ជាតិនិយមជាអ្វី?

ខ្ញុំមិនដឹងថាជាតិនិយមជាអ្វីអោយច្បាស់់ទេ ពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលសិក្សាពាក្យ
ជាតិនិយមនេះហើយមិនដែលចូលបំរើការអោយគណៈបក្សនយោបាយ ខ្មែរ
ណាមួយឡើយ។មិនតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំថែមទំាងបានរត់់ចោលស្រុកកំណើត ជាតិខ្មែរ
ជាទីស្រលាញ់់ពេញបេះដូងរបស់់ខ្លួនឯង មករស់់នៅស្រុកគេកំសត់់ ក្នុងចិត្ត
ជាទីបំផុត ។ពេលណានឹកមកស្រុកខ្មែរយើងម្ដងៗ ដូចជាស្រងេះស្រងោច
ចិត្តណាស់់ ហើយនឹកថាមិនគួរចាកចេញពីមាតុភូមិជាទីស្រលាញ់់មករស់់នៅ
ស្រុក គេកណ្ដោចកណ្ដែងយ៉ាងនេះសោះ។ម្យ៉ាងទៀត ខ្ញុំក៏មិនដែលមានគុណ
បំណាច់់អ្វីបន្តិចចំពោះជាតិខ្មែរយើងដែរ ពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើការបំរើជាតិ
ម្ដងណាទេ។ដូច្នេះ តើខ្ញុំ ដែលជាខ្មែរដែរនេះ មានជាតិនិយមក្នុងខ្លួនដែរឬទេ?
តើអ្វីទៅជាជាតិនិយម? ខាងក្រោមនេះជាគំនិតខ្លះៗរបស់់ខ្ញុំអំពីជាតិនិយម៖
-ខ្ញុំកើតជាខ្មែរ ខ្ញុំត្រូវតែស្រលាញ់់ខ្មែរ។អ្វីៗជាខ្មែរគឺជនជាតិខ្មែរ ប្រទេសខ្មែរ
ប្រពៃណីទំនៀមទំលាប់់ខ្មែរ វប្បធម៌ខ្មែរ អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ភាសាខ្មែរ អរីយធម៌ខ្មែរ។ល។
-ខ្ញុំកើតជាខ្មែរ ខ្ញុំត្រូវតែមានមោទនភាពជាខ្មែរ ខ្ម។មោទនភាពជាខ្មែរមិនមែន
មាន ន័យថាខ្ញុំមានអំណួតជាជាតិខ្មែរទេ មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំចេះតែ ឬ ត្រូវតែ
សរសើរពីវប្បធម៌ អរីយធម៌ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់់ខ្ញុំខ្មែរទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែ
ស្រលាញ់់វប្បធម៌ អរីយធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់់ខ្មែរ។ការស្រលាញ់់នេះ
ហើយដែលនំាអោយខ្ញុំមានមោទនភាពជាខ្មែរ។ -មានតែខ្មែរទេទើបអាចជួយ
ខ្មែរបាន នេះបានន័យថា ខ្មែរត្រូវតែស្រលាញ់់និងជួយគ្នា។
-ខ្ញុំកើតជាខ្មែរគួររស់់នៅស្រុកខ្មែរ បំរើជាតិខ្មែរ ។
-ទោះជារស់់នៅស្រុកគេ ក៏ខ្ញុំដែលជាខ្មែរ ត្រូវតែមិនបំភ្លេចជាតិកំណើត ខ្មែរ
របស់់ខ្លួន ដូចជានៅតែចេះនិយាយនិងសរសេរភាសាខ្មែរ កាន់់ទំនៀមទំលាប់់
ប្រពៃណីខ្មែរ ។កូនរបស់់ខ្ញុំ ខ្ញុំត្រូវអោយកូនខ្ញុំរៀនចេះនិយាយ អាន និងសរសេរ
ភាសាខ្មែរយើង ហើយកាលណាចេះនិយាយ, អាន,សរសេរភាសាខ្លួនឯង
ទើបអាច ចេះស្រលាញ់់ជាតិខ្មែរខ្លួនឯងបានប្រសើរ។
-ជាតិនិយម គឺស្រលាញ់់ជាតិសាសន៏ខ្លួនឯង ដោយមិនត្រូវតែស្អប់់ជាតិ
សាសន៏ដទៃ ឬមើលងាយជាតិដទៃឡើយ ប៉ុន្តែជនជាតិដទៃក៏មិនត្រូវស្អប់់,
មើលងាយ ធ្វើបាប លួចទ្រព្យសម្បត្តិ លួចទឹកដីខ្មែរឡើយ ។
-ជនជាតិជិតខាង មិនអាចទទួលការស្រលាញ់់តបពីខ្មែរទេ ប្រសិនជាធ្វើ
បាបខ្មែរ លួចទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរ និងទឹកដីខ្មែរ។
-ជាតិនិយមមិនមែន ជាការឈ្លានពានទឹកដីរបស់់ប្រទេសឆ្ងាយជិត។
ជាតិនិយមដែលមានន័យថាស្រលាញ់់ជាតិរបស់់ខ្លួន គឺមិនមែនត្រឹមតែ
ស្រលាញ់់ ទេ គឺមានគំនិតចេះថែរក្សាទឹកដីវប្បធម៌ អរីយធម៌ ប្រពៃណីជាតិ
ពីព្រោះជាតិនិយម គឺជាគុណសម្បត្តិពីធម្មជាតិមួយដែលមនុស្សជាតិសាសន៏
នីមួយៗមានចំពោះ ជាតិររបស់់ខ្លួន។
-ជាតិនិយមមិនមែនកើតមានឡើងក្នុងសណ្ដានចិត្តនៃជនជាតិណាមួយ
តែក្នុងពេលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសក្រៅនោះទេ ។
ជាតិនិយមកើតមានឡើងឯងៗ ចំពោះជនជាតិណាមួយពីកំណើត
ក្នុងគ្រប់់កាលៈទេសៈ។
-ស្រលាញ់់ជាតិខ្មែរ គឺប្រាថ្នាសេចក្ដីសុខសប្បាយ
និងសេចក្ដីរីកចំរើនគ្រប់់វិស័យ ដល់់ជាតិខ្មែរ។
-ជាតិនិយមផ្ដើមមានឡើងមកពីព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់់ជាតិសាសន៏នីមួយៗ
ក្នុងការការ ពារទឹកដី ភាសា អក្សសាស្រ្ត ទំនៀមទំលាប់់ វប្បធម៌ អរីយធម៌។
-ជាតិនិយមខ្មែរ មិនបានមានន័យថា និយមតែអ្វីជាខ្មែរ ដូចជាស្រលាញ់់
តែជនជាតិខ្មែរ, ប្រទេសខ្មែរ,ម្ហូបអាហារខ្មែរ ,របស់់របរប្រើប្រាស់់ខ្មែរ…
នោះទេ ស្រលាញ់់ជាតិខ្មែរ មិនបានន័យថាមិនស្រលាញ់់ជាតិសាសន៏ដទៃ
នោះទេ។ ជាតិនិយម ពិតជាត្រូវការសន្តិភាពជាមួយប្រទេសជិតឆ្ងាយពីយើង
ដែលត្រូវការសន្តិភាពជាមួយយើងដែរ។ប៉ុន្តែជាតិនិយមប្រាប់់ ថា ត្រូវការ
ទឹកដីដើម្បី ប្រជាជនរស់់មានសេរីភាពនិងច្បាប់ទំលាប់ដោយមិនមានសត្រូវ
មកឈ្លានពាន ហើយមានសិទ្ធិការពារទឹកដី និង ភាសា វប្បធម៌ទំនៀមទំលាប់
របស់់ខ្ឡួន។
——————————————————-
ប្រកាសខាងលើនេះកើតចេញ មកពី គំនិតជាតិនិយមរវើរវាយរបស់់ឧត្តម
ម្ចាស់់តៀមកាហ្វេភូមិយើង។

កើតជាខ្មែរ ត្រូវតែស្រលាញ់់ខ្មែរ

Advertisements

5 responses to “ជាតិនិយមជាអ្វី?

 1. Pingback: ជាតិនិយម​រវើរវាយ | តៀមកាហ្វេ "ភូមិ​យើង"

 2. បង អាច​អាន​ប្លក់​នេះhttp://khmerliterary.blogspot.com/

 3. អរគុណហើយ ប្អូន!បងនឹងចូលអាន។
  សុខសប្បាយជាទេ?
  សុខសប្បាយនិងរីករាយឆ្នំាថ្មីណា ប្អូន!

 4. ប្អូន​បាន​ណែ​នាំ​ប្លក់​បង ទៅ​បង​ប្រុស​ម្នាក់​គាត់​រៀន​ទស្សនវិជ្ជាដែរ។ គាត់​សរសើរ​ប្លក់​បង! ប្រហែល​គាត់​អាច​នឹង​ទាក់​ទង​បង​! ឬ​បង​ទាក់​ទង​គាត់​មុន​ក៏​ល្អ​ដែរ។

  ឈឺប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ហើយ​បង!!!
  សង្ឃឹមថា ឆ្នាំថ្មី​នឹង​ជា​សះស្បើយ!!
  ខាត​ចូល​ប្លក់​យូរ​ហើយ !! រវល់​ផង​!! សុំទោស

  រីករាយឆ្នាំថ្មី!!

 5. សូមប្អូនឆាប់់ស្រួលខ្លួនឡើងវិញ ហើយមានសុខភាពល្អ។
  អរគុណប្អូនដែលណែនំាប្លករបស់់បង។បើគាត់់មានប្លកនៅទីនេះ
  រឹតតែស្រួលនឹងបានស្កាល់់គ្នា។

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s