe],s’il est vrai,du moins,que tout doit naître d`un principe.Ainsi,en résumé,il n’est possible, ni que le principe soit engendré,ni qu’il soit détruit.Autrement le monde entier et toute la génération s’arrêteraient en même temps et il n’y aurait plus rienà partir de quoi ils pourraient reprendre leur mouvement et le cours de leur devenir.Maintenant qu’il est prouvé que ce qui se meut soi-même est immortel,nul n’hésitera non plus à affirmer que l`essence et la notion de l’âme sont d’être une chose qui se meut elle-même.Tout corps qui reçoit son mouvement du dehors est en effet sans âme;tout corps,au contraire,qui trouve en lui-même le principe interne de smouvement,possède une âme,en tant que la nature de l’âme est telle qu’on vient de le dire.Si donc il est vrai que ce qui se meut soi-même n’est rien d’autre que l’âme ,il est necessaire de conclure,en définitive,que l’âme est quelque chose d’inengendré et d’immortel.On peut maintenant parler de l’idée même de l’âme.

វិភាគអំពីមិត្តភាពនិងស្នេហា ភាគ៩(ជាភាសាបារាំង)

3.«Phèdre»
On sait dans quelles circonstances Socrate est amené, dans le Phèdre,à parler sur l’Amour.Phèdre vient de lui donner lecture d’un discours dans lequel Lysis s’est proposé de prouver qu’il vaut mieux accorder ses faveurs à celui qui n’aime pas qu’à celui qui est amoureux.Mais, comme Socrate n`apoint partagé l’admiration de Phèdre,et qu’il s’est même vanté d’être capable de faire,sur le même sujet,un discours qui ne serait pas inférieur à celui de Lysis,Phèdre le presse de s’exécuter et Socrate finit par céder à ses instances. Premier discours de Socrate: le thème est,suivant les conventions, celui-là même que Lysis avait choisi(Préambule).Mais en toute question,il est,dit Socrate,une obligation primordiale pour ceux qui veulent en discuter sagement;c`est de savoir quel est l’objet sur quoi l’on discute;autrement on se trompera nécessairement du tout au tout .La plupart des hommes ne s`aperçoient pas qu’ils ignorent l’essence de chaque chose. Donc,tout comme s’ils savaient,ils négligent de se mettre d’accord avec leurs interlocuteurs et ainsi,par la suite,ils paient la peine naturelle de leur maladresse,car ils ne s’entendent ni avec eux-mêmes,ni les uns avec les autres(c’est la faute commise par Lysis)On commencera donc par convenir d’une définition de l’Amour:quel est-il? quelle est sa fonction? et, après avoir posé cette définition,on n’en détournera pas les regards;on s`y reportera sans cesse dans la discussion qui va être entreprise sur la question de savoir si l`Amour est untile ou nuisible. Que l’Amour soit un désir,c’est ce qui est évident pour tout le monde,et que,d’autre part,on puisse,sans aimer,avoir le désir des belles choses,c`est ce que nous savons aussi.A quel signe distinguerons-nous donc celui qui aime de celui qui n’aime pas?Il faut maintenant réfléchir que,en chacun de nous,il y a deux sortes de principes directeurs et conducteurs; nous les suivons où ils conduisent:l’un est inné,instinctif, c’est le désir des plaisirs;l’autre est acquis,c’est un jugement,accompagné de tendance vers ce qui jugé le meilleur. En nous,ces deux principes tantôt sont d`accord,tantôt sont en lutte,et,dans ce cas,c’est le jugement qui nous conduit d’une façon raisonnable jusqu`au meilleur et qu’il triomphe, ce triomphe s’appelle tempérance.Si,au contraire,c’est le désir qui nous entraîne d’une façon déraissonable jusqu’aux plaisirs et obtient en nous la suprématie sur la conception du meilleur,cette suprématie est appelée intempérance. Mais l’intempérance a plusieurs formes et noms:désir intempérant de la nourriture,ou gloutonnerie,désir intempérant de la boisson,ou ivrognerie.Or quand le désir déraisonnable,triomphant du jugement qui nous conduit vers ce qui est droit,s’est porté vers les plaisirs que procure la beauté et,par tous les désirs apparentés à celui-ci,vers la beauté des corps,alors,puissamment fortifié par le tromphe de son impulsion,il trie son nom de cette force même et on l`appelle amour. Après avoir dit quel est l`objet de la discussion et l’avoir défini,voyons maintenant,sans perdre de vue cette définition, quels avantages ou quels inconvénients peuvent résulter, pour l’aimé,de ses complaisances à l’égard de celui qui aime ou n`aime pas.La composition du discours est,dans cette partie comme dans les autres,parfaitement nette.Chaque articulation en est bien marquée et le plan en est l’ordre inverse des subdivisions.Celui que domine le désir,et qui est l’esclave du plaisir,cherchera sans cesse à rabaisser moralement son ami,par crainte de lui paraître inférieur;il éloignera de lui tout ce qui pourrait le rendre meilleur et,en particulier,la philosophie.De même,en ce qui concerne le corps de son bien-aimé,il le préfère délicat et efféminé. Si nous considérons maintenant l’influence de l`amant sur la condition et la fortune de l’aimé,nous voyons qu’il le souhaite aussi dépourvu que possible de toute amitié qui pourrait le détourner de leur amour,ou de tout bien qui pourrait l’en rendre indépendant.En outre,le commerce d’un amant est nuisible sans qu`aucun agrément en compense les effets,car,dans les relations de chaque jour,il est mal commode et insupportable.Enfin,lorsque sa passion se sera éteinte,il se montrera sans foi,et,maintenant que la raison et la tempérance dominent en lui au lieu de l’amour et du délir,c’est un autre homme,il a oublié tout ce que la passion lui avait fait promettre.Il vaut mieux,en résumé, écouter celui qui n`aime pas;car l’affection d’un amant n’est pas une amitié bienveillante,mais une sorte d’appétit matériel qui cherche à s`assouvir.L’amant aime son bien-aimé comme les loups aiment les agneaux.