ប្រាថ្នារបស់មនុស្សលោកគឺដូចតែគ្នា

10849853_1492203391004519_5088271011496620917_n

Advertisements

ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។