កំណើនគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តគួរអោយព្រឹខ្លាច

ថ្ងៃនេះគេផ្សាយព័ត៌មានថាឆ្នាំ២០០៩គ្រាន់់តែក្នុងខេតេ្តកេបិកដែល
មានប្រជាជនប្រមាណ៨លាននាក់់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដា
មានអ្នកស្លាប់់ដោយគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តដល់់ទៅ៥១៥នាក់់
គឺកើន៧,៥%លើសពីឆ្នាំ២០០៨ ហើយមានអ្នករងរបួសធ្ងន់់ចំនួន
ប្រមាណ២៣០០នាក់់ ដោយមិនបានរាប់់ចំនួនអ្នករងរបួសស្រាល
ផងទេ។នេះមិនមែនជាលទ្ធផលនៃកំណើនរថយន្តក្នុងតំបន់់ឬក្រុង
នីមួយៗដែលតែងមានកំណើនប្រជាជនជាច្រើនលំដាប់់រហូត។
ខេត្តកេបិកតែឯងក្នុងមួយខែៗទទួលជនអន្តោប្រវេសន៏ប្រមាណ
3 500នាក់់ ដែលជាការបង្កើនអោយក្រុងនានាក្នុងខេត្តមានមនុស្ស
កាន់់តែច្រើនបន្ថែមពីកំណើននៃកំណើតទារក។ប្រជាជនកាណាដាទិញ
ឡានថ្មីក្នុងមួយឆ្នាំៗចំនួនជាងមួយសែនគ្រឿងដែលនេះបង្ហាញអោយ
ឃើញថា កាលណាចំនួនរថយន្តកើនគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តក៏កើនតាមហ្នឹងដែរ…
ទោះជាមានវិធានការកាត់់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយ…
វាមិនជាការភ្ញាក់់ផ្អើលអ្វីបន្តិចទេដែលចំនួនគ្រោះថ្នាក់់រថយន្តកើនឡើងបើយើង
មិនបានគិតពីកំណើនប្រជាជនក្នុងក្រុងនីមួយៗនោះ។
គួរអោយព្រឺខ្លាចណាស់់…បើយើងបានឃើញផ្ទាល់់នូវគ្រោះថ្នាក់់
រថយន្ត ដែលមានអ្នកស្លាប់់និងអ្នករបួសក្នុងថ្លក់់ឈាម ជាពិសេស
ក្មេងតូចដែលគ្នាទើបតែបានកើតមកមិនទាន់់បានស្គាល់់អ្វីជា
ជាជីវិតផង ស្លាប់់តែត្រូវអស់់ជីវិតយ៉ាងអាណោចអាធ័មជាទីបំផុត!!!។
ឱ!ព្រះជាម្ចាស់់ !!!មិនដឹងគួរអោយសង្វេគចិត្តយ៉ាងម៉េចទេ..ពេល
ឃើញសោកនាដកម្មដ៏រន្ធត់់ដូច្នេះ!!!តើនរណា?តើអ្វី?ជាអ្នកទទួល
ខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះ?ឫមិនជាការធ្វេសប្រហែសក្នុងការបើកបរឫ
ក៏ជាការមិនសូវចេះបើកបរ ឬមិនចេះគោរពច្បាប់់ចរាចរ?តើគេអាច
ជៀសវាងបានទេគ្រប់់គ្រោះថ្នាក់់ទាំងឡាយ?វិទ្យាសាស្រ្តបានវិវត្តន៏ជឿនលឿន
ទៅមុខ ដើម្បីបំរើសេចក្ដីខ្វះខាតរបស់់មនុស្សលោក ដើម្បីបំរើផាសុកភាពរបស់់
មនុស្សលោក…ប៉ុន្តែប្រឈមមុខជានិច្ចជាកាលនឹងបញ្ហានៃកំណើន
មនុស្សលោកលើផែនដីដែលសព្វថ្ងៃកើនជិតដល់់៧ពាន់់លាននាក់់
ហើយ…ចឹងហើយទើបបានជាវិទ្យាសាស្រ្តចេះរកវិធីយ៉ាងណា
បង្កើនផលលិតផលបានគុណភាពល្អ បានច្រើនយ៉ាងឆាប់់រហ័សទាន់់
ចិត្ត ហើយពេលខ្លះក៏អាចបង្កើនបរិមាណលើសហួសកំរិតផងដែរ
ដែលអាចបង្កអោយមានវិបត្តិមួយដែលគេហៅថាវិបត្តិនៃការ
ផលិតកម្មហួសកំណត់់ដូចជាវិបត្តិមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេស
អាមេរិកក្នុងឆ្នាំ១៩២៩ ក្រោយពេលសង្គ្រាមលើកលោកទីមួយ។តែនេះក៏អាច
ជាបញ្ហានយោបាយសេដកិច្ចផងដែរ៖ព្រោះតែគិតខាងតែចំណេញ ប្រថុយការខាត!
និយាយអោយចំទៅ រាល់់បញ្ហាធំៗដែលកើតមានឡើងក្នុងលោក
បង្កឡើងក៏ដោយសារកំណើនប្រជាជនលើផែនដីនេះឯង។សព្វថ្ងៃនេះ
បញ្ហានេះ ស្មុគស្មាញមកតែពីមនុស្សកាន់់តែច្រើន នាំគ្នារើសផ្ទះមក
រស់់នៅក្នុងទីក្រុង ដើម្បីរកកាងារធ្វើ ឫដើម្បីរកមធ្យោបាយរស់់នៅ
តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាដើរសុំទាន រើសរបស់់អេតចាយ
ស៊ីឈ្នួល លួចឆក់់ លក់់គ្រឿងញៀន លក់់ខ្លួនប្រាណ ….ដែលទាំងនេះ
ជាបញ្ហានៃភាពក្រីក្ររបស់់ប្រទេសមួយចំនួនធំដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅ
ក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងអាព្រិច។និយាយពីគ្រោះថ្នាក់់់រថយន្ត,លើផែនដីយើងនេះ
ក្នុងមួយឆ្នាំៗមានគ្រោះថ្នាក់់រាប់់សិបលាន ដែលបណ្ដាលអោយមានអ្នកស្លាប់់ចំនួន
ប្រមាណមួយលាននាក់់ និងបួសធ្ងន់់ប្រមាណ៥០លាននាក់់!សោកនាដកម្ម
ដ៏សាហាវយ៉ាងនេះបង្កអោយមានជំងឺផ្លូវចិត្តយ៉ាងសំបើមដល់់បណ្ដាក្រុមគ្រួសារនិង
ញាតិមិត្តនៃជនរងគ្រោះក្នុងជីវិតរបស់់ពួកគេ ហើយកុំភ្លេចថា ជំងឺផ្លូវ
ចិត្តគឺពិតជាអាចបណ្ដាអោយមានជំងឺផ្លូវកាយដែលនេះគេហៅថា
stressស្រ្តេស មានការពាក់់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្លួនប្រាណមួយចំណែកធំ បន្ថែមលើស្រ្តេសផ្សេងៗទៀតនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់់ខ្លួន!
វិទ្យាសាស្រ្តបានទាញផលប្រយោជន៏យ៉ាងក្រែលពីចំណេះដឹង
របស់់មនុស្សលោកដើម្បីបំរើសេចក្ដីត្រូវការនិងសេចក្ដីលោភលន់់
របស់់មនុស្សលោក ហើយទីបំផុតក៏មានផលអវិជ្ជាមានផងដែរ
ទៅលើសង្គមមនុស្សលោកដោយបង្កអោយមានការប្រឈមមុខគ្នា
រវាងមនុស្សនិងមនុស្សនៃបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអែរ
ឫមហាអំណាចយោធា។ម្យ៉ាងទៀតវិទ្យាសាស្រ្តក៏ជាអ្នកបង្កអោយ
មានបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរដូចជាការបង្កផ្សែងពុលទៅក្នុងបរិយាកាស
ដែលជារឿងមួយគួរអោយព្រឺខ្លាចទៀតហើយ..ព្រោះថាពេលវេលា
មិនខ្លីទេខាងមុខនេះ គឺក្នុងឆ្នាំ២០៥០ គេនឹងតំរូវអោយមានការកាត់់
បន្ថយផ្សែងពុលចូលទៅក្នុងបរិយាកាសបាន៥០ភាគរយ
សំរាប់់ប្រទេសនីមួយៗ ជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្ម
ដែលបញ្ចេញផ្សែងពុលច្រើនជាងគេ ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ចិន
កាណាដា បារាំង អង់់គ្លេស អាល្លឺម៉ង ឥណ្ឌា ជាដើម ព្រោះ
ប្រទេសអស់់ទាំងនេះមានរោងចក្រ និងឡដុតធ្យូងច្រើនសំបើមណាស់់។
មានក្រុមអ្នកកាន់់សាសនាមួយក្រុម(មានគ្នាជាង៥០ ០០០នាក់់)នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងរដ្ឋVIRGINIEឈ្មោះAMISH ដែលកាន់់សាសនាគ្រឹស្ទបាន
ប្រកាន់់ទំនៀមទំលាប់់របស់់ខ្លួនពីដើមរៀងមកតាំងពី
ពាក់់កណ្ដាលសតវត្សទី២០មិនត្រូវការប្រើប្រាស់់រថយន្ត
ទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៏ អគ្គិសនី និយាយរួមគឺមិនប្រើ
របស់់របរវិទ្យាសាស្រ្តដែលបង្កើតមកហើយដែលយើងគ្រប់់គ្នា
ថាមានប្រយោជន៏ក្នុងជីវិតរស់់នៅ..ប៉ុន្តែគេមិនខ្ចីទិញប្រើ ..មិនខ្ចីមាន..
ចឹងទៅ ក៏ធ្វើដំណើរសព្វថ្ងៃតែនឹងរទេះសេះ …ហើយ
របៀបរស់់នៅក៏មិនខុសពីសម័យបុរាណឡើយ!ត្រង់់ហ្នឹងគេយល់់
ថាវិទ្យាសាស្រ្តបានពិតជាមានផលអវិជ្ជាមានធំណាស់់ដល់់
សង្គមមនុស្ស..តែចំណែកយើងមើលឃើញនិងទទួលយកផល
វិជ្ជាមាន ដោយភ្លេចសូន្យឈឹងថា អ្វីៗដែលវិទ្យាសាស្រ្តបង្កើតមក
មានផលវិជ្ជាមាននិងអវិជ្ជាមានមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ តែខុសត្រង់់
ការដែលមនុស្សភាគច្រើន មិនសូវអើពើឫ មិនខ្វល់់ពីផលអវិជ្ជមាន
របស់់វិទ្យាសាស្រ្តដោយយកប្រយោជន៏វិទ្យាសាស្រ្តមកប្រើ
ដើម្បីមហិច្ឆតាលោភលន់់របស់់ខ្លួនឯងដោយបង្កបញ្ហាគ្រប់់យ៉ាងជន៏ពិសេស
សង្រ្គាមដែលគ្រាន់់តែក្នុងសតវត្សទី២០កន្លងទៅនេះបានសំលាប់់
មនុស្សប្រមាណ១០០លាននាក់់ បន្ថែមពីលើការបំពុលបរិយាកាស
យ៉ាងគួរអោយព្រឺខ្លាចបំផុតសំរាប់់សតវត្សទី២១នេះដែលនឹង
កើនមនុស្សលោកលើផែនដី លើសពី១២ពាន់់លាននាក់់!!!
ពិតជាមិនអាចស្រមៃមើលឃើញយ៉ាងម៉េចកើត សំរាប់់អនាគត
កូនចៅមនុស្សលោកជំនាន់់ក្រោយ!!!ប៉ុន្តែធម្មជាតិតែយ៉ាងហ្នឹង!
មិនអាចអនុញាតិអោយផែនដីទទួលកំណើនមនុស្សឫសត្វលោក
ដោយគ្មានកំណត់់ឡើយ!!!

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s