Category Archives: កំសាន្តចិត្ត

កំសាន្តចំរៀងខ្មែរលើ


Advertisements

កំសាន្តចំរៀងខ្មែរកណ្ដាលកំសាន្តចំរៀងខ្មែរក្រោម
កំសាន្តចំរៀងចិន
ព្រិលធ្លាក់់គួរអោយចង់់គន់់មើល

ព្រិលខានធ្លាក់់ជិតមួយខែហើយ នំាអោយតាមផ្លូវថ្នល់់ជ្រះទឹកកកអស់់
រលីង មើលទៅដូចជានៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់់ទៅហើយ។អញ្ចឹងហើយ
ប្រហែលគ្រប់់គ្នាគិតថាព្រិលនឹងមិនធ្លាក់់មកទៀតទេ។ប៉ុន្តែ ស្រាប់់តែថ្ងៃនេះ
រសៀលម៉ោងជាងបី ព្រិលក៏ចាប់់ផ្ដើមធ្លាក់់មកពាសពេញមេឃ ដូចជាគេរោយ
សំឡីពណ៌សក្បុស គួរអោយគយគន់់។តាមពិត យើងបានដឹងថាព្រិលនឹង
ធ្លាក់់មកបីបួនថ្ងៃមុនរួចទៅហើយ ។មិនមែនបានឃើញព្រិលធ្លាក់មកថ្ងៃនេះ
ធ្វើជាភ្ញាក់់ផ្អើលនោះទេ។ទោះបី ព្រិលបង្កការលំបាកក្នុងការបើកបរឡាន
ដោយការធ្វើអោយចរាចរណ៍ស្ទះឬទៅយឺតៗក្ដី ប៉ុន្តែព្រិលធ្លាក់់ធ្វើអោយមនុស្ស
ផងទំាងឡាយមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយ ហើយនំាគ្នាទៅលេងទឹកកកព្រិល
លេងរអិល ឬលេងស្គី លើទឹកកក ។ព្រិលមិនមែនធ្វើអោយក្មេងចាស់់បានរត់់
លេងលើទឹកកកប៉ុណ្ណោះទេ ។វាធ្វើអោយបរិយាកាសជុំវិញសស្អាត បីដូចជា
ទីក្រុងដែលយើងកំពុងរស់់នៅអណ្ដែតទៅនៅលើពពកសក្បុស ហើយពេលយប់់
មានពន្លឺអគ្គសនីបំភ្លឺស្រស់់ថ្លា ។បរិយកាសល្អស្អាតគ្មានល្អងធូលីដី ហើយបរិបូរណ៍
ដោយសេចក្ដីសុខសាន្ត ប្រៀបដូចជាឋានសួគ៌ដែរតើ។

ហោះលើមេឃ ដូចធូរអារម្មណ៍ម៉្យាង

ស្លាយដ៍សូវ៍​នេះ​ត្រូវការ JavaScript។


ហោះលើអាកាសវេហាស៍ មានអារម្មណ៍អស់់ស្រេ្តសម៉្យាងដែរ
ដោយបានឃើញទីក្រុងពពកធំល្ហល្ហេវ មានសំរស់់ស្អាតល្អ ពណ៌សក្បុស
ដូចសំឡីគួរអោយចង់់ចាប់់លេង។នៅលើផែនដី គ្រប់់គ្នាដូចជាជាប់់ជំពាក់់
រឿងរ៉ាវច្រើន គឺកង្វល់់ច្រើន បើបានជិះកប៉ាល់់ហោះខ្ពស់់លើពពក ហើយ
ឃើញលំហអាកាសធំអស្ចារ្យពេញដោយពពកក្នុងមេឃពណ៍ខៀវដូចនេះ
អាចនឹងបានធូរកង្វល់់មួយគ្រាបាន។

បេះប៉ោម

យូរៗទៅលេងចំការប៉ោមម្ដង គួរអោយរំហែចិត្តម្យ៉ាងដែរ
ដោយបានឃើញបរិយាកាសធម្មជាតិធំទូលាយ មានខ្យល់់អាកាស
បរិសុទ្ធ ហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះ គឺបានបេះប៉ោមស្រស់់ៗមកញុំា
យ៉ាងឆ្ងាញ់់ទៀតផង ។ប៉ោមបេះពីដើមពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់់លើស
ប៉ោមលក់់នៅផ្សារឆ្ងាយណាស់់(ប៉ោមលក់់នៅផ្សារមិនស្រស់់ទេ)។
តាមពិតទៅ ខ្ញុំមិនជាអ្នកចូលចិត្តញុំាប៉ោមអីទេ ។មួយៗឆ្នំា មិនដែល
ទិញប៉ោមញុំាទេ ។ផ្លែឈើដែលខ្ញុំញុំាញឹកញាប់់ជាងគេគឺក្រូច ចេក
ស្វាយ ឪឡឹក….។ប៉ុន្តែ ចំពោះផ្លែប៉ោម,គឺខ្ញុំចូលចិត្តតែញុំាវាបេះមកពី
ដើមភ្លាមៗ ។ហើយប្រសិនជាមានអំបិលម្ទេសញុំាប៉ោមជាមួយផង
រឹតតែអោយខ្ញុំចូលចិត្តញុំាទាល់់តែឆ្អែតឈប់់ញុំាបាយមួយពេលក៏បាន 😀 ៕