មានមនុស្សខ្មែរចឹងដែរណ៎!

នៅឯវែបសាយខ្មែរមួយគឺ ទីក្រុងខ្មែរ មានប្រធានបទពិភាក្សាមួយដែល
មិនធ្លាប់់ឃើញ គឺជាប្រកាស់់ផ្សាយមួយរបស់់បុរសខ្មែរម្នាក់់ ដែលខឹងនឹងព្រះដល់់ក!

Snaeha Online
God Is A Stupid Idiot!

* Posted by Snaeha Online on January 31, 2011 at 12:45pm in Religion & Philosophy
* Send Message View Discussions

That piece of trash doesn’t really exist. But if it did, it would be the stupidest and the most incompetent being ever in the history of the universe.

First of all the piece of scum, supposedly created night and day. But that piece of trash couldn’t do it so that everyone in on earth could have the same daytime or the same nighttime. One part of the world would experience light while the other part is experiencing darkness. This happens even when people are on the same continent or hemisphere.

To further how stupid that piece of trash is: it also created deserts. That makes it nearly impossible for any life to exist there. The only time life might have a tiny bit of an easy time for survival is if the desert has ice and water.

By the way, a desert is a place where there is no tree. So Anarctica qualifies as a desert eventhough it all icy.
By using whatever available data that are known about Christianity and Buddhism, I have made a reasonable arugment that REINCARNATION is impossible. I understand that Christianity doesn’t teach Reincarnation. I’m just using the creation of Adam and Eve as the first and the only people on earth as an example.

God supposedly created just two people in the beginning. And they had sex and produced babies. They supposedly lived for 900 years. So there must have quite a few babies created by those first two babies. That’s according to the Abrahamic religions (Christianity and Islam).

So let’s apply the belief of reincarnation into Christianity. If reincarnation was supposed to have taken place, then where did the soul of the first baby come from? Remember, in the beginning there were only two people (Adam and Eve). So there had to be a person already dead thus their soul would have to go and conceive themself through the act of Adam having sex with Eve. So, where did that first sould come from?

I have just theorized why reincarnation is impossible.

Ok. Let’s apply reincarnation to Buddhism. According to what I have read here, the first people were created by the elements. Ok, that alone proves that reincarnation is impossible.

Let’s say that the first people were infacts created by the elements. Then where did the first baby come from? There had to be a dead person in order for a soul to exist and thus able to go to be conceived in any woman that is sexually active with a man.

Oh, please don’t say that God sent an angel to be conceived by sexually active couples. Cause according to Buddhism, the idea or a creator is not accepted. And to the believers, Buddha is God himself.

And if reincarnation is possible, why do humans keep multiplying? Aren’t dead people needed in order for souls to be free to reincarnate? What if there aren’t enough souls? And is reincarnation is possible, why do men still have to plant their secretion into women? Why can’t the souls just go and get themselves conceived in virgins?

Anyways, please go ahead and ponder on my questions and try to come up reasonables replies. Thanks.

So if there was no one dead to free their soul to be reincarnated, then no matter how much Adam and Eve had sex, they would never be able to create a baby. They could be having for a gazillion years, they would still never be able to make a single baby. Then how did human population get so large?

Yep, Reincarnation is stupid! It doesn’t happen! It can’t happen! So Buddha was a crazy retard that went and sat under a tree to achieve halluncinations and delusions.

Muhammad should be charge with the crime of pedophilia. He married a six year old girl and had sex with her when she turned nine. He should also be charged with mind controlling of people. False promises of providing 72 virgins to any man that kills in the name of Allah. He should be charged for sex discrimination because there’s no place special for women in his religion. He should be charged for crime against humanity by allowing a woman to be stoned to death if she is caught in adultery. He should also be charged for not balancing out justice between men and women. He should be charged for all the terrible things that his followers are doing or have done.

God of the bible should be charged with lying because he lied to Adam and Eve that they would die on that same day after eating the apple. But instead they went on to live for 900 years. He should be charged with murder because he flooded the earth and killed most of the inhabitants. He should be charged with war crimes because he encouraged the raping of women and the bashing of baby’s heads against the rock. He should be charged with war against humanity for causing earthquaks, typhoons, hurricanes, tornadoes, volcanoe eruptions, milaria, chickenpox, smallpox, milaria, aids, herpes, polo, disabilities, poverty, child molestations, and everything else that is bad in this world. Because the bible claims that its God created the universe and everything in it. The God of the bible should also be charged with crime of Incest because he only created two people in the beginning. He shoul also be charged wtih Rape because he had sex with the Virgin Mary. He should also be charged with assualt because when someone touches another person without their permission, they can bring assult charges against them.

Buddha, should be confined in a mental institute because he’s obviously is need of psychiatric helps. He should not be charged with any crimes. He is obviously crazy.

Buddha was a prince. He enjoyed the best things that life had to offer. His father tried to protect him by not allowing him to experience any natural experiences that were bad. One day he went out beyond his palace walls and saw things that he had never seen before. And many of the things he saw were bad things but natural.

But since he was so proteced and wasn’t allowed to experience what all humans would normally experience, he was in a terrible shock. He became depressed and obsessive compulsive. He completely went to pieces. The guy just lost it.

Being a spoiled brat that he was, he resorted to doing what spoiled people usually do. He started acting out. He refused to eat. He wanted to sit under a tree and try to find out how to end all sufferings, the sufferings that all humans go through. But he couldn’t accept that because all of his life he was so pampared. He probably had someone wipe his behind after he pooped.

You know how our bodies and minds can be if we don’t eat. That’s what happened to Buddha. Except that his conditions went beyond what any normal person would experience. He starved himself to the point where all of his rib bones could cleary be seen. In internal organs might have gotten permanently damaged. His mind began to fail, thus allowing halluncinations and delusions to occure.

Yes, Buddha definitely needed psychiatric helps. But since he was a prince and no one wished to go against his wills, thus he was allowed to be crazy all he wanted. Because of his obvious insanity, Buddha should not be charged with any crimes. But he should be confined in a mental institute for the criminally insanes.Reply by Snaeha Online 3 minutes ago
The guy was crazy. He tried to find out ways to end human’s sufferings. Did he acheive that? NO! People are still suffering. Oh one way to end sufferings is to not need anything. But that is impossible. All humans need things. Buddha was crazy!!!!!!!!!

As for Jesus and Muhammad, they must all be charged with all the crimes that I listed above.

!!!
Posted by Sok Sen on December 18, 2012 at 5:07am in General Discussion
View Discussions
.

Preah kaduy mae vear ey!!!!

ShareTwitter

Views: 14

► Reply to This
. .

Replies to This Discussion
Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

Puk ah joy mrai!!!! Preah Kaduy mae vear ey!!!! Kaduy mae vear kon mi chkout!!!!

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

KNPO correctly urged you to insult people who believed in Buddhism because it has destroyed Cambodia and you didn’t do it. Now I have to do it.

Kaduy mae ah chkout that believes in Christianity and thinking that the characters in that religion are Khmer. Ah lop!!!! Ah chkout min krup tirk.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

You must support people when you know in your hearts they are right. We all want to see our people and our country be strong and vibrant.

And if you all really want to believe in something Khmer you should go ahead and create one Khmer god. You shouldn’t be worshipping some stupid a ss Buddha and Jesus. They are not Khmer! And they are not gods.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

I mean if Buddha and Jesus were truly gods and they could actually used their supernatural powers to help someone, then I wouldn’t mind if we all believed in them. But they can’t do s***. I mean, if we’re going to believe in some stupid a ss made up characters that can’t do s***, we should believe in something that is truly Khmer.

Preah kaduy mae vear ey!!!! Ah Sihanouk was god. And ah lop muy ning could only make rainfalls when you didn’t need them. But when there was a draught and water was desperately needed, ah joy mrai ning couldn’t produce one drop of water. What the f*** is wrong with all gods? Why can’t they do something when people really need them to?

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

Ah Sihanouk was god and all he could do was kill millions of Khmer and bring constant wars to Cambodia and always sufferings to the people.

Ah lop muy ning never did anything good for Khmer.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 9 hours ago

All Khmer people on KC that believe in god, preah kaduy mae heng and ngeng ey!!!!

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 8 hours ago

Do you think Buddha hates Khmer? I mean, it seems as though he’s only blessing Vietnam and Thailand by constantly empowering them with the ability to keep taking Khmer land.

► Reply

Permalink Reply by Sok Sen 8 hours ago

No, no, Sok Sen. Buddha is Khmer. He’s Khmer god. One day he will punish Vietnam, Thailand and all the Khmer’s enemies. You just watch, Sok Sen. It has been prophecized by our Khmer ancestors.

► Reply

Permalink Reply by ♫D☻R♪♪♪ (Born2DoThis) 8 hours ago

How the flip are we to know? You are so stupid like Vasilly aka Rocky aka Angkor car. How many times do we have to say that Buddha was a human being not a guy who can walk on water and turn wine to blood and crackers to his body.

► Reply

Permalink Reply by Andrew 3 hours ago

I hate Oknha Sok Sen nasS…jas huey meckor ot tov watt…I hate Sok Sen, he’s too old and why he doesnt go to temple for meditation. then your high blood will be kool down. ok!!!

Please dont staying at home and drank all nights and piss off Religions. you are so much sins now. lolzzzz

► Reply

Permalink Reply by Andrew 3 hours ago

Hello Sok Sen…

What do They mean Heng and ngeng????? Lolzzzzzzzzzzzzzzz Omg!!!!! Hahahhahahhahahhahahahahhahahhahahahahhahahhahahha

► Reply

Advertisements

3 responses to “មានមនុស្សខ្មែរចឹងដែរណ៎!

 1. សួស្តី

  លោកមិនដឹងទេឬ?
  វាជាមនុស្សឡប់សតិ
  អរគុណ

 2. សួស្ដី លោកអាន !
  សុខសប្បាយជាទេ?
  ខ្ញុំមកស្នាក់់នៅទីនេះច្រើនជាង នៅខេស៊ី ព្រោះមានសេចក្ដីសុខ
  និងសេចក្ដីស្ងប់់។
  អរគុណ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s