ញុំារកឆ្ងាញ់់ ស្រលាញ់់រកល្អ

ត្រូវមែនអត់់,ភាសិតខ្ញុំនឹករកឃើញមិញៗនេះ?
មនុស្សទូទៅពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយ ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងដែរថាមនុស្ស
ញុំាម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់់ទៅតាមចំណង់់ខុសៗគ្នាខ្លះៗដែរ។អ្នកខ្លះញុំាម្ហូប
ដែលខ្លួនថាឆ្ងាញ់់ ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំបែរជាថាមិនឆ្ងាញ់់ទៅវិញ។មនុស្សគ្រប់់
ជាតិសាសន៌ក្នុងលោក បរិភោគអាហារឆ្ងាញ់់ៗទៅតាមចំណង់់ចំណូលចិត្ត
នៃជាតិសាសន៌របស់់ខ្លួន។ជនជាតិឥណ្ឌា អារ៉ាប់់ បារំាង ចិន ខ្មែរ …..
ចំអិនម្ហូបអាហារខុសៗគ្នា ដើម្បីបរិភោគតាមទំនៀមទំលាប់់របស់់ខ្លួន
ហើយជាតិសាសន៌មួយក៏មិនអាចនឹងបោះបង់់ម្ហូបអាហាររបស់់ជាតិសាសន៌
ខ្លួនហើយមកញុំាម្ហូបអាហាររបស់់ជាតិសាសន៌ដទៃនោះទេ។ទំលាប់់បរិភោគ
នេះ មិនអាចឬមិនងាយនឹងប្ដូរបានទេ ៖ជនជាតិឥណ្ឌា អារ៉ាប់់…ទំលាប់់
បរិភោគអាហាររបស់់ខ្លួនពីដើមយ៉ាងម៉េចនៅតែបន្តជាដរាបរៀងទៅ។
ដូចខ្មែរយើងចូលចិត្តញុំានំបញ្ចុក ដែលជាអាហារប្រពៃណីជាតិខ្មែរ
ហើយនោះ ក៌នឹងមិនអាចបោះបង់់បានទេ ។នំបញ្ចុកនេះ ខ្មែរគ្រប់់គ្នា
ញុំាថាឆ្ងាញ់់ពេញមាត់់គ្រប់់គ្នា ។ប៉ុន្តែចំពោះ ជនជាតិដទៃ ដូចជា
ឥណ្ឌា ឬអារ៉ាប់់ ,គេនឹងមិនចូលចិត្តទេ ទោះបីជាអោយគេភ្លក់់ប៉ុន្មាន
ដងក៏ដោយ ក៏គេនៅតែមិនអាចថាឆ្ងាញ់់ដូចម្ហូបអាហាររបស់់ជាតិសាសន៌គេទេ។
ចំពោះន័យស្រលាញ់់រកល្អ, ក៏យើងអាចវិភាគដូចន័យញ៉ុំារកឆ្ងាញ់់
ខាងដើមភាសិតដែរ។មនុស្សគ្រប់់គ្នា តែងស្រលាញ់់អ្វីគ្រប់់យ៉ាងដែលល្អ
ហើយមិនត្រឹមតែស្រលាញ់់ទេថែមទំាងចង់់បានទៀត។ប៉ុន្តែក្នុងសង្គមរស់់នៅ
មនុស្សមានជំរើសខុសគ្នា ។អ្នកខ្លះគេស្រលាញ់់អ្វីដែលអ្នកផ្សេងទៀត
មិនស្រលាញ់់ មិនចូលចិត្ត។អ្នកខ្លះនិយាយថាស្រលាញ់់ ប៉ុន្តែក្នុងចិត្ត
មិនស្រលាញ់់ឬ មិនពេញចិត្តទេ ដូចករណីស្រីក្រម៉ុំស្រលាញ់់មនុស្សចាស់់
ដើម្បីលុយ ព្រោះបើស្រលាញ់់ប្រុសក្មេងអត់់មានលុយ ក៏មិនអាចតោង។

អត្ថបទទាក់់ទង ៖គោចាស់់ស៊ីស្មៅខ្ចី
ខាងក្រោមនេះជាប្រជុំភាសិតខ្មែរដែលខ្ញុំប្រមូលទុកសំ
រាប់តម្រូវការក្នុងការសរសេរឬនិពន្ធ៖
១_ពេលវេលាគឺលុយ
២_ពុតគ្រូកុំត្រាប់់ ច្បាប់់អោយយក
៣_ជ្រងោប៉ុនគល់់ មិនយល់់ប៉ុនសក់់
៤_កុំទុំមុនស្រគាល
៥_ដល់់ត្រើយសើយគូថអោយ
៦_ថោកអីនឹងដៃ ថ្លៃអីនឹងមាត់់
៧_ចេះដប់់មិនស្មើប្រសប់់មួយ
៨_ទៅឥតគេរក មកឥតគេហៅ
៩_ចំណេះជិះកឯង
១០_ដាំជើងក្រានមិនប្រមាណឆ្នាំង
១១_ដូចក្រពើវង្វេងបឹង
១២_មនុស្សចិត្តជាតែងមានគ្នាជាទីពឹង
១៣_ដំរីខ្វាក់់ ទ្រមាក់់ខ្វិន
១៤_បាតដៃ ខ្នងដៃ
១៥_បោះសន្ទូចរំលងភ្នំ
១៦_ចានក្នុងរាវ លែងអីរណ្ដំគ្នា
១៧_ឆ្អិនសឹមស៊ី
១៨_សូវអោយសាច់់កុំបង្ហាញព្រៃ
១៩_កាប់់បំពង់់ រង់់ទឹកភ្លៀង
២០_ឆ្មាមិននៅ កណ្ដុរឡើងរាជ
២១_ខឹងអោយខំអត់់ ខ្សត់់អោយខំរក
២២_គោផ្អើលមិនគិត គិតទៅទាស់់គ្នា
២៣_ងប់់នឹងល្បែងតែងហិនហោច
២៤_ឃ្លោកលិច អំបែងអណ្ដែត
២៥_ចេះពីរៀន មានពីរក
២៦_ឆ្អឹងស្រែកស្បែកហៅ
២៧_ឈើពុក កុំដាក់់គូថលើ
២៨_ជាងមិនកើត បន្ទោសដែក
២៩_ញៀននឹងល្បែង តែងបង់់យស
៣០_ឋានសួគ៌ គួរយើងប្រាថ្នា
៣១_វឌ្ឍីពរ អ្នករតែងត្រូវការ
៣២_តក់់ៗពេញបំពង់់ ឆុងៗកន្លះគ្រហែត
៣៣_ណែនាំខុសផ្លូវ តែងទៅអបាយ
៣៤_ថយយស ព្រោះព្រហើន
៣៥_ទូកទៅ កំពង់់នៅ
៣៦_ធ្ងន់់នឹងថ្ម ក្រនឹងក្ដី
៣៧_នៅផ្ទះម្ដាយទីទៃ នៅព្រៃម្ដាយតែមួយ
៣៨_ផ្លែឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់់
៣៩_ពងមាន់់កុំជល់់នឹងថ្ម
៤០_មុជមិនជ្រៅ ទៅមិនឆ្ងាយ
៤១_ភ្លើងឆេះតែពីសំរាម
៤២_រស់់ក៏គាប់់ ងាប់់ក៏គួរ
៤៣_លេងក្មេងអាប់់យស លេងពស់់ខាំដៃ
៤៤_កុំយកកទៅលអន្ទាក់់
៤៥_ពងមាន់់កុំផ្ញើនឹងក្អែក
៤៦_ឡេះឡោះ ឡូឡា លោកហៅថាអាប់់យស
៤៧_នឹងលេបវាស្លាក់់ នឹងខ្ជាក់់វាស្លែង
៤៨_បូញមាត់់ បត់់ដុំដៃ
៤៩_មាត់់មានគំរប ដបមានឆ្នុក
៥០_នៅមិននៅ យកជ័រព្នៅត្បៀតឃ្លៀក
៥១_ប្រហែសបាត់់ ប្រយ័ត្នគង់់
៥២_ស៊ីដើម្បីរស់់ កុំរស់់ដើម្បីស៊ី
៥៣_ជីវិតគឺជាការតស៊ូ
៥៤_អោនដាក់់គ្រាប់់ ងើយស្កក
៥៥_បើមិនជួយចែវចូវ កុំតែយកជើងរាទឹក
៥៦_សំដីជាឯក លេខជាទោ
៥៧_ឮផ្គរលាន់់ កុំអាល់់ចាក់់ទឹកចោល
៥៨_សាច់់មិនស៊ីយកឆ្អឹងព្យួរក
៥៩_គោដំបៅខ្នង ក្អែកហើររំលង រំសាយកន្ទុយ
៦០_ដំរីសារស្លាប់់យកចង្អេរមកបាំង
៦១_អណ្ដើកនៅជើង បាច់់អីក្ដក់់ឆ្កែ
៦២_ទំពក់់វាទៅ ទើបព្នៅវាជ្រុះ
៦៣_កុំពត់់ស្រឡៅ កុំប្រដៅមនុស្សចាស់់/មនុស្សខូច?/ស្រីខូច?
៦៤_ម្ង៉ៃនឹងចេះអោយគេកោត ម្ង៉ៃនឹងឆោតអោយគេអាណិត
៦៥_ប្រាក់់ក៏បង់់ថង់់ក៏ដាច
៦៦_សប្បុរសពេកចាញ់់ធន នាទុរជនចាញ់់ឥន្រ្ទីយ៌
៦៧_ដំបៅមិនឈឺ យកឈើចាក់់
៦៨_ចង់់ឆ្ងាញ់់អោយរកអន្លក ចង់់ស្រណុកអោយនឿយពីក្មេង
៦៩_នាងរត់់រកអ្នក មេខាតលក្ខណ៏រត់់រកអាបាក់់ទន្សា
៧០_សំដីសជាតិ មាយាទសពូជ
៧១_ផ្លូវវៀចកុំបង់់ ផ្លូវត្រង់់កុំគន្លង
៧២_កាលដែលឈឺធ្ងន់់យកដំរីទៅបន់់ ដល់់ជំងឺស្រន់់យកពងមាន់់ទៅថ្វាយ
៧៣_ត្រីមួយកន្ត្រក ស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់់
៧៤_ឃ្លានឆ្ងាញ់់ ស្រលាញ់់ល្អ
៧៥_ទឹកហូរមិនដែលហត់់ ប្រុសក្បត់់កុំអោយជឿ
៧៦_មនុស្សខ្វាក់់មួយនគរ មនុស្សខ្វាក់់តែភ្នែកម្ខាងគឺជាស្ដេច
៧៧_អណ្ដាតជាអាទិ៏គន្លង បានសុខទុកផងពីព្រោះអណ្ដាត
៧៨_សាមគ្គីគឺជាកំលាំង
៧៩_ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោច ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រី
៨០_ឆ្កែខាំអោយរកម្ចាស់់ គោឆ្កឹះអោយរកនាយ
៨១_ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ ធ្វើបាបបានបាប
៨២_ដំរីជើងបួនគង់់មានភ្លាត់់ អ្នកប្រាជ្ញចេះស្ទាត់់គង់់មានភ្លេច
៨៣_ចុះទឹកក្រពើ ឡើងលើខ្លា
៨៤_ម៊ឺះៗ កេះឆ្នាំងបាយធ្លុះ
៨៥_តោកៗសឹកមាត់់ត្រឡោក ឆ្អែតពោះក្របី
៨៦_សាបមួយដៃប្រៃមួយចឹប
៨៧_អង្គុយលើចង្អេរលើកខ្លួនឯង
៨៨_មនុស្សកុំមើលងាយមនុស្ស
៨៩_ហុតទឹកសំលឹងកាក
៩០_សំណាបយោងដី ស្រីយោងបុរស
៩១_អូសទូកកុំអោយល្អាន ចាប់់ត្រីបានកុំអោយល្អក់់ទឹក
៩២_នំមិនធំជាងនាឡិ
៩៣_ចិត្តជាទេវទត្ត មាត់់ជាទេវតា
៩៤_យល់់ញាតិ ឃ្លាតច្បាប់់
៩៥_ចូលស្ទឹងតាមបទ ចូលស្រុកតាមប្រទេស
៩៦_ភូតនៅហោរ ចោរនៅជាង
៩៧_ស្ងៀមជាងស្រដី
៩៨_គ្នាច្រើនអន្សមខ្លោច គ្នាដូចស្រមោចអន្សមឆៅ
៩៩_មួយជំហ៊ានថយក្រោយ ជាត្រើយសុភមង្គល (បានពីប្អូនពិសិទ្ធ)
១០០_ចេះឯងអោយក្រែងចេះគេ
១០១_យល់់តូចកុំអាលខំ ទោះយល់់ធំកុំអាលស្រាយ
១០_គេខុសកុំអាលអរ គេសាទរកុំអាលអួត
១០៣_កុំយកមេឃទ្រាប់់អង្គុយ
១០៤_ដេកផ្សំដួល រមួលផ្សំគ្រេច
១០៥_អត្ថាហិ អត្តនោ នាថោ,ខ្លួនទីពឹងខ្លួន
១០៦_ចំណេះជាអាហារ ប្រាជ្ញាជាអាវុធ
១០៧_ចង់់ដឹងផលពិត អោយពិនិត្យរកហេតុ
១០៨_សប្បាយមិនដែលគ្មានទុក្ខ
១០៩_ចិត្តល្អ មិនក្រយូរ
១១០_វិជ្ជានាំអោយមានវិន័យៗនាំអោយមានសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរៗនាំ
អោយមានទ្រព្យសម្បត្តិៗនាំអោយបានធម៌ៗនាំអោយបានសុខ។
១១១_ធ្វើល្អបានល្អ ធ្វើអាក្រក់់បានអាក្រក់់
១១២_មានៈបាត់់មិត្ត ឥតអ្នកជាផៅ ក្រេវក្រោធឃោរឃៅរមែងបាត់់អង្គ
១១៣_នឹងលេបវាស្លាក់់ នឹងខ្ជាក់់វាស្លែង
១១៤_ប្រើអន្ទង់់ទៅចំហុងនឹងភក់់
១១៥_អ្នកមានរក្សាខ្សត់់ ដូចសំពត់់ព័ទ្ធពីក្រៅ អ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅ ដូចសំពៅនូវសំប៉ាន
១១៦_លោកថាល្វា សម្បកក្រៅហោង ភ្លឺផ្លេកយល់់យង់់ រីក្នុងផ្លែ សឹងតែមមង់់ក្រាស់់ក្រៃនៅក្នុង នោះហោងលោកថា
១១៧_ស្អប់់ជំពប់់លើ
១១៨_ចង់់ចេះអោយសំលាប់់អាចារ្យ ចង់់បានផ្លែផ្កាអោយយកភ្លើងដុតគល់់
១១៩_ខឹងគោ វាយរទេះ

១២០_កុំស្លាប់់ដូចពស់់ រស់ដូចកង្កែប

Advertisements

7 responses to “ញុំារកឆ្ងាញ់់ ស្រលាញ់់រកល្អ

 1. សួស្តី ! ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកពូកែរ ខាងសុភាសិត អីនោះទេ ។
  ពេលបានអានអត្ថបទនេះហើយ ខ្ញុំ នឹកឃើញដល់ សុភាសិតមួយ ដែល ប្រហែលគ្នា នេះដែ គឺ គេនិយាយថា ( ឃ្លាន ឆ្ងាញ់ ស្រឡាញ់ ស្អាត ) បើឃ្លានហើយ អ្វី ក៏ឆ្ញាញ់ ដែរ ហើយ បើស្រឡាញ់ ហើយ ទោះជាគេថាអាក្រក់យ៉ាណា ក៏ នៅតែស្អាតដែរ ។

 2. សួស្ដី!
  ខ្ញុំឮ សុភាសិតហ្នឹងជាយូរដែរមកហើយ ។ប៉ុន្តេភាសិតដែលខ្ញុំ
  នឹកឃើញលេងៗនេះខុសពីភាសិតហ្នុងបន្តិច ត្រង់់ថា គេរើសញុំា
  គេរើសស្អាត។ចំណែកភាសិតឃ្លានឆ្ងាញ់់ ស្រលាញ់់ស្អា្អតឬល្អនោះ
  គឺថាចិត្តមនុស្សក្នុងពេលនោះបានសំរេចថារបស់់ដែលខ្លួនជ្រើស
  យកឬឃ្លាននោះវាត្រូវចិត្តពេលកំពុងឃ្លាន ហើយនិងស្រលាញ់់។
  ប៉ុន្តែអាចស្ដាយក្រោយព្រោះពេលឃ្លានថាឆ្ងាញ់់,ចុះពេលអត់់ឃ្លាន?
  គេអាចញុំា ឆ្ញាញ់់ទោះបីមិនសូវជាឃ្លានក្ដី។

 3. ទាំងនេះត្រូវណាស់!! ដែលសុភាសិតខ្មែរបានពោលថា ញ៉ាំរកឆ្ងាញ់ ស្រលាញ់រកស្អាត និង ឃ្លានឆ្ងាញ់ ស្រលាញ់ស្អាត!! សុភាសិតទាំងពីរនេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ ហើយត្រូវណាស់!! បើនិយាយពីម្ហូបវិញបើរៀបចំអោយបានល្អ ហើយឆ្ងាញ់អ្នកណាក៏ចង់ញ៉ាំដែរ តែដល់ពេលឃ្លានមែនទែនទោះបីមិញឆ្ងាញ់ក៏ញ៉ាំដែរ!! បើមនុស្សវិញចេះតែរកល្អ ស្អាត បើមិនស្អាតមិនមើលទេ តែមួយចំនួនវិញបើមិនស្អាតក៏ដោយតែចិត្តស្រលាញ់ហើយត្រូវតែស្អាតទោះបីមិនស្អាតក៏ដោយ!!!!!
  ញ៉ុំមិនដឹងថាខុសឬត្រូវនោះទេសូមមេត្តាខន្តី អភ័យទោសផងបើខុសត្រងណា!!!

 4. បាទ,សូមអរគុណដែលបានបញ្ចេញមតិ។ទាល់់តែយើងពិភាក្សា
  ដោយការបញ្ចេញមតិឬយោបល់់ទើបអាចអោយយើងដឹងថាខ្លួន
  និយាយខុសឬត្រូវជាមួយគេ។ប៉ុន្តែបើយើងមិននិយាយ ឬបញ្ចេញយោបល់់
  ក៏នឹងមិនអោយយើងភ្លឺគំនិតបានដែរ។ដូច្នេះហើយ ខ្ញុំមានប្លកមួយនេះ ខ្ញុំ
  ចេះតែនឹកសសេរទុកនូវគមនិតផ្សេងៗរបស់់ខ្ញុំ គ្រាន់់បានជ្រះអារម្មណ៍ខ្លះ
  ហើយប្រសិនជាមានមតិឬយោបល់់ពីមិត្តអ្នកអាន នោះរឹតតែនំាអោយខ្ញុំ
  អាចដឹងខុសត្រូវបានអំពីគំនិតរបស់់ខ្ញូំ។ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរ សូមទោសប្រសិនជា
  អត្ថបទខ្ញូំសរសេរខាងលើ មានការប៉ះពាល់់អារម្មណ៍របស់់មិត្តអ្នកអាន។

 5. ខ្ញុំបាទសូមឲ្យពន្យល់ពាក្យស្លោកមួយ ដែលគេថា:”យកសៀវភៅធ្វើជាមិត្តដូចយកបណ្ឌិតមកក្បែខ្លួន”តើមានន័យដូចម្តេច?

  សូមជួយបកស្រាយផង!ហើយផ្ញើតាមអ៊ីមែលខាងលើ។

 6. Not all books could be your good friends.

 7. សូមសួរលោកគ្រូមួយសុភាសិតខាងលើទាំង១២០បើលញ៉ុមចង់មើលមើលតាមនាដែលលោកគ្រូ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s