ពីង ប៉ុង ជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាងគេ

គ្រប់កីឡាទំាងអស់គឺផ្ដលសុខភាពនិងបន្ថយស្រ្តេស ​ប៉ុន្តែមនុស្សទំាងឡាយចូលចិត្តលេងឬទស្សនាកីឡាផ្សេងៗទៅតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួន។សំរាប់ខ្ញុំ ពីងប៉ុងគឺជាកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងនិងទស្សនាជាងកីឡាណាណាទំាងអស់។


Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។