អ្វីមួយអាចរលាយជាសូន្យបាន

នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលខ្ញុំបានសរសេរដោយដាក់់ចំណងជើងថា
Stephen Hawking ថាព្រះមិនបានបង្កើតសាកលលោកទេ
( https://sambatt.wordpress.com/2010/09/03/ ), ខ្ញុំបាន អះអាងថាអ្វីទំាងអស់់មិនអាចរលាយជាសូន្យបានទេ ដោយសារថា នេះ
ជាច្បាប់់រក្សារទុកវត្ថុធាតុ(La loi de la conservation de la
matière។ឧទាហរណ៍ថា អ្នកដុតក្រដាស់់មួយសន្លឹក វានឹងឆេះទៅ ជាផ្សែង
ជាផេះអស់់គ្មានសល់់ ប៉ុន្តែម៉ាសរបស់់វាគ្មានរលាយបាត់់ទៅណាទេ ព្រោះថានោះគ្រាន់តែការបំផ្លែងវត្ថុធាតុប៉ុណ្ណោះ បានន័យថា ម៉ាសរបស់់វា មិនអាចរលាយបាត់់ជាសូន្យបានឡើយ។ ទស្សនវិទូក្រិកម្នាក់់គឺលោកDémocrite ប្រហែលជាអ្នកនំាអោយមាន គំហើញខាងលើនេះ ព្រោះលោកបានអះអាងថា
Rien ne naît de néant ,ni ne​ retourne au néant​ដែលប្រែថា គ្មានអ្វីកើតមកចេញមកពីភាព ទទេ ហើយក៏គ្មានអ្វីវិលត្រលប់់ទៅភាពទទេដែរ។
ប៉ុន្តែពេលនេះ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត បានអះអាងថាវត្ថុធាតុមួយប៉ះនឹងវត្ថុធាតុបដិបក្ខ
របស់់ខ្លួននឹងរលាយបាត់់សូន្យ ឈឹង(s’annihiler)ដោយសារថាវត្ថុធាតុទំាង
ពីរមានកំលាំងធាតុផ្ទុយគ្នា ហើយការលាយបាត់់រូបនេះគឺបញ្ចេញនូវពន្លឺផ្លេក
មួយដូចជាពន្លឺផ្លេកបន្ទោរអញ្ចឹង។ ដូចក្នុងផលបូកគណិតដែរ គឺសូន្យជា
លទ្ធផលបានមកពីចំនួនមួយសងនឹង ចំនួនមួយនោះខ្លួនឯង ។ឧទាហរណ៍
+1-1 =0 ឬក៏ថា(+1) + (-1)=0។នៅក្នុង បាតុភូតធម្មជាតិ ក៏ដូច្នោះដែរ
ឧទាហរណ៍ថាអេឡេចត្រុង មួយប៉ះទង្គិចជាមួយ ប៉ូស៊ីត្រុង(គូបដិបក្ខរបស់់ខ្លួន) នឹងរលាយបាត់់ទំាងអេឡេចត្រុងនិងប៉ូស៊ីត្រុង ពីព្រោះវត្ថុទំាងពីរនេះមានកំលំាងធាតុ
ផ្ទុយពីគ្នា គឺមានម៉ាសផ្ទុយគ្នា ដែលអាចអោយ ម៉ាស់់ពីរគឺម៉ាស់់វិជ្ជមាននិងម៉ាស់់
អវិជ្ជមានលុបបំបាត់់គ្នាពេលប៉ះទង្គិចគ្នា។ ម្យ៉ាងទៀត អំពីរឿងដើមកំណើតនៃបន្ទុះ
Big Bangទំនងជាកើតឡើងដោយវត្ថុធាតុមានម៉ាសវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាន
ក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នា បង្កើតជាពន្លឺហើយនិងកំដៅដល់់១០
ស្វ័យគុណ២៨ អង្សារ K(Kelvin)រួចហើយ បីនាទីក្រោយមក សីតុណ្ហភាព
បានធ្លាក់់ចុះមកត្រឹម១០ស្វ័យគុណ៩ អង្សារ K ទើបសាកលលោកមានសភាព
ស្ងប់់ពោរពេញទៅដោយចុណ្ណភាគមានលំនឹង ហើយមានចំនួនតិចជាងមុន ដោយសារចុណ្ណភាគអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានបាន លុបបំបាត់់គ្នាសឹងតែទំាងអស់់ សល់់សាកលោកសព្វថ្ងៃដែលទទូលបានជា លទ្ធផល។លទ្ធផលដ៏ដួចស្ដើង
នេះកើតចេញមកពីចុណ្ណភាគBoxon X និង Boxon anti-X លុបបំបាត់់គ្នា
មិនអស់់ក៏ មានសាកលលោកយើងនេះទៅ។ ប្រសិនជាBoxon Xនិង Boxon
anti-Xលុបបំបាត់់គ្នាអស់់ នោះសាកលលោក យើងនឹងគ្មានអ្វីទំាងអស់់ បាន
ន័យថា ទទេស្អាត។ប៉ុន្តែ មិនដូច្នោះទេ, Boxon X និងBoxon anti-X មិនអាចលុបបំបាត់់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់់ឡើយ។Boxon X និងBoxon anti-X
គឺជាចុណ្ណភាគ(លោកធាតុ)ធ្ងន់់ជាងគេទំាងអស់់ ហើយដែល អាចបង្កើតបានតែ
ក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់់បំផុត។នៅពេលដែលសាកលលោកថមថយកំដៅ ចុណ្ណភាគ
ទំាងពីរបាត់់បង់់លំនឹង ហើយក៏បំបែកខ្លួនជាចុណ្ណភាគតូច ហើយស្រាលគឺទៅជា
quarksនិង leptons ។ប៉ុន្តែសំរាប់់ 100 000 000 quarks​និង​leptons,
ចុណ្ណភាគបដិបក្ខ ចំនួន99 999 999ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវបានបង្កើតឡើង។បរិមាណនៅ
សល់់ដ៏ស្ដួចស្ដើងបន្ទាប់់ពីការលុបបំបាត់់គ្នា នោះ បានប្រមូលផ្ដុំគ្នា ហើយសាងបាន
ជាសាកលលោកយើងសព្វថ្ងៃនេះ។ តារាវិទូ បានពិចារណាថា ដើមកំណើត
សាកលលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ ថាមពល ដែលមិនដឹងចេញមកពីណា
ប៉ុន្តែ ថាមពលនោះទំនងកើតឡើង ដោយសារវត្តមាននៃចុណ្ណភាគពីរប្រភេទដែល
មានម៉ាសកំលាំងធាតុផុ្ទយគ្នាមក នៅផ្ដុំគ្នាគឺថាថាមពលនៃចុណ្ណភាគវិជ្ជមាន សងនឹងថាមពលចុណ្ណភាគអវិជ្ជមាន ស្មើនឹងសូន្យ (ថាមពលសរុបស្មើនឹងសូន្យ)។
ដូច្នេះ ឃើញថា ពុំមានអ្វីមួយកើត មកបានពីភាពទទេសុទ្ធនោះឡើយ។ដើម្បីបំភ្លឺ
គំនិតនេះ យើងគ្រាន់់តែស្រមៃថា អ្នកគ្មានលុយសោះ ហើយអ្នកចង់់មានលុយ។
តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបមានលុយ?(យើងអត់់និយាយពី ការធ្វើការងារ ឬលួចប្លន់់អីទេ)។
ចំលើយដែលមានគឺ ខ្ចីលុយពីធនាគារ។បើអ្នកខ្ចីលុយ10 000ដុល្លារពីធនាគារទៅ
រកស៊ី គឺអ្នកត្រូវធ្វើ យ៉ាងម៉េច អោយបានចំណេញ គឺរកអោយបានលើសប្រាក់់
10 000ដុល្លារដែល អ្នកបានខ្ចីពីធនាគារនោះ ទើបអ្នកអាចរួចការជំពាក់់បំណុល
ហើយបង្កបង្កើត ដើមទុនរកស៊ី និងធ្វើគំរោងការផ្សេងៗរបស់់អ្នកក្នុងពេលខាង
មុខបាន។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនិងតារាវិទូ មានគំហើញដូចនេះ ជាមួយរបកគំហើញនៃ ចុណ្ណភាគនិងចុណ្ណភាគបដិបក្ខ ដែលជាអ្នកកសាងលោកយើងនេះ ។ប៉ុន្តែនៅ មានចំងល់់មួយថាតើចុណ្ណភាគទំាងពីរកើតចេញមកពីណា ?បើនៅពេលដែល ដើមឡើយគ្មានអ្វីទំាងអស់។ប៉ុន្តែគេយល់់ឃើញថាអ្វីៗទំាងអស់់សុទ្ធតែមាន ដើមកំណើតដែលពិតជាមានអ្វីមួយនៅខាងដើមបង្អស់់ជាអ្នកបង្កឡើង។ពួកគេ ទាល់់ប្រាជ្ញាចំពោះតែសំណួរមួយនេះទេគឺថាតើមានអ្វីទៅមុនBig Bang?ដូច្នេះ
ពួកគេក៏មិនដឹងថាតើBig Bangកើតចេញពីណាដែរ ។ចំណែកសាសនាមួយចំនួន មានជំនឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតសាកលលោកទំាងមូល។មានតារាវិទូម្នាក់់បាន ចោទសំណួរមួយថាតើព្រះកើតមកពីណា?ចំពោះរឿងនេះ សាសនាបានផ្ដល់់ ចំលើយថាព្រះពុំមានដើមកំណើតទេ ពីព្រោះព្រះអង្គមិនស្ថិតនៅក្នុងលំហនិង ពេលវេលាជាមួយសត្វលោកឡើយ។អ្វីទំាងឡាយណាស្ថិតនៅក្នុងលំហនិង ពេលវេលាគឺមានដើមកំណើត ផ្ទុយពីអ្វីដែលនៅខាងក្រៅ ដែលនឹងមិនចេះ កើតនិងស្លាប់់ឡើយ។ប្រសិនជាសាកលលោកចាប់់កំណើតមកពីបន្ទុះBig Bang
មែននោះ Big Bangពិតមានអ្វីមួយផ្ដល់់កំណើតអោយពីព្រោះមិនអាចមានអ្វីមួយ កើតចេញបានពីភាពទទេឡើយ។មានតារាវិទូខ្លះបានមានជំនឿថាសាកលលោក
បច្ចុប្បន្ន គឺជាសាកលលោកទី៥ដែលបានកើតមកពីសាកលលោកដែលបានស្លាប់់
ទៅជាបន្ទុះBig Crunchដែលបានប្រមូលកាកសំណល់់នៃសាកលលោកមុន មកបង្កើតជាសាកលលោកមួយថ្មីទៀត។នេះបានសេចក្ដីថា សាកលលោក បច្ចុប្បន្នបានចាប់់ជាតិជាលើកទី៥រាប់់ពីកំណើតដំបូងបង្អស់់ដែលនៅតែជា ចំងល់់អំពីថាតើសាកលលោកចាប់់កំណើតមកពីណាដើមដំបូង ហើយដោយ សារអ្វី?
ត្រង់់ចំណុចនេះ តារាសាស្រ្តប្រាប់់ថាផលបូកសរុបនៃថាមពលរបស់់សាកលលោក
ទំាងមូលស្មើនឹងសូន្យ​ហើយថាសាកលលោកបែកចេញជាសាកលលោកពីរប្រភេទ គឺមួយជាសាកលលោកវិជ្ជមាន(សាកលយើង)និងមួយទៀត គឺសាកលោកអវិជ្ជមាន
ដែលស្ថិតនៅដាច់់ដោយឡែកពីសាកលលោកយើង កំណត់់ដោយព្រំដែនដែលមាន
លោកធាតុវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ះគ្នាចេញ ជាភ្លើងភ្លែតៗ ។សព្វថ្ងៃ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត
កំពុងស្វែងរកព្រំដែននេះដែលគេ ជឿថាមានពិត ពីព្រោះលោកធាតុអវិជ្ជមាន
ឬវត្ថុធាតុប្រឆាំងលោកធាតុ (Anti-matière)ជាគូនឹងលោកធាតុវិជ្ជមានហើយ
ជាក់់ស្ដែងគេបានរក ឃើញមានគូវត្ថុធាតុដូចជាélectron-positron,
proton-antiproton, quark-antiquark…។ដូច្នេះហើយ តារាវិទូចេះ
តែមានជំនឿថាមាន សាកលលោកអវិជ្ជមានឬសាកលលោកជាគូប្រឆាំងនឹង
សាកលោកយើង (anti-Univers)ទោះបីមិនដឹងនៅទីណាឬមិនអាចរក
ឃើញក្ដី។សាកល លោកអវិជ្ជមាននោះត្រូវតែនៅដាច់់ដោយឡែកពីសាកលលោក
យើងទោះ ជានៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក្ដី ។បើមិនដូច្នោះទេនឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នា
ហើយលុប បំបាត់់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនខាន(s’annihiler)។សព្វថ្ងៃ តារាវិទូ
ទំាងឡាយ ក្នុងលោកកំពុងស្វែងរកសាកលលោកអវិជ្ជមានដែល អាចមានពិត
យោង តាមតារាវិទូ Stephen Hawkingដែលបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ
មួយរបស់់ លោកដែលមានចំណងជើងថា Une brève histoire​du temps (ប្រវត្តិសង្ខេបនៃពេលវេលា)ត្រង់់ទំព័រ៨៨-៨៩ដូចខាងក្រោមនេះ៖ La découverte
du positron en 1932 confirma la théorie de​ Dirac​ et lui valut
de recevoir ​le prix ​Nobel ​en 1933. Nous savons aujourd’hui​
que ​toute particule a son anti-particule ​avec​​​laquelle ​elle
peut​​s’annihiler. (Dans​le cas des particules​​supports-de-force,
les​ anti-particules​​sont anti-mondes et des ​anti-gens faits​​
d’anti-particules.​Cependant si vous rencontrez votre anti-vous,
ne lui ​serrez pas ​la main​! ​Vous disparaîtriez​​tous ​les ​deux
dans un ​grand ​éclair ​de lumière. ដែលប្រែដូចតទៅនេះថា៖
របកគំហើញនៃប៉ូស៊ីត្រុង(គូបដិបក្ខរបស់់អេឡេចត្រុង) ក្នុងឆ្នាំ១៩៣២បង្ហាញ
អោយឃើញជាក់់ស្ដែងលើទ្រឹស្ដីរបស់់លោក Diracហើយ ដែលនំាអោយលោក
បានទទួលនូវរង្វាន់់ណូបែល(Nobel)នៅក្នងឆ្នំា១៩៣៣។ សព្វថ្ងៃនេះយើងដឹងថា
គ្រប់់ចុណ្ណភាគ(particule)ទំាងអស់់វាមានចុណ្ណភាគ បដិបក្ខ(anti-particule
)ដែលលុបបំបាត់់(ធ្វើអោយរលាយទៅជាសូន្យ) គ្នានឹងគ្នាបាន។(ក្នុងករណីនៃ
ចុណ្ណភាគទ្រទ្រង់់កំលំាង,ចុណ្ណភាគបដិបក្ខគឺវា ដូចតែចុណ្ណភាគខ្លួនវាហ្នឹង)។ប្រហែលជាអាចមានសាកលលោកបដិបក្ខ,មនុស្សបដិបក្ខដែលផ្សំផ្គុំឡើង
ដោយចុណ្ណភាគបដិបក្ខ។ប៉ុន្តែ ប្រសិនជាអ្នកជួបគូបដិបក្ខរបស់់អ្នក​សូមកុំចាប់់ដៃ
គាត់់!មិនចឹងទេ អ្នកទំាងពីរនឹងរលាយបាត់់ខ្លួន ក្នុងផ្លេកពន្លឺដ៏ធំមួយ។

«ទោះបីយ៉ាងណា វាក៏នឹងបានក្លាយជាពន្លឺដែរ។វាមិនរលាយ ជាសូន្យនោះទេ។
ប៉ុន្តែ នៅមានចំងល់់មួយទៀតចោទឡើង៖តើពន្លឺជាអ្វី?តាមទ្រឹស្ដី រូបវិទ្យា,ពន្លឺគឺជា
ចុណ្ណភាគផង និងជារលកផងបានន័យថាជារូបធាតុនិង អរូបធាតុ
matériel et immatérielព្រោះវាជាphotons(ចុណ្ណភាគនៃពន្លឺ) ផងនិង
ondes(រលក)ផង។ប៉ុន្តែ ពន្លឺត្រូវតែកើតចេញមកពីវត្ថុធាតុ ដែលជា
អ្នកបង្កើតវាឡើង។ពន្លឺ ត្រូវតែកើតចេញពីប្រភពណាមួយ ទោះជាប្រភព នោះជា
រូបធាតុក្ដី អរូបធាតុក្ដី(ដូចជារូបខ្មោច ឬទេវតា ជាពន្លឺដែលសំដែងអោយ មនុស្ស
ម្នាក់ណាបានឃើញ ដែលភាសាបារាំងហៅថា apparitions នោះ»។

អត្ថបទទាក់់ទង ដែលមានចំណងជើងថា កើត=ស្លាប់់៖
https://sambatt.wordpress.com/2010/12/03/

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s